Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Sự Đoán Xét Của Đức Chúa Trời Và Sự Cầu Thay Của Môi-Se

Ngày 26 – Sự Đoán Xét Của Đức Chúa Trời Và Sự Cầu Thay Của Môi-Se

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời công bố sự đoán phạt, giận dữ bởi sự vô tín của Y-sơ-ra-ên, nhưng khi Môi-se cầu xin sự tha thứ, đề cập đến tiếng tăm về bản tính Đức Chúa Trời thì Ngài đã rút lại kế hoạch tiêu diệt dân sự.

Dân Số Ký 14:11-25

11 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se rằng: “Dân nầy khinh Ta và không tin Ta cho đến chừng nào, mặc dù Ta đã làm nhiều phép lạ giữa họ? 12 Ta sẽ giáng dịch bệnh trên họ và tiêu diệt họ, nhưng Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn hơn và mạnh hơn họ.”

13 Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Dân Ai Cập sẽ nghe việc nầy vì Chúa đã dùng quyền năng đem dân nầy ra khỏi Ai Cập, 14 và chúng sẽ thuật điều đó cho dân xứ mình. Lạy Đức Giê-hô-va, dân Ai Cập đã biết rằng Chúa ngự giữa dân Y-sơ-ra-ên và hiện ra cho họ thấy tận mắt. Trụ mây Chúa ở trên dân nầy và Ngài đi trước họ, ban ngày trong trụ mây, ban đêm trong trụ lửa. 15 Nếu Chúa giết hết dân nầy như giết một người thì các nước đã nghe nói về Chúa sẽ nói rằng: 16 ‘Đức Giê-hô-va không thể dẫn dân nầy vào đất mà Ngài đã thề hứa cho họ; do đó Ngài đã giết họ trong hoang mạc.’ 17 Vì thế, bây giờ con xin quyền năng của Chúa bày tỏ cách oai nghiêm như Chúa đã phán rằng:

18 ‘Đức Giê-hô-va chậm nóng giận, và đầy lòng thương xót,

Tha thứ tội lỗi và sự phản nghịch, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, và phạt con cháu ba bốn đời vì tội của cha ông.’

19 Con xin Chúa tha thứ tội lỗi cho dân nầy tùy theo ơn thương xót lớn lao của Chúa, như Ngài đã bao lần tha thứ cho họ từ khi rời khỏi Ai Cập đến nay.”

20 Đức Giê-hô-va đáp: “Ta đã tha thứ cho họ theo lời con cầu xin. 21 Nhưng, Ta lấy sự sống và vinh quang đầy dẫy khắp đất của Ta là Đức Giê-hô-va mà quả quyết rằng: 22 tất cả những người đã thấy vinh quang và phép lạ Ta đã làm tại Ai Cập và trong hoang mạc rồi, nhưng đã thử Ta mười lần, cũng như không vâng lời Ta, 23 thì chẳng một ai trong họ sẽ thấy xứ mà Ta đã thề hứa ban cho ông cha họ. Không người nào khinh thường Ta mà được thấy xứ đó. 24 Nhưng vì đầy tớ Ta là Ca-lép không đồng tình với họ mà theo Ta một cách trung tín nên Ta sẽ đem người vào xứ mà người đã do thám; dòng dõi người sẽ được xứ ấy làm sản nghiệp. 25 Vì dân A-ma-léc và dân Ca-na-an đang ở trong các thung lũng, nên ngày mai các con hãy quay trở lại và đi vào hoang mạc, về hướng Biển Đỏ.”

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ tiêu diệt dân Y-sơ-ra-ên, những người đã chọn sự nổi loạn, bằng bệnh dịch. Sau khi nghe thấy lời công bố này, Môi-se đã tha thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ông khẩn cầu Đức Chúa Trời bằng việc chỉ ra rằng nếu dân Y-sơ-ra-ên chết ở trong hoang mạc, các dân ngoại sẽ coi thường và phỉ báng quyền năng và sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Sau đó ông nài xin Đức Chúa Trời tha thứ cho họ một lần nữa, bằng việc nhắc Đức Chúa Trời về tiếng tăm của Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng chậm nóng giận và tha thứ tội lỗi. Đức Chúa Trời, Đấng nghe lời cầu nguyện của Môi-se, đã không giết dân sự. Thay vào đó, Đức Chúa Trời xác nhận rằng những người coi thường lời của Đức Chúa Trời, sẽ không được vào đất Ca-na-an (c.11-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.20-25 Đức Chúa Trời sẽ ngăn cản dân sự, những người đã chứng kiến các phép lạ của Ngài vô số lần, nhưng tiếp tục thử và coi thường Ngài, không được vào đất Ca-na-an. Những người này, những người đã tạo nên một sự phấn khích quay trở lại Ai Cập sau khi đã làm chậm trễ và cản trở hành trình đến Ca-na-an bởi những lời lằm bằm, đổ lỗi và vô tín, sẽ quay trở lại hoang mạc, như họ mong muốn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13-19 Môi-se có thể đã thụ động, khi phải bảo vệ tiếng tăm của chính ông, nhưng ông là một người chăn bầy thực sự, không màng đến thể diện khi phải cứu chiên của mình. Khi có một sự gia tăng số lượng các lãnh đạo, những người hành động cách dũng cảm để cứu chiên của mình hơn là giữ gìn tiếng tăm bản thân, các Hội Thánh ở thế giới này sẽ mang đến cho Đức Chúa Trời thậm chí sự vui mừng lớn hơn.

Tham khảo

14:13-19 Môi-se nhắc cho Đức Chúa Trời là Ngài đã hứa với Áp-ra-ham rằng dòng dõi của ông ấy sẽ thừa hưởng đất (so sánh với Xuất Ai Cập Ký 32:13), và cuối cùng ông trích dẫn sự mô tả của chính Đức Chúa Trời  về bản tính của Ngài để chứng minh rằng Ngài nên tha thứ  (Xuất Ai Cập Ký 34:6-7; Dân Số Ký 14:18-19).

Cầu nguyện: Bởi chúng con được mặc lấy tình yêu thương đời đời của Ngài, Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con sống đời sống phù hợp với dân sự của Đức Chúa Trời, những người đã nhận được lời hứa đời đời.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Sa-mu-ên 7-9

Bình Luận:

You may also like