Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Đức Chúa Jêsus, Con Đường Dẫn Đến Đức Chúa Trời

Ngày 26 – Đức Chúa Jêsus, Con Đường Dẫn Đến Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus nói về việc rời khỏi các môn đồ và về cùng Cha. Qua sự khởi hành này, Đức Chúa Jêsus sẽ chuẩn bị một chỗ cho các môn đồ Ngài và trở thành con đường dẫn họ đến với Cha.

Giăng 14:1-14

1 “Lòng các con đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. 2 Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải vậy, sao Ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? 3 Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó. 4 Các con biết Ta đi đâu, và biết đường đi nữa.”

5 Thô-ma nói: “Thưa Chúa, chúng con không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được?” 6 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha. 7 Nếu các con biết Ta thì cũng biết Cha Ta; từ bây giờ các con biết và đã thấy Ngài.”

8 Phi-líp thưa rằng: “Thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì đủ rồi.” 9 Đức Chúa Jêsus đáp: “Phi-líp ơi, Ta đã ở với các con lâu rồi, mà các con chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha. Tại sao con lại nói: ‘Xin chỉ Cha cho chúng con’? 10 Có phải con không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta chăng? Những lời Ta nói với các con không phải Ta tự nói, nhưng chính Cha là Đấng ở trong Ta đang làm những việc của Ngài. 11 Khi Ta nói Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta thì hãy tin Ta; bằng không, hãy tin qua chính các công việc Ta làm. 12 Thật, Ta bảo thật các con, người nào tin Ta cũng sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về với Cha. 13 Các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh nơi Con. 14 Nếu các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho.”

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài sẽ về nhà Cha để sắm sẵn một chỗ cho các môn đồ Ngài. Điều này có nghĩa là Ngài sẽ mở ra một con đường cho các môn đồ đi đến cùng Đức Chúa Trời, qua sự chết và sự phục sinh của Ngài. Dù vậy, Thô-ma, người không thể hiểu được từ này, đã đề nghị Đức Chúa Jêsus chỉ cho anh ấy con đường này. Đức Chúa Jêsus phán rằng chính Ngài là con đường và không ai có thể đi đến cùng Đức Chúa Trời là Cha, ngoại trừ qua Ngài. Đáp lại điều này, Phi-líp đề nghị Đức Chúa Jêsus chỉ Cha cho họ. Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài là Đấng ở cùng Cha và phán bảo các môn đồ cầu xin Cha mọi thứ trong danh của Đức Chúa Jêsus (c.1-14).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.4-11 Đức Chúa Jêsus là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời, và là nguồn sự sống duy nhất đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus là sự mặc khải trọn vẹn về Đức Chúa Trời, vì thế những người đã thấy Đức Chúa Jêsus có thể nói rằng họ đã thấy Cha. Liệu chúng ta có coi tri thức của chúng ta về Đức Chúa Jêsus là của cải quý giá nhất của chúng ta, như sứ đồ Phao-lô hay không?  Hãy dốc lòng, thời gian và mọi thứ chúng ta có vào sự nhận biết Đức Chúa Jêsus một cách sâu sắc hơn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-14 Một Cơ Đốc nhân có thể làm công việc của Đức Chúa Trời đến mức họ cầu nguyện. Mục đích quan trọng của sự cầu nguyện không phải để nhận được sự đáp lời cầu nguyện, nhưng để bày tỏ Đức Chúa Trời ra và tôn vinh Ngài qua sự cầu nguyện và sự đáp lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang cầu nguyện như thế nào ngày nay, và chúng ta đang tìm kiếm điều gì trong sự cầu nguyện? Liệu những lời cầu nguyện của chúng ta có tôn vinh Đức Chúa Trời hay không?

Tham khảo

14:1 Hãy tin Đức Chúa Trời được dịch như một mệnh lệnh thức (hoặc một mệnh lệnh), nhưng trong tiếng Hy Lạp cũng có thể được diễn tả là một câu trần thuật “Con tin Đức Chúa Trời”. Câu mệnh lệnh thức có lẽ tốt hơn trong ánh sáng của câu trước. Điều gây buồn phiền cho các môn đồ là sự biệt thế đến gần của Đức Chúa Jêsus (xem 13:36). “Tin”, tương ứng với cách sử dụng trong Cựu Ước (ví dụ, Ê-sai 28:16), biểu thị sự tin cậy trong quan hệ cách cá nhân.

14:10 Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta. Mặc dù có một sự cùng ở với nhau cách trọn vẹn của Cha và Con, nhưng Cha và Con vẫn là các ngôi rõ ràng trong Ba Ngôi, cũng như Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 28:19; II Cô-rinh-tô 13:14), và cả ba ngôi vẫn tạo thành chỉ một Đấng trong Ba Ngôi.

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài, Chúa ôi, vì đã khiến chúng con nên những đền thờ của Ngài. Xin hãy giúp chúng con được sử dụng cho Vương quốc Ngài và có tấm lòng cầu nguyện hàng ngày.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 31-34

Bình Luận:

You may also like