Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Lễ Biệt Người Lê-Vi Ra Thánh

Ngày 14 – Lễ Biệt Người Lê-Vi Ra Thánh

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi ban những chỉ dẫn để sắp xếp và thắp đèn, Đức Chúa Trời đã truyền lệnh liên quan đến quá trình thánh hiến người Lê-vi cho công việc trong Lều Hội Kiến và việc liên quan đến việc nghỉ ngơi của họ.

Dân Số Ký 8:1-26

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 2 “Hãy bảo A-rôn rằng: Khi sắp xếp cây đèn thì phải cho bảy ngọn đèn chiếu sáng phía trước chân đèn.” 3 A-rôn làm đúng như vậy; ông đặt bảy ngọn đèn chiếu sáng phía trước chân đèn như Đức Giê-hô-va đã truyền phán với Môi-se. 4 Chân đèn được làm bằng vàng dát mỏng từ đế đèn cho đến các hoa đèn. Người ta làm chân đèn đúng theo kiểu mẫu Đức Giê-hô-va đã chỉ dẫn Môi-se.

5 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 6 “Hãy biệt riêng người Lê-vi khỏi dân Y-sơ-ra-ên và làm lễ thanh tẩy họ. 7 Đây là cách con thanh tẩy họ: Hãy rảy nước thanh tẩy trên họ; bảo họ dùng dao cạo sạch toàn thân, giặt quần áo và dọn mình cho thanh sạch. 8 Sau đó, bảo họ bắt một con bò đực cùng với tế lễ chay bằng bột lọc nhồi dầu, rồi con phải bắt một con bò đực tơ thứ nhì dùng làm tế lễ chuộc tội. 9 Con phải bảo người Lê-vi đến trước Lều Hội Kiến và họp cả hội chúng Y-sơ-ra-ên lại. 10 Khi con trình diện người Lê-vi trước Đức Giê-hô-va, dân Y-sơ-ra-ên sẽ đặt tay trên người Lê-vi. 11 A-rôn sẽ trình diện người Lê-vi như một tế lễ đưa qua đưa lại của dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Giê-hô-va để họ sẵn sàng phục vụ Đức Giê-hô-va. 12 Người Lê-vi sẽ đặt tay trên đầu hai con bò đực và con phải dâng một con làm tế lễ chuộc tội, một con làm tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va để chuộc tội cho người Lê-vi. 13 Kế đó, con hãy bảo người Lê-vi đứng trước mặt A-rôn và các con trai người rồi dâng họ như một tế lễ đưa qua đưa lại cho Đức Giê-hô-va.

14 Như vậy, con sẽ biệt riêng người Lê-vi khỏi dân Y-sơ-ra-ên và người Lê-vi sẽ thuộc về Ta. 15 Sau khi con đã thanh tẩy và dâng người Lê-vi như một tế lễ đưa qua đưa lại, họ sẽ đến phục vụ tại Lều Hội Kiến. 16 Vì người Lê-vi đã được dâng trọn cho Ta từ giữa dân Y-sơ-ra-ên; Ta đã chọn lấy họ cho Ta thế cho tất cả con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên. 17 Mọi con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên đều thuộc về Ta, bất luận người hay vật. Ta đã biệt riêng họ cho Ta trong ngày Ta hình phạt mọi con đầu lòng tại Ai Cập 18 và Ta đã chọn người Lê-vi thế cho mọi con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên. 19 Từ giữa Y-sơ-ra-ên, Ta đã ban người Lê-vi cho A-rôn và các con trai người để làm công việc của dân Y-sơ-ra-ên trong Lều Hội Kiến, cùng làm lễ chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên hầu cho họ sẽ không gặp tai họa nào khi đến gần nơi thánh.”

