Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Bánh Từ Trời Xuống

Ngày 22 – Bánh Từ Trời Xuống

by SU Việt Nam
30 đọc

Lại một lần nữa, Đức Chúa Jêsus tự bày tỏ với đoàn dân rằng Ngài là bánh sự sống từ trời, và ai ăn bánh ấy sẽ chẳng hề chết mà sống đời đời.

Giăng 6:41-51

41 Nhưng các người Do Thái phàn nàn về Ngài, vì Ngài nói: “Ta là bánh từ trời xuống.” 42 Họ nói: “Chẳng phải người nầy là Jêsus, con của Giô-sép sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta biết cả, sao bây giờ ông ấy lại nói: ‘Ta từ trời xuống’?” 43 Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Các ngươi đừng xầm xì với nhau nữa. 44 Nếu Cha, là Đấng đã sai Ta, không kéo đến thì không ai có thể đến với Ta, và Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. 45 Các sách tiên tri có chép: ‘Tất cả đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ.’ Bất cứ ai đã nghe và học nơi Cha thì đến với Ta. 46 Chưa hề có ai đã thấy Cha, ngoại trừ Đấng từ Đức Chúa Trời đến; Đấng ấy đã thấy Cha. 47 Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Ta là bánh của sự sống. 49 Tổ phụ các ngươi đã ăn ma-na trong hoang mạc rồi cũng chết. 50 Đây là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì không chết. 51 Ta là bánh sự sống từ trời xuống; nếu ai ăn bánh nầy thì sẽ sống đời đời. Bánh mà Ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian chính là thịt Ta.”

Suy ngẫm và hiểu

Tuyên bố của Đức Chúa Jêsus là bánh hằng sống từ trời đã trở thành một chủ đề gây tranh cãi lớn trong vòng dân Do Thái. Bởi họ đánh giá Đức Chúa Jêsus theo tiêu chuẩn và sự hiểu biết của con người, nên họ không không thể hiểu được sự dạy dỗ thuộc linh quý báu của Ngài. Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus đã không tránh né sự khẳng định của Ngài và tiếp tục giải thích rằng Ngài chính là bánh để ban sự sống cho mọi người và bánh ấy chính là thịt Ngài. Mặc dù những người đã ăn ma-na trong đồng vắng cuối cùng cũng đã chết, nhưng ai ăn thịt của Chúa Jêsus (sự chịu khổ trên thập tự giá), những ai đặt niềm tin nơi Ngài, sẽ sống lại và không bao giờ chết (c.41-51).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.47-51 Chúa Jêsus phán rằng Ngài là bánh sự sống và bánh này chính là thịt Ngài. “Ăn Thịt như bánh” là báo trước về sự chết của Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá và ăn bánh ấy nghĩa là tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Jêsus, Đấng đã ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Như vậy, việc trở nên một với Chúa bởi đức tin nơi Ngài, Đấng thân xác bị tan nát và bị đổ huyết và bước theo đời sống của thập tự giá, là con đường dẫn đến sự sống đời đời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.41-42 Khi những người theo Đức Chúa Jêsus nhận ra Ngài là con trai của Giô-sép, người họ đã biết, thì họ quên mất sự phấn khích lẫn tò mò đã kinh nghiệm được qua lời Chúa hay các dấu lạ, và bắt đầu lằm bằm. Bất cứ ai tin vào lý luận của Na-tha-na-ên rằng chẳng có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét (1:46) đều sẽ không thể thấy được Đức Chúa Jêsus, Đấng là bánh của sự sống và cũng không thể vui hưởng sự sống thật Ngài ban cho.

Tham khảo

6:51 bánh sự sống. “Bánh” Đức Chúa Jêsus ban là thịt Ngài (một sự đề cập đến sự chết của Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá). Lời tuyên bố của Đức Chúa Jêsus bao hàm cả chân lý về mặt thuộc thể lẫn thuộc linh.

Đức Chúa Jêsus không nói về “bánh” theo nghĩa đen, nhưng Ngài là “bánh sự sống” thật, có nghĩa là những ai tin Ngài sẽ được thỏa mãn sự đói khát về tâm linh. Ngài trở thành “bánh” để thỏa mãn về mặt thuộc linh bằng việc dâng chính thân thể mình qua sự chết trên thập tự giá. Theo ý nghĩa đó, Ngài có thể phán rằng bánh thuộc linh này chính là thịt Ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống là dân của Đức Chúa Trời, dân có được sự sống đời đời ngay khi chúng con sống trong thế gian này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 21-23

Bình Luận:

You may also like