Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Điều Răn Mới Về Tình Yêu Thương

Ngày 25 – Điều Răn Mới Về Tình Yêu Thương

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus phán rằng thời điểm đã đến khi Con Người được tôn vinh, và Đức Chúa Trời được tôn vinh nơi Ngài. Sau đó Ngài ban cho môn đồ Ngài điều răn yêu thương nhau, như Ngài đã yêu thương họ.

Giăng 13:31-38

31 Khi Giu-đa đi ra rồi, Đức Chúa Jêsus nói: “Bây giờ Con Người được tôn vinh, và Đức Chúa Trời được tôn vinh nơi Con Người. 32 Nếu Đức Chúa Trời được tôn vinh nơi Con Người thì Đức Chúa Trời cũng sẽ tôn vinh Con Người trong chính Ngài, và sẽ tôn vinh ngay. 33 Hỡi các con bé nhỏ, Ta không còn ở với các con bao lâu nữa. Các con sẽ tìm Ta, và như Ta đã nói với người Do Thái rằng: ‘Nơi Ta đi các ngươi không thể đến được’, thì bây giờ Ta cũng nói với các con như vậy. 34 Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. 35 Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta.”

36 Si-môn Phi-e-rơ thưa: “Thưa Chúa, Chúa đi đâu?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Nơi Ta đi, bây giờ con không thể theo được, nhưng sau nầy con sẽ theo.” 37 Phi-e-rơ thưa: “Thưa Chúa, vì sao bây giờ con không thể theo Chúa? Con sẽ hi sinh mạng sống con vì Chúa!” 38 Đức Chúa Jêsus đáp: “Con sẽ hi sinh mạng sống con vì Ta sao? Thật, Ta bảo thật với con: Trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần!”

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi Giu-đa đã đi ra, Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài đã được tôn vinh và Đức Chúa Trời đã được tôn vinh qua Ngài. Điều này là bởi vì việc bỏ đi của Giu-đa thực hiện kế hoạch phản bội Đức Chúa Jêsus và nộp Ngài nhấn mạnh rằng sự chết của Đức Chúa Jêsus là sắp xảy đến. Biết tất cả điều này, Đức Chúa Jêsus khuyên nài các môn đồ của Ngài yêu thương nhau, như Ngài đã yêu thương họ. Tình yêu thương này sẽ hành động như một dấu hiệu chứng tỏ rằng họ là môn đồ của Đức Chúa Jêsus. Nói cách khác, những người không yêu thương nhau như Đức Chúa Jêsus đã yêu thương họ, thì không phải môn đồ của Đức Chúa Jêsus (c.31-38).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.31-32 Đức Chúa Jêsus đã tôn vinh Đức Chúa Trời qua sự chết của Ngài. Chúng ta có thể tin rằng chúng ta sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời qua sự hạnh phúc và thành công, nhưng cách của Đức Chúa Jêsus hoàn toàn ngược lại với việc này. Những phần nào của đời sống chúng ta phải chết hôm nay để Đức Chúa Trời được tôn vinh trong chúng ta?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.36-38 Phi-e-rơ tự tin rằng anh ta là người sẽ đi theo Đức Chúa Jêsus và không bao giờ bỏ Ngài, cho dù anh ta phải chết vì việc này. Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus đã khiến Phi-e-rơ bị sốc qua việc phán bảo với anh ta rằng anh ta sẽ chối Đức Chúa Jêsus ba lần. Phi-e-rơ là một người không thể đứng một mình mà không có tình yêu thương vô hạn của Đức Chúa Jêsus. Trước khi xác quyết rằng chúng ta tận hiến tới mức có thể chết vì Đức Chúa Jêsus, hãy tiếp nhận một cách sâu sắc hơn tình yêu thương của Đức Chúa Jêsus dành cho chúng ta.

Tham khảo

13:38 gà sẽ chưa gáy. Xem cả Ma-thi-ơ 26:34; Mác 14:30; Lu-ca 22:34. Trong một số bản chép tay của sách Phúc Âm Mác, cho dù không phải tất cả, Mác đề cập đến tiếng gà gáy “hai lần” (Mác 14:30, 68, 72), nhưng gà có thể gáy một số lần cách nhau vài phút.

Sách Mác nêu cụ thể hai lần có tiếng gáy đầu tiên (như Đức Chúa Jêsus đã nói rõ ràng), trong khi sách Ma-thi-ơ, Lu-ca, và Giăng tập trung vào việc chối bỏ đáng xấu hổ của Phi-e-rơ. Vì vậy, các sách này đã bỏ chi tiết này và ký thuật về Đức Chúa Jêsus như việc đề cập đến cả tràng tiếng gáy cũng như quãng thời gian gà gáy.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, chúng con sống không có khả năng yêu thương như Ngài, bởi vì chúng con không biết rõ về tình yêu thương của Ngài. Xin hãy tha thứ cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 28-30

Bình Luận:

You may also like