20 Vậy Môi-se, A-rôn và cả hội chúng Y-sơ-ra-ên làm cho người Lê-vi mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 21 Người Lê-vi tự tẩy sạch mình và giặt áo quần, rồi A-rôn dâng họ như tế lễ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va và làm lễ chuộc tội để họ được thanh tẩy. 22 Sau đó, người Lê-vi đến làm công việc mình trong Lều Hội Kiến dưới sự giám sát của A-rôn và các con trai ông. Người ta làm cho người Lê-vi đúng như Đức Giê-hô-va đã phán về họ qua Môi-se.

23 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 24 “Đây là những quy định về người Lê-vi: Từ hai mươi lăm tuổi trở lên, người Lê-vi phải đến tham gia vào công việc nơi Lều Hội Kiến. 25 Nhưng đến năm mươi tuổi, họ sẽ nghỉ, không làm việc nữa. 26 Họ có thể phụ giúp anh em mình trong Lều Hội Kiến, nhưng chính họ không đảm trách công việc nữa. Đó là cách con phân chia trách nhiệm cho người Lê-vi.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã thực hiện hai nhiệm vụ trước khi dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu đi đến Ca-na-an. Trước tiên, Đức Chúa Trời bảo Môi-se và A-rôn thắp bảy ngọn đèn bằng vàng để những ngọn đèn này sẽ chiếu sáng cho bàn bánh cung hiến, nơi sắp xếp 12 chiếc bánh đại diện cho 12 bộ tộc Y-sơ-ra-ên. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời là sự sáng, chiếu sáng cho sự sống của 12 bộ tộc (c.1-4). Thứ hai, Đức Chúa Trời đã lập các con cháu Lê-vi làm người hầu việc trong Lều Hội Kiến. Vào thời điểm đó, người Lê-vi phải giải quyết tội lỗi của họ theo ba cách khác nhau. Điều này là vì những người chịu trách nhiệm trông nom công việc ở Lều Hội Kiến trước hết cần phải được hoàn toàn thanh tẩy tội lỗi (c.5-26).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-4 Đức Chúa Trời đã ban những chỉ dẫn chi tiết để sắp xếp và thắp đèn. Điều này là vì các ngọn đèn là những công cụ cùng với chê-ru-bim và Hòm Giao Ước, đã cho phép dân sự tận mất thấy được sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong Lều Hội Kiến. Ngày nay, Hội Thánh là ngọn đèn chiếu vào thế giới tối tăm và bày tỏ ra sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Như những ngọn đèn có thể thực hiện chức năng như chúng được thiết kế, khi Môi-se và A-rôn đã làm như Đức Chúa Trời truyền lệnh, Hội Thánh cũng phải vâng theo Lời Chúa để bày tỏ Đức Chúa Trời là sự sáng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.23-26 Người Lê-vi phục vụ trong Lều Hội Kiến từ 25 đến 49 tuổi, nhưng từ tuổi 50 trở đi, họ chỉ có thể phụ giúp anh em mình trong Lều Hội Kiến. Thậm chí khi đã già, chúng ta vẫn có thể làm là những “người trông coi” của Hội Thánh qua việc cầu nguyện, khích lệ và sự khôn ngoan.

Tham khảo

8:23-26 Ở tuổi 50, người Lê-vi phải rời khỏi bổn phận phục vụ vì việc khuân vác Đền Tạm là quá nặng nhọc đối với những người cao tuổi. Nhưng họ được phép tiếp tục làm những người trông coi (c.25-26). Trong 4:23 nói rằng người Lê-vi bắt đầu công việc khuân vác Đền Tạm khi họ 30 tuổi, nhưng ở đây họ bắt đầu lúc 25 tuổi (8:24). Lý do khác nhau này không rõ ràng: có thể từ 25 đến 30 tuổi họ được xem là những người mới học việc.

Cầu nguyện: Chúa ôi, Ngài là sự sáng của thế gian này, xin hãy giúp chúng con bày tỏ ra vinh quang của Ngài và tận hiến phục vụ ở những nơi không thấy được, giống như người Lê-vi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Sa-mu-ên 1-3

Bình Luận:

You may also like