Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Đức Chúa Jêsus, Gốc Nho Thật

Ngày 01 – Đức Chúa Jêsus, Gốc Nho Thật

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus đã mô tả chính Ngài là gốc nho thật, Đức Chúa Trời là người trồng nho, và các môn đồ của Ngài là các nhánh nho. Ngài phán thêm rằng các nhánh nho chỉ có thể kết quả nếu chúng gắn vào gốc nho.

Giăng 15:1-17

1 “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. 2 Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được nhiều quả hơn. 3 Các con đã được tinh sạch nhờ lời Ta đã truyền dạy các con. 4 Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong Ta thì cũng như vậy. 5 Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được. 6 Nếu ai không cứ ở trong Ta thì bị ném ra ngoài như cành nho và bị héo, người ta nhặt lấy, ném vào lửa thì nó cháy. 7 Nếu các con cứ ở trong Ta và lời Ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. 8 Bởi điều nầy Cha Ta được tôn vinh, ấy là các con kết quả nhiều và trở nên môn đồ Ta. 9 Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các con thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu thương của Ta. 10 Nếu các con vâng giữ các điều răn của Ta thì sẽ ở trong tình yêu thương của Ta, cũng như Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta và cứ ở trong tình yêu thương của Ngài. 11 Ta nói với các con những điều nầy để niềm vui của Ta ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

12 Đây là điều răn của Ta: Các con hãy yêu thương nhau, như Ta đã yêu thương các con. 13 Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hi sinh mạng sống mình. 14 Nếu các con làm theo điều Ta truyền dạy thì các con là bạn hữu Ta. 15 Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ làm. Nhưng Ta gọi các con là bạn hữu, vì Ta đã bày tỏ cho các con biết tất cả những gì Ta đã nghe nơi Cha Ta. 16 Không phải các con đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các con, để các con đi, được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi; để bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các con. 17 Ta truyền dạy điều nầy cho các con để các con yêu thương nhau.

Suy ngẫm và hiểu

Việc so sánh gốc nho đã dạy cho các môn đồ phải tiếp cận mối quan hệ của mình như thế nào với Đức Chúa Jêsus. Họ phải ở trong Đức Chúa Jêsus và sinh trái. Nhưng nếu họ không ở trong Đức Chúa Jêsus, họ sẽ giống như những nhánh bị ném đi, và bị đốt trong lửa (c.1-8).

Ở trong Đức Chúa Jêsus có nghĩa là ở trong tình yêu thương của Ngài; cụ thể hơn, là giữ các điều răn của Ngài bằng cách yêu thương lẫn nhau. Chính tình yêu thương, điều đã phó sự sống của một người cho một người bạn, như Đức Chúa Jêsus đã làm (c.9-17).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.1 Đức Chúa Jêsus đã đến như gốc nho thật đối với Y-sơ-ra-ên, những người cho đến lúc đó chỉ sinh ra những trái nho dại thay vì những trái nho tốt nhất, bởi dân sự chỉ tỏ ra sự nổi loạn và lằm bằm thay vì sự công chính và công lý (Ê-sai 5:1-7). Những ai ở trong Đức Chúa Jêsus, gốc nho thật, qua sự vâng lời và tình yêu thương, sẽ trở nên dân Y-sơ-ra-ên thực sự, những người sinh trái tốt mà người trồng nho mong muốn.

C.10-12, 17 Điều Đức Chúa Jêsus trông đợi từ chúng ta không phải là tình yêu thương theo cảm xúc hay qua việc xưng nhận; Ngài muốn tình yêu thương, điều giữ các điều răn của Ngài, và tình yêu thương cụ thể vươn tới những người lân cận của chúng ta. Đây không phải là một gánh nặng hay trách nhiệm nặng nề, điều trói buộc chúng như một cái xiềng. Nó là đường đi và con đường dẫn tới sự vui mừng và phước hạnh lớn hơn (tham khảo 10:10). Chúa sẽ xác nhận sự chân thành của việc chúng ta xưng nhận tình yêu thương qua trái của “tình yêu thương dành cho nhau”.

Tham khảo

15:13-14 Các con là bạn hữu Ta ngụ ý một mức độ đáng kinh ngạc của mối quan hệ cá nhân dễ chịu với Đấng Tạo Hóa tối cao toàn năng, đời đời của cõi vũ trụ, (xem 1:1-3, 10). Trong Cựu Ước, chỉ Áp-ra-ham (2 Sử Ký 20:7; Ê-sai 41:8)  và qua sự ngụ ý Môi-se (Xuất Ai Cập Ký 33:11) được gọi là “bạn của Đức Chúa Trời.” Ở đây Đức Chúa Jêsus mở rộng đặc quyền này cho tất cả các tín hữu vâng lời.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con sinh trái qua lời Ngài trồng trong chúng con.

Bình Luận:

You may also like