Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Đức Chúa Jêsus, Ánh Sáng Của Thế Gian

Ngày 30 – Đức Chúa Jêsus, Ánh Sáng Của Thế Gian

by SU Việt Nam
30 đọc

Liên hệ đến nghi lễ thắp đèn trong dịp Lễ Lều Tạm, Đức Chúa Jêsus công bố rằng chính Ngài là ánh sáng của thế gian và hứa ban ánh sáng của sự sống cho những ai theo Ngài. Tuy nhiên, những người Pha-ri-si đáp lại cách khinh bỉ đối với lời của Đức Chúa Jêsus.

Giăng 8:12-20

12 Đức Chúa Jêsus lại nói với dân chúng rằng: “Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống.” 13 Những người Pha-ri-si nói: “Thầy tự làm chứng cho mình thì lời chứng của Thầy không đáng tin.” 14 Đức Chúa Jêsus đáp: “Cho dù Ta tự làm chứng cho mình đi nữa thì lời chứng của Ta vẫn đáng tin, vì Ta biết mình từ đâu đến và đang đi đâu. Nhưng các ngươi không biết Ta đến từ đâu và đang đi đâu. 15 Các ngươi xét đoán theo xác thịt, còn Ta không xét đoán ai hết. 16 Tuy nhiên, nếu Ta xét đoán thì sự xét đoán của Ta vẫn xác thực vì Ta không phải chỉ có một mình, nhưng Ta cùng Cha là Đấng đã sai Ta. 17 Trong luật pháp của các ngươi có chép rằng lời chứng của hai người là xác thực. 18 Ta tự làm chứng cho mình, và Cha là Đấng đã sai Ta cũng làm chứng cho Ta.” 19 Vì vậy, họ hỏi Ngài: “Cha của Thầy ở đâu?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Các ngươi không biết Ta, cũng không biết Cha Ta. Nếu các ngươi biết Ta thì cũng biết Cha Ta nữa.”

20 Đức Chúa Jêsus phán những lời nầy tại nơi đặt các thùng tiền dâng, lúc đang giảng dạy trong đền thờ. Nhưng không ai bắt Ngài vì giờ Ngài chưa đến.

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Jêsus, Đấng đã tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình,  đã giới thiệu mình là “ánh sáng của thế gian”. Cũng như nước biểu tượng cho Đức Thánh Linh làm phục hồi mọi tạo vật, ánh sáng này là “ánh sáng của sự sống”. Như ánh sáng tự thân chiếu rọi, Đức Chúa Jêsus là chính chân lý và Đức Chúa Trời đã minh chứng điều này bằng cách đồng đi với Đức Chúa Jêsus. Mặc dù vậy, những người Pha-ri-si khước từ Chúa Jêsus và vì thế, xa rời khỏi chân lý và không thể nhận biết Đức Chúa Trời (c.12-20).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.12 Đức Chúa Jêsus là ánh sáng. Cũng như trụ lửa soi sáng đêm tối nơi đồng vắng, mảnh đất của sự chết, trong cuộc xuất hành đầu tiên, Đức Chúa Jêsus là trụ lửa để dẫn đường và dõi theo những cuộc đời của dân Y-sơ-ra-ên. Năm mới đã trôi qua được một tháng. Có phải thực tại trước mắt chúng ta giống như một mê cung hay một đường hầm vô tận, hay không? Nếu theo Chúa Jêsus, thì chúng ta đang ở trong sự sáng và vì thế, cũng đang bước đi trên con đường sự sống. Bởi lẽ đó, dù đang vật lộn tới mức nào, bạn hãy đừng dừng lại việc ở trong Ngài.

C.19 Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ về Đức Chúa Trời qua lời Chúa và sứ mạng của Ngài. Vì thế, những người xét đoán theo xác thịt không thể nhận biết Cha, Đấng đã sai Con, nhưng những người đã tiếp nhận Đức Chúa Jêsus, có thể nhận biết Đức Chúa Trời và bắt đầu có mối tương giao cá nhân với Ngài.

Tham khảo

8:15 theo xác thịt có nghĩa là xét đoán theo sự hiểu biết tự nhiên và những tiêu chuẩn của con người trong thế gian. Khi Đức Chúa Jêsus nói Ta không xét đoán ai hết , ý của Ngài là trong suốt thời gian chức vụ trên đất của Ngài, Ngài không đến như một quan tòa của thế gian, mà với tư cách là Cứu Chúa.

Tuy nhiên, sự đến của Đức Chúa Jêsus tự nó cũng đưa ra cơ sở cho sự phân rẽ và vì vậy “sự xét đoán” theo nghĩa khác (Xem 3:19; 9:39), và sau này, Đức Chúa Jêsus sẽ trở lại để xét đoán toàn thế giới (Xem 5:22, 27, 29; 12:48). Tuy nhiên, theo nghĩa khác, khi “xét đoán” có nghĩa là “đánh giá đúng”, Đức Chúa Jêsus đánh giá sự việc và con người trong suốt chức vụ trên đất của Ngài (Xem 5:30; 7:24; 8:16, 26).

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Cha, bởi Ngài vẫn luôn ở cùng chúng con, xin hãy giúp chúng con không đi trong bóng tối, nhưng sống và bước theo Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 5-7

Bình Luận:

You may also like