Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Tan Lạc Và Vượt Qua

Ngày 05 – Tan Lạc Và Vượt Qua

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus tổng kết những gì Ngài đã dạy dỗ về việc Ngài rời đi và sự đến của Đức Thánh Linh (chương 14), và phán bảo các môn đồ rằng họ sẽ bị tan lạc. Tuy vậy, Ngài cũng phán với các môn đồ rằng Ngài đã thắng thế gian rồi, vì thế các môn đồ có thể vững lòng.

Giăng 16:25-33 

25 Ta đã dùng ẩn dụ để nói những điều nầy cho các con. Nhưng giờ đến, Ta không còn dùng ẩn dụ để nói với các con nữa, nhưng sẽ nói về Cha cho các con một cách rõ ràng. 26 Trong ngày ấy, các con sẽ nhân danh Ta mà cầu xin. Ta không nói rằng Ta sẽ vì các con mà cầu xin Cha đâu; 27 vì chính Cha yêu thương các con, bởi các con đã yêu mến Ta và tin rằng Ta từ Đức Chúa Trời đến. 28 Ta đã từ Cha đến thế gian, và Ta lại rời thế gian để về với Cha.”

29 Các môn đồ thưa rằng: “Bây giờ Thầy nói rõ ràng, không dùng ẩn dụ nữa. 30 Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết tất cả, không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin rằng Thầy đến từ Đức Chúa Trời.” 31 Đức Chúa Jêsus đáp: “Bây giờ các con tin không? 32 Nầy giờ đến và đã đến rồi, khi các con sẽ tan lạc, ai đi đường nấy, bỏ Ta lại một mình. Nhưng Ta không ở một mình, vì Cha ở với Ta. 33 Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”

Suy ngẫm và hiểu

Lời tiên tri cụ thể của Đức Chúa Jêsus là điều các môn đồ khó gánh vác (câu 12), vì thế cho đến tận bây giờ, Đức Chúa Jêsus đã giải thích mọi việc bằng các ẩn dụ. Dầu vậy, sau khi Đức Chúa Jêsus rời đi và Đức Thánh Linh đến, Ngài không còn cần phải phán với họ bằng hình ảnh nữa, nhưng phán một cách đơn sơ, và họ sẽ hiểu (c.25-27). Khi nghe thấy những gì Đức Chúa Jêsus đã phán, các môn đồ tin rằng Đức Chúa Jêsus đến từ Đức Chúa Trời. Điều này bày tỏ sự tiến bộ lớn của họ trong đức tin, nhưng nó vẫn chưa trọn vẹn. Họ vẫn chưa biết tại sao Đấng Mê-si-a phải chết (c.29-33).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.33 Đức Chúa Jêsus khích lệ môn đồ, những người sẽ phải đối diện với sự bắt bớ trong thế gian này. Ngài biết họ sẽ tan lạc nhưng Ngài cũng biết mình sẽ thắng thế gian qua sự phục sinh. Bởi vậy, Ngài ban cho họ sự can đảm để vững lòng và bước đi con đường của Chúa. Như Đức Chúa Trời đã ở cùng Đức Chúa Jêsus cho đến tận lúc chết, để Ngài có thể thắng hơn thế gian, Đức Chúa Jêsus sẽ ở cùng chúng ta, để thế gian sẽ không thắng được chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.29-32 Các môn đồ nghĩ rằng Đức Chúa Jêsus đang phán bảo một cách đơn sơ, và vì vậy tin Đức Chúa Jêsus đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng họ không tin tin đến mức sẽ đi theo Đức Chúa Jêsus cho đến cuối cùng. Họ không hiểu hết chức vụ thập tự giá của Đấng Mê-si-a. Chúng ta có thực sự biết và tin Đức Chúa Jêsus tới mức chúng ta có thể khoe về thập tự giá của Ngài, hay không?

Tham khảo

16:32 Sự báo trước của Đức Chúa Jêsus về giờ đến khi từng môn đồ của Ngài sẽ bị tan lạc, từng người về nhà của mình (so sánh với 19:27) có lẽ ám chỉ đến Xa-cha-ri 13:7 (đặc biệt được trích trong Ma-thi-ơ 26:31; so sánh với Ma-thi-ơ 26:56b). Người chăn sẽ bị các chiên của mình bỏ lại.

16:33 Trong giữa những sự chịu khổ và khó khăn sẽ xảy đến, các môn đồ của Đức Chúa Jêsus, và tất cả những người đi theo họ, có thể có được “sự bình an” như vậy trong mối tương giao với Đấng Christ. Tương tự, Bài Giảng Chia Tay của Đức Chúa Jêsus (13:31-16:33) kết thúc bằng một sự lưu ý đến sự đắc thắng (so sánh với Bài Diễn Thuyết trong 1 Giăng 2:13-14; 4:4; 5:4-5).

Cầu nguyện: Thưa Chúa, Đấng đã thắng hơn thế gian, chúng con sẽ tin vào sự chiến thắng và bước đi con đường của Ngài, với sự can đảm ở trong Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Các Vua 15-17

Bình Luận:

You may also like