Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Con Yêu Ta Hơn Chăng?

Ngày 20 – Con Yêu Ta Hơn Chăng?

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus chú ý đặc biệt đến Phi-e-rơ, bởi vì Phi-e-rơ đã kinh nghiệm sự thất bại lớn nhất. Khi đó Đức Chúa Jêsus đã phục hồi Phi-e-rơ và lại một lần nữa ban cho ông một sứ mạng.

Giăng 21:15-25

15 Khi ăn xong, Đức Chúa Jêsus nói với Si-môn Phi-e-rơ rằng: “Si-môn, con của Giăng, con yêu Ta hơn những người nầy chăng?” Phi-e-rơ thưa: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa.” Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy chăm sóc những chiên con của Ta.” 16 Ngài lại hỏi ông lần thứ hai: “Si-môn, con của Giăng ơi, con yêu Ta chăng?” Phi-e-rơ thưa: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa.” Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy chăn chiên Ta.” 17 Ngài lại hỏi ông lần thứ ba: “Si-môn, con của Giăng ơi, con yêu Ta chăng?” Phi-e-rơ buồn vì Ngài hỏi mình đến ba lần: “Con yêu Ta chăng?” Ông thưa rằng: “Thưa Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự; Chúa biết rằng con yêu Chúa.” Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy chăm sóc chiên Ta. 18 Thật, Ta bảo thật con, khi còn trẻ, con tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi; nhưng lúc già, con sẽ đưa tay ra, để người khác thắt lưng cho và dẫn con đi đến nơi mình không muốn.” 19 Ngài nói điều nầy để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào để tôn vinh Đức Chúa Trời. Sau đó, Ngài bảo ông rằng: “Hãy theo Ta.”

20 Phi-e-rơ quay lại, thấy môn đồ Đức Chúa Jêsus yêu thương đang theo sau, là người trong bữa ăn tối đã nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Jêsus mà hỏi: “Thưa Chúa, ai là kẻ phản Ngài?” 21 Khi thấy người ấy, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Jêsus: “Thưa Chúa, còn người nầy thì sao?” 22 Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu Ta muốn người ấy cứ ở lại cho tới lúc Ta đến thì can hệ gì đến con? Phần con, hãy theo Ta.” 23 Vì vậy, có tiếng đồn ra trong các anh em rằng môn đồ nầy sẽ không chết. Nhưng Đức Chúa Jêsus không nói với Phi-e-rơ rằng: “Người nầy sẽ không chết,” mà chỉ nói: “Nếu Ta muốn người nầy cứ ở lại cho tới lúc Ta đến thì có can hệ gì đến con?” 24 Chính môn đồ ấy làm chứng về những việc nầy, và đã ghi chép lại. Chúng ta biết lời chứng của người ấy là xác thực. 25 Đức Chúa Jêsus còn làm nhiều việc khác nữa. Nếu cứ ghi chép hết từng việc, thì thiết nghĩ rằng cả thế gian cũng không thể chứa hết những sách được viết ra.

Suy ngẫm và hiểu

Giống như Phi-e-rơ đã chối Đức Chúa Jêsus ba lần, Đức Chúa Jêsus hỏi Phi-e-rơ, liệu ông có yêu Ngài hay không đến ba lần. Từ Phi-e-rơ, người đã chối Đức Chúa Jêsus ba lần, Đức Chúa Jêsus đòi hỏi một sự xưng nhận sốt sắng về tình yêu thương. Vì thế, khi được hỏi lần thứ ba, Phi-e-rơ chỉ có thể trả lời qua câu nói, “Thưa Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự”. Khi đó Đức Chúa Jêsus ban cho Phi-e-rơ sứ mạng của ông – nuôi và chăm sóc chiên của Đức Chúa Jêsus. Có một lý do khiến Đức Chúa Jêsus đòi hỏi tình yêu thương trước khi ban cho chúng ta sứ mạng của mình: không có lòng yêu mến Chúa, chúng ta chỉ có thể là những người chăn để kiếm tiền công (c.15-25).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.18-23 Đức Chúa Jêsus tạo nên mỗi một chúng ta khác nhau, và khuôn đúc chúng ta cách phù hợp. Đức Chúa Jêsus tạo nên và chuấn bị Phi-e-rơ để phó sự sống của ông, giống như Đức Chúa Jêsus đã làm, và để chăm sóc và nuôi dưỡng chiên của Ngài. Giăng cũng phải thực hiện sứ mạng của ông bằng việc sống lâu hơn một chút. Chúa đã ban một sứ mạng thích hợp cho từng người chúng ta. Thay vì so sánh chính chúng ta với những người khác, hãy thực hiện sứ mạng của chúng ta một cách trung tín.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.24-25 Lời của Đức Chúa Trời là chân thật. Và cho dù có nhiều hơn những từ và những phép lạ phong phú Đức Chúa Jêsus đã thực hiện, những sự kiện được ký thuật lại là đủ cho chúng ta tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ và là Con Đức Chúa Trời và nhận được sự sống đời đời. Hãy suy ngẫm một cách sâu sắc lời của Đức Chúa Trời và vui hưởng đời sống tin kính của chúng ta một cách dư dật. Hãy đảm bảo rằng các Hội Thánh, gia đình và nơi làm việc của chúng ta được tái sinh nhờ quyền năng lời của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

21:18-19 Hãy dang tay bạn ra là một cách để diễn tả ý niệm sự đóng đinh. Bằng chứng thời kỳ đầu ngay sau Tân Ước đề cập đến sự tử đạo của Phi-e-rơ, nhưng không nói nó diễn ra như thế nào. Có một số mô tả sau này nói rằng Phi-e-rơ bị đóng đinh lộn ngược, từ chối cách chết của Chúa ông, nhưng một số trong những ký thuật này đã bị những tài liệu truyền thuyết bao phủ đến nỗi nhiều học giả coi là không đáng tin cậy, do vậy truyền thống này không được chắc chắn.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, chúng con yêu Ngài. Cám ơn Ngài vì mối tương giao phong phú với Ngài, qua sách Phúc Âm Giăng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Sử Ký 20-22

Bình Luận:

You may also like