Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Sự Hiệp Nhất Trọn Vẹn Giữa Cha Và Con

Ngày 17 – Sự Hiệp Nhất Trọn Vẹn Giữa Cha Và Con

by SU Việt Nam
30 đọc

Những người Do Thái, là những người đang phẫn nộ vì hành động (c.10) và lời phán của Đức Chúa Jêsus (c.17), đã chỉ trích Ngài vì dám cho mình ngang hàng với Đức Chúa Trời. Đáp lại, Đức Chúa Jêsus giải thích về sự hiệp nhất trọn vẹn giữa Cha và Con, thể hiện ở sự trông cậy hoàn toàn của Con vào Cha và sự ủy thác hoàn toàn của Cha cho Con.

Giăng 5:19-29 

19 Bởi vậy, Đức Chúa Jêsus nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, Con không thể tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều Con thấy Cha làm; vì bất cứ điều gì Cha làm, Con cũng làm như vậy. 20 Vì Cha yêu thương Con và bày tỏ cho Con mọi điều Cha làm. Cha sẽ còn bày tỏ cho Con những việc vĩ đại hơn những việc nầy nữa để các ngươi phải kinh ngạc. 21 Như Cha đã khiến những người chết sống lại thể nào thì Con cũng ban sự sống cho người nào Con muốn thể ấy. 22 Cha cũng không phán xét ai hết, nhưng giao trọn quyền phán xét cho Con, 23 để mọi người đều tôn kính Con cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con thì cũng không tôn kính Cha là Đấng đã sai Con đến. 24 Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. 25 Thật, Ta bảo thật các ngươi, giờ sắp đến, và đã đến rồi, khi những người chết sẽ nghe tiếng Con Đức Chúa Trời, và những người nghe sẽ sống. 26 Vì như Cha có sự sống trong chính mình thể nào thì Cha cũng ban cho Con sự sống trong chính mình thể ấy. 27 Cha đã trao thẩm quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì Con là Con Người. 28 Đừng kinh ngạc về điều nầy, vì giờ sắp đến, khi tất cả những người ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài và bước ra; 29 ai đã làm điều lành thì sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sống lại để bị phán xét.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Con, tức là Đức Chúa Jêsus hiệp nhất với Đức Chúa Cha trong tình yêu thương và bày tỏ các phép lạ cùng nhau. Tin rằng Con và Cha là một chính là làm vinh hiển Cha; Nhưng không tin Con thì cũng đồng nghĩa với việc chống nghịch lại Đức Chúa Cha. Bởi vậy, sự sống đời đời được ban cho những ai tin nơi Con, ngược lại, sự đoán xét và hủy diệt đời đời sẽ giáng xuống những kẻ chẳng tin (c.19-29).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.19-23 Đức Chúa Cha đã giao trọn sự sống và thẩm quyền phán xét cho Con Ngài là Đức Chúa Jêsus. Và Đức Chúa Jêsus, Đức Chúa Con làm trọn tất cả những điều được giao phó qua sự vâng phục trọn vẹn theo ý Cha. Đây là nền tảng cho lời tuyên bố của Đức Chúa Jêsus rằng “[vì] Cha Ta vẫn đang làm việc cho đến bây giờ, nên Ta cũng làm việc như vậy”. Đây chính là hình mẫu cho sự hiệp nhất trọn vẹn giữa Cha và Con.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.25-27 Giờ là lúc nghe tiếng gọi của Con Đức Chúa Trời và được sống. Bởi lẽ không có con đường nào tránh được sự chết nếu chống nghịch lại Đức Chúa Jêsus, không ai có thể thoát khỏi sự chết và sự đoán xét bởi sức riêng, ngoại trừ tin Chúa Cứu Thế Jêsus Christ và vâng theo tiếng gọi của Ngài, Đấng đã sống lại, hiện là Vua và vâng phục sự kêu gọi của Ngài. Sẽ không có cơ hội thứ hai sau sự chết; cơ hội duy nhất chính là bây giờ.

Tham khảo

5:24 “Được sự sống đời đời” là một trong những tuyên bố nổi bật nhất trong sách Giăng, liên quan đến việc có được sự sống đời đời ngay trong hiện tại. Sự sống đời đời bắt đầu ngay lập tức, trong cách thức nhận biết được một phần, nhưng rất quan trọng, khi một người tin vào Đức Chúa Jêsus. Những người tin có thể đối diện với sự phán xét cuối cùng một cách dạn dĩ (tham chiếu I Giăng 5:11–13).

5:27 “Vì Con là Con Người” lặp lại Đa-ni-ên 7:13. Bởi Đức Chúa Jêsus không chỉ mang thần tính là Con Đức Chúa Trời mà cũng là con người thực. “Con Người”, là Đấng cai trị thế giới đời đời đã được nói tiên tri trong Đa-ni-ên 7:13-14 và Cha đã ban cho Con thẩm quyền để thi hành sự phán xét cuối cùng trên mọi người.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, cảm tạ Ngài đã cứu chúng con khỏi sự xét đoán đời đời và cho chúng con được hưởng sự sống đời đời.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 5-7

Bình Luận:

You may also like