Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Cho Năm Nghìn Người Ăn

Ngày 19 – Cho Năm Nghìn Người Ăn

by SU Việt Nam
30 đọc

Qua phép lạ cho đoàn dân đông được no nê chỉ với năm ổ bánh và hai con cá, Đức Chúa Jêsus tỏ mình là “Bánh sự sống” và là “Đấng tiên tri phải đến thế gian”.

Giăng 6:1-15 

1 Sau đó, Đức Chúa Jêsus đi qua bờ bên kia biển Ga-li-lê, tức là biển Ti-bê-ri-át. 2 Một đoàn người rất đông đi theo Ngài, vì họ đã từng thấy các dấu lạ Ngài làm cho những người bệnh. 3 Đức Chúa Jêsus lên núi và ngồi đó với các môn đồ. 4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua, là đại lễ của dân Do Thái. 5 Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy một đoàn người rất đông đến với Ngài, Ngài nói với Phi-líp: “Chúng ta phải mua bánh ở đâu để cho những người nầy ăn?” 6 Ngài nói như vậy để thử Phi-líp chứ Ngài đã biết điều mình sẽ làm rồi. 7 Phi-líp thưa: “Hai trăm đơ-ni-ê bánh cũng không đủ cho mỗi người một ít.” 8 Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, một trong các môn đồ, thưa rằng: 9 “Có một cậu bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng đông người như thế nầy thì ngần ấy có thấm vào đâu?” 10 Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy truyền cho mọi người ngồi xuống.” Chỗ nầy có nhiều cỏ. Vậy dân chúng ngồi xuống, số lượng ước chừng năm nghìn. 11 Đức Chúa Jêsus cầm bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người đã ngồi, cá cũng được phân phát như vậy, ai muốn bao nhiêu tùy ý. 12 Khi họ ăn đã no, Ngài bảo các môn đồ: “Hãy thu nhặt lại những miếng bánh thừa để không bị mất chút nào.” 13 Vậy, họ thu nhặt hết những miếng vụn của năm chiếc bánh lúa mạch mà người ta ăn còn thừa, chứa đầy mười hai giỏ. 14 Những người thấy dấu lạ Đức Chúa Jêsus đã làm thì nói: “Đây chính là Đấng tiên tri phải đến thế gian.” 15 Đức Chúa Jêsus nhận biết rằng họ sắp đến bắt ép Ngài làm vua nên lánh lên núi một mình.

Suy ngẫm và hiểu

Khi đoàn dân đông tụ họp lại để nghe Đức Chúa Jêsus giảng dạy bắt đầu thấy đói, Ngài muốn cho họ ăn. Các môn đồ băn khoăn tìm giải pháp để cho tất cả đoàn dân ăn, nhưng nhận ra rằng việc này là không thể. Cũng vậy, chúng ta không thể nào giải quyết được sự đói khát trong đời sống mình chỉ bằng nguồn nhân lực hay là năng lực của con người. Dầu vậy, Đức Chúa Jêsus đã cho năm nghìn người ăn chỉ bằng năm cái bánh và hai con cá. Sự kiện này được Đức Chúa Trời ban cho, như dấu hiệu để bày tỏ rằng những nhu cầu của thế giới này, thế giới đang bị chết đói bởi nạn đói lớn nhất vì sự phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời, chỉ có thể được Đức Chúa Jêsus làm cho thỏa mãn (c.10-15).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.5-6 Đức Chúa Jêsus đã biết đoàn dân cần gì. Câu hỏi của Ngài: “Chúng ta phải mua bánh ở đâu để cho những người nầy ăn?” không phải là sự bày tỏ sự than vãn, nhưng là sự biểu lộ của lòng nhân từ Ngài, điều không bỏ qua dù là nhu cầu nhỏ nhất của những người xung quanh Ngài. Câu hỏi của Chúa cũng khích lệ Phi-líp, người yếu đuối, được đứng vững. Người thật sự bước đi theo Chúa Jêsus, thay vì than thở này nọ về một thực tiễn hiện tại, trước hết phải trông cậy Đức Chúa Jêsus, Đấng đã biết giải pháp cho mọi vấn đề.

C.2-4, 10-15 Đức Chúa Jêsus không phải là Đấng đơn thuần ban bánh, chính Ngài là Bánh sự sống. Đức Chúa Jêsus là bánh mang đến sự sống đời đời cho những ai tin cậy Chúa và sống theo lời Ngài. Chẳng phải bây giờ là kỳ thuận tiện để phục vụ Đức Chúa Jêsus, là bánh của chúng ta hơn là bánh mà Ngài ban cho chúng ta, hay sao?

Tham khảo

6:1-15 Việc cho đoàn dân đông ăn (được kí thuật trong cả bốn sách Phúc Âm; tham chiếu Ma-thi-ơ 14:13–21; Mác 6:30-44; Lu-ca 9:10-17) làm nên một trong số những dấu hiệu chứng tỏ Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a. Dấu hiệu này cho thấy Đức Chúa Jêsus đã làm ứng nghiệm việc dùng biểu tượng liên quan đến sự cung ứng ma-na của Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên trong hoang mạc, qua Môi-se (Xem 6:30–31).

6:15 bắt ép Ngài làm vua. Đức Chúa Jêsus không muốn bị đẩy vào giữa một đám đông ngang bướng, sẽ diễu hành để bắt đầu một cuộc nổi dậy vô ích và tự phát chống lại chính quyền La-mã. Đoàn dân không hiểu rằng vương quyền của Đức Chúa Jêsus trong sự đến lần thứ nhất của Ngài là về phương diện thuộc linh (xem 18:36).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống với niềm tin trọn vẹn nơi Ngài, Đấng biết rõ những nhu cầu của chúng con hơn chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 12-14

Bình Luận:

You may also like