Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Đức Chúa Jêsus, Cứu Chúa Thật Của Thế Gian

Ngày 13 – Đức Chúa Jêsus, Cứu Chúa Thật Của Thế Gian

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi gặp Đấng Mê-si-a, người phụ nữ đã bỏ vò nước của mình lại, đi vào thành và bắt đầu nói với tất cả mọi người về Đức Chúa Jêsus. Khi chị làm thế, ân điển của Đức Chúa Trời đã giáng trên người Sa-ma-ri, những người đã từng bị xem là những người không có quan hệ với giao ước.

Giăng 4:27-42

27 Lúc ấy, các môn đồ đến. Họ kinh ngạc khi thấy Ngài nói chuyện với một phụ nữ; nhưng không một ai hỏi: “Thầy cần gì?” hay là: “Sao Thầy nói chuyện với phụ nữ nầy?” 28 Người phụ nữ bỏ vò nước của mình lại và đi vào thành, nói với mọi người rằng: 29 “Hãy đến xem một người đã nói đúng hết tất cả những gì tôi đã làm. Đó không phải là Đấng Christ sao?” 30 Họ ra khỏi thành và đến với Đức Chúa Jêsus.

31 Trong lúc đó, các môn đồ nài nỉ Ngài: “Thưa Thầy, xin hãy ăn.” 32 Nhưng Ngài đáp: “Ta có lương thực để ăn mà các con không biết.” 33 Vì vậy, các môn đồ nói với nhau: “Có ai đã đem gì cho Ngài ăn chăng?” 34 Đức Chúa Jêsus nói với họ: “Lương thực của Ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ta, và hoàn tất công việc của Ngài. 35 Chẳng phải các con nói: ‘Còn bốn tháng nữa là đến mùa gặt sao?’ Nhưng Ta nói với các con: ‘Hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt. 36 Người gặt nhận tiền công và thu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, để cả người gieo lẫn người gặt đều vui mừng.’ 37 Ở chỗ nầy, câu nói: ‘Người nầy gieo, kẻ kia gặt,’ là rất đúng. 38 Ta đã sai các con gặt những gì mình không phải làm khó nhọc. Những người khác đã làm khó nhọc, còn các con thì vào chia sẻ công khó của họ.”

39 Nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài, vì người phụ nữ đã làm chứng rằng: “Ngài đã nói ra hết mọi điều tôi đã làm.” 40 Vì vậy, khi đến với Ngài, những người Sa-ma-ri xin Ngài ở lại với họ, và Ngài đã ở lại đó hai ngày. 41 Qua lời của Ngài, số người tin càng đông hơn nữa. 42 Họ nói với người phụ nữ rằng: “Bây giờ không còn phải nhờ những gì chị nói mà chúng tôi tin, vì chính chúng tôi đã nghe, và biết rằng Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian.”

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi người phụ nữ Samaria đi khỏi, Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ Ngài về đời sống thuộc linh, điều được duy trì bởi việc hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và vì thế ở một mức độ rất khác với mức của đời sống trên đất, điều được duy trì bởi việc ăn và uống. Tuy thế, chẳng ai có thể hiểu được Ngài muốn nói gì. Ngược lại, người phụ nữ Sa-ma-ri đã rao giảng về Đức Chúa Jêsus với người Sa-ma-ri, đi khắp nơi để công bố về quá khứ đáng xấu hổ của mình. Mùa gặt mà không biết bao nhiêu đầy tớ từng chờ đợi kể từ sáng thế cuối cùng đã đến, và Đức Chúa Jesus đã được bày tỏ là Cứu Chúa thật của thế gian (c.27-42).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.39-42 Bằng quyền năng của Lời Ngài, Đức Chúa Jêsus đã ban cho mọi người đức tin. Qua lời chứng của người phụ nữ đó, người Sa-ma-ri, những người đã đến với Đức Chúa Jêsus, đã nghe Lời của Đức Chúa Jêsus và đáp lại bằng sự xưng nhận đức tin. Môi miệng của mọi người chỉ là những công cụ để truyền bá Lời của Đức Chúa Trời. Chỉ có quyền năng của Lời Chúa mới có thể ban cho chúng ta đức tin thật

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.35-38 Nguyên tắc của mùa gặt thuộc linh là mỗi người gặt cũng như mỗi người gieo đều phải tận hiến cho công việc của mình. Chúng ta đang trì hoãn rao truyền Phúc Âm cho gia đình hoặc những người khác quanh chúng ta với lý do họ chưa sẵn sàng tin, phải không? Chúng ta hãy tìm kiếm và làm điều chúng ta có thể làm cho họ ngay bây giờ, dù họ không sẵn sàng tiếp nhận Phúc Âm.

Tham khảo   

4:36 Lời công bố này gợi nhớ lại A-mốt 9:13, nơi mà “người đạp nho” theo kịp “kẻ gieo giống”, mô tả sự dư dật và thịnh vượng của thời đại mới. Vì thế Đức Chúa Jêsus công bố rằng Ngài đang mở ra thời kỳ của Đấng Mê-si-a trong đó việc gieo và gặt trùng khớp nhau. đều vui mừng. Ở đây có sự vui mừng đặc biệt đến từ việc gieo những người khác đến với đức tin.

4:37-38 Những người khác đã làm khó nhọc là Đức Chúa Jêsus và những người đi trước, đặc biệt là Giăng Báp-tít và những người theo ông, nhưng theo nghĩa rộng hơn là tất cả các trước giả trong Cựu Ước và các tiên tri. Những người theo Đức Chúa Jêsus là những người được hưởng công việc của họ và sẽ thu hoạch vụ mùa đó.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con hành động theo ý muốn Ngài bằng sự vui mừng và rao ra việc mà Chúa là Cứu Chúa của cả thế gian.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 41-45

Bình Luận:

You may also like