Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Không Được Làm Ô Uế

Ngày 08 – Không Được Làm Ô Uế

by SU Việt Nam
30 đọc

Vì Đức Chúa Trời, Đấng Thánh khiết, hiện diện trong trại quân, nên dân Y-sơ-ra-ên phải loại bỏ tất cả những vật ô uế. Ngoài ra, dân sự, những người phạm tội phải bồi thường cho người bị hại và dâng tế lễ chuộc tội cho Đức Chúa Trời.

Dân Số Ký 5:1-10

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 2 “Hãy ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên đuổi khỏi trại quân tất cả người phong hủi, người mắc bệnh lậu và người bị ô uế vì đụng phải xác chết. 3 Phải đuổi họ khỏi trại quân bất luận nam hay nữ để họ không làm ô uế trại quân là nơi Ta ngự ở đó.” 4 Dân Y-sơ-ra-ên đuổi họ khỏi trại quân đúng như vậy như Đức Giê-hô-va đã truyền phán với Môi-se.

5 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 6 “Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Khi một người nam hay nữ gây thiệt hại cho người khác, tức là phạm tội bất trung với Đức Giê-hô-va thì người ấy mắc tội. 7 Người ấy phải xưng tội và bồi thường đầy đủ, ngoài ra còn phải trả thêm một phần năm cho người mình làm thiệt hại. 8 Nếu người bị thiệt hại qua đời và không có bà con ruột thịt nào để lãnh số bồi thường thì số bồi thường đó sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va và phải trao cho thầy tế lễ, cộng thêm một con chiên đực làm tế lễ chuộc tội cho người mắc tội đó. 9 Tất cả tế lễ thánh mà dân Y-sơ-ra-ên đem đến cho thầy tế lễ đều sẽ thuộc về người. 10 Những vật thánh mà mỗi người dâng hiến, sẽ thuộc về thầy tế lễ; vật gì mỗi người tặng cho thầy tế lễ sẽ thuộc về người vậy.’”

Suy ngẫm và hiểu

Vì Đức Chúa Trời, Đấng thánh khiết, ngự trong trại quân của dân Y-sơ-ra-ên, nên những người đang có những bệnh ô uế và những người bị ô uế vì đụng phải xác chết, phải ở bên ngoài trại quân (c.1-3). Ngoài luật về sự ô uế, dân Y-sơ-ra-ên còn phải đảm bảo không có sự bại hoại trong trại quân. Bởi vậy, họ phải tích cực tìm kiếm sự công chính và cố gắng phục hồi những mối quan hệ bị gãy đổ. Bằng cách này, trước khi chiến đấu với kẻ thù dân ngoại, dân Y-sơ-ra-ên trước tiên phải chiến đấu chống lại sự ô uế và bại hoại đâm rễ ở bên trong họ (c.4-10).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4 Dân Y-sơ-ra-ên phải giữ sự thanh sạch của cộng đồng, mặc dù có nghĩa là phải chịu đựng nỗi đau của việc phải đuổi thành viên yêu dấu của gia đình hay bà con ra bên ngoài trại quân. Bởi lẽ toàn cộng đồng có thể bị ô uế từ chỉ một người bị ô uế. Vì sự thánh khiết của cộng đồng chúng ta, chúng ta phải cắt những sợi dây ràng buộc với tội lỗi và từ bỏ những việc làm và phong tục ô uế, dẫu rằng chúng ta chỉ còn một người. Các cộng đồng cũng không được chấp nhận việc bất hợp pháp, nhưng phải cố sửa đổi nó và cố gắng để phục hồi.

C.5-10 Những người phạm một tội, trước hết phải xưng tội mình, sau đó phải trả cho tội lỗi của họ bằng cách trả thêm một phần năm vào phí tổn thiệt hại, trước khi dâng tế lễ chuộc tội cho Đức Chúa Trời. Điều này là vì sự tha thứ của Đức Chúa Trời chỉ được ban cho những người chân thành đồng cảm với nỗi đau của anh em hoặc chị em mà họ làm tổn hại, và cố gắng giải quyết bất kỳ sự xung đột và tức giận nào qua việc bồi thường, trước khi họ đến với Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5:23-24).

Tham khảo   

5:1-4 đuổi khỏi trại quân tất cả những người ô uế. Những người ô uế bị đuổi khỏi trại của bộ tộc trong chương 2 và phải sống trong những nơi như hang động hoặc những lều hoang, cách biệt với mọi người (tham chiếu Lê-vi Ký 13:46; II Các Vua 7:3)

5:2 Những người phong hủi. Tình trạng mắc các bệnh da liễu được miêu tả trong Lê-vi Ký 13. Xác chết. Về sự ô uế bị gây ra bởi sự chết, xem Dân Số Ký 19:11-22.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy ban cho chúng con sự tự tin để tìm kiếm sự tha thứ và phục hồi các mối quan hệ với những thành viên khác của cộng đồng của chúng con, qua những hành động cụ thể.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Các Quan Xét 9-10

Bình Luận:

You may also like