Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Chỉ Tìm Kiếm Vinh Quang Của Đức Chúa Trời

Ngày 26 – Chỉ Tìm Kiếm Vinh Quang Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi Đức Chúa Jêsus giảng dạy trong đền thờ vào dịp lễ, những người Do Thái chất vấn tư cách của Ngài. Đáp lại, Đức Chúa Jêsus quở trách họ trên nền tảng Luật Pháp của Môi-se, điều vốn được những kẻ chống nghịch Ngài viện dẫn.

Giăng 7:14-24

14 Vào giữa kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus đi lên đền thờ và dạy dỗ. 15 Những người Do Thái rất kinh ngạc nói rằng: “Người nầy chưa từng học, làm sao lại biết được Kinh Thánh?” 16 Đức Chúa Jêsus đáp: “Đạo lý của Ta không phải của riêng Ta, nhưng của Đấng đã sai Ta đến. 17 Nếu ai sẵn lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết lời Ta dạy đến từ Đức Chúa Trời hay Ta tự nói theo ý mình. 18 Người nào tự nói theo ý mình thì tìm vinh quang cho riêng mình, còn ai tìm vinh quang cho Đấng đã sai mình là người chân thật, trong người ấy không có điều gì bất chính. 19 Chẳng phải Môi-se đã ban luật pháp cho các ngươi sao? Nhưng không một ai trong các ngươi tuân theo luật pháp. Tại sao các ngươi lại tìm giết Ta?” 20 Dân chúng trả lời: “Ông bị quỷ ám rồi! Nào có ai tìm giết ông đâu?” 21 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta đã làm một việc mà tất cả các ngươi đều kinh ngạc. 22 Môi-se đã ban bố luật cắt bì cho các ngươi (thật ra luật đó không phải bởi Môi-se mà bởi các tổ phụ), và các ngươi cắt bì cho người nam trong ngày sa-bát. 23 Nếu người nam phải chịu cắt bì trong ngày sa-bát để khỏi phạm luật Môi-se thì sao các ngươi lại nổi giận khi Ta chữa lành cả thân thể cho một người trong ngày sa-bát? 24 Đừng xét đoán theo bề ngoài, nhưng hãy xét đoán theo lẽ công chính.”

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Jêsus, Đấng từ chối thời điểm các em Ngài đề xuất, mà vâng theo thời điểm của Đức Chúa Trời, lên Giê-ru-sa-lem trong dịp Lễ Lều Tạm và tiến hành dạy lời Chúa tại đó. Nhiều người Do Thái kinh ngạc trước sự dạy dỗ của Ngài và Đức Chúa Jêsus giải thích: sự dạy dỗ của Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Sau đó, Đức Chúa Jêsus cũng nói thêm rằng sự dạy dỗ từ Đức Chúa Trời có thể phân biệt được qua việc thử xem những người dạy tìm kiếm vinh quang của riêng mình hay vinh quang của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, dân Do Thái đã không chấp nhận những lời này của Đức Chúa Jêsus, Đấng đã chỉ tìm kiếm vinh quang của Đức Chúa Trời. Điều này là vì chỉ những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mới có thể hiểu và tin lời Ngài, còn những người này không thuộc vào loại ấy (c.14-24).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.14-18 Đức Chúa Jêsus đã dạy Kinh Thánh của Đức Chúa Trời, Đấng đã sai Ngài, vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Không giống các Ra-bi, Ngài không dùng sự dạy dỗ như một công cụ để bày tỏ hay khoe mình. Ngài là hình mẫu chân chính của một giáo sư, Đấng dạy lời Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.19-20 Mặc dù người Do Thái tuyên bố giữ Luật Pháp, nhưng chính họ lại tìm cách giết Đức Chúa Jêsus chỉ vì Ngài đã chữa lành người bệnh trong ngày Sa-bát, thực sự là để làm trọn vẹn Luật ngày Sa-bát. Luật Pháp không phải đối tượng để sở hữu, để khoe khoang hay trở thành công cụ để tự xưng công chính hay kết tội người khác. Niềm đam mê và tri thức của chúng ta về lời Chúa có được phát triển thành một thái độ được thay đổi, hướng tới lợi ích của người lân cận và một cộng đồng lành mạnh hơn, hay không?

Tham khảo

7:15 Những người Do Thái có thể bao gồm cả đám đông dân Giu-đa và các lãnh đạo Do Thái. Người này chưa từng học nói đến việc Chúa Jêsus thiếu sự huấn luyện giảng dạy chính quy (cũng như các môn đồ của Ngài, Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13), nhưng sự dạy dỗ và thẩm quyền của Ngài đến từ Đức Chúa Trời (Giăng 7:16; 8:28; tham chiếu Ma-thi-ơ 5:21; 7:28-29)

7:17 Liệu người ta có đi theo Đức Chúa Jêsus hay không phụ thuộc vào việc họ có sẵn lòng vâng lời Ngài hay không. Những người về mặt đạo đức sẵn lòng theo Chúa sẽ bị thuyết phục về tri thức rằng Ngài chính là đường đi, chân lý và sự sống (tham chiếu 14:6).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con, Chúa ơi, đoán xét theo ý Ngài và hành động theo ý đó.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 33-35

Bình Luận:

You may also like