Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Thế Gian Sẽ Ghét Các Con

Ngày 02 – Thế Gian Sẽ Ghét Các Con

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus phán bảo những người đi theo Ngài rằng họ sẽ bị bắt bớ bởi vì họ thuộc về Đức Chúa Jêsus, chứ không phải thuộc về thế gian này. Tuy nhiên, Ngài cũng bảo đảm với họ rằng họ sẽ làm chứng về Đức Chúa Jêsus qua Đức Thánh Linh.

Giăng 15:18-27

18 Nếu thế gian ghét các con thì hãy biết rằng thế gian đã ghét Ta trước các con. 19 Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và Ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian, nên thế gian ghét các con. 20 Hãy nhớ lời Ta đã nói với các con: ‘Đầy tớ không hơn chủ.’ Nếu họ bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ vâng giữ lời Ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các con. 21 Nhưng vì danh Ta, họ sẽ làm mọi điều đó cho các con, vì họ không biết Đấng đã sai Ta đến. 22 Nếu Ta không đến và không nói với họ thì họ không có tội gì. Nhưng bây giờ họ không thể bào chữa cho tội của mình được. 23 Ai ghét Ta thì cũng ghét Cha Ta nữa. 24 Nếu Ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người nào làm thì họ không có tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy mà lại ghét cả Ta lẫn Cha Ta. 25 Như vậy lời đã chép trong luật pháp của họ được ứng nghiệm: ‘Chúng ghét Ta vô cớ.’

26 Nhưng khi Đấng An Ủi đến, là Đấng mà Ta sẽ từ Cha sai đến với các con, tức là Thần Chân Lý ra từ Cha, chính Ngài sẽ làm chứng về Ta. 27 Các con cũng làm chứng về Ta, vì các con đã ở với Ta từ lúc ban đầu.”

Suy ngẫm và hiểu

Tất cả mọi điều đã xảy ra đối với Đức Chúa Jêsus trong thế gian này, sẽ không tránh khỏi việc xảy ra với các môn đồ, và nếu thế gian bắt bớ Đức Chúa Jêsus, nó sẽ bắt bớ các môn đồ, và nếu thế gian vâng theo lời của Đức Chúa Jêsus, nó cũng sẽ vâng theo các môn đồ. Mối quan hệ như vậy đến tận nơi Cha. Thế gian, những kẻ ghét Đức Chúa Jêsus, thì cũng ghét Cha. Điều này là bởi vì thế gian không biết Cha, Đấng đã sai Đức Chúa Jêsus đến. Thế gian tuyên bố rằng họ biết Cha, nhưng không phải. Đây là gốc rễ tội lỗi của thế gian, và thế gian sẽ không thể biện minh được cho tội lỗi của mình (c.18-27).

Đức Thánh Linh là Đấng như thế nào?

C.26-27 Thần Chân Lý, Đấng Giúp Đỡ, sẽ làm chứng về Đức Chúa Jêsus. Đức Thánh Linh sẽ soi sáng cho các môn đồ, những người đã ở cùng Đức Chúa Jêsus từ đầu, và làm chứng qua họ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Cho dù thế gian ghét chúng ta, chúng ta không được xấu hổ về Phúc Âm hoặc che giấu nó. Thay vào đó, chúng ta phải sống công bố về Đức Chúa Jêsus. Chúng ta phải công bố về Đức Chúa Jêsus như thế nào và cho ai?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20-21 Sứ mạng của một môn đồ không phải là thuyết phục thế gian, nhưng là giữ giá trị vĩ đại của Phúc Âm, thậm chí trong giữa sự bắt bớ và sự chịu khổ. Điều quyết định sự thành công của sứ mạng không phải là con số những linh hồn được cứu, nhưng là sự làm chứng về Phúc Âm, điều không được làm sai trật, cũng không được thay đổi.

Tham khảo

15:19 nên thế gian ghét các con. Các Cơ Đốc nhân không nên ngạc nhiên rằng những người không tin trong thế gian ghét họ. Nếu đi theo một khuôn mẫu thấy trong thế gian kể từ khi Ca-in giết A-bên (xem Sáng Thế Ký 4:8; Hê-bơ-rơ 11:4; 1 Giăng 3:12), và nó được quan sát thấy trong phản ứng của thế gian đối với chính Đấng Christ (xem Giăng 15:18).

15:22 Họ không có tội gì không có nghĩa là tất cả tội lỗi (xem Rô-ma 3:23), nhưng là tội lỗi cụ thể trong việc chối bỏ sự mặc khải tối cao của Đức Chúa Trời, điều xảy đến trong chính Đấng Christ, một tội đặc biệt được bày tỏ trong việc ghét Đấng Christ (xem Giăng 15:18, 23, 24).

Cầu nguyện: Chúng con mong ước kính mến Ngài, Chúa ôi, để thế gian sẽ ghen tị với chúng con. Xin hãy giúp chúng con khoe mình ở trong Ngài mãi mãi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Các Vua 4-7

Bình Luận:

You may also like