Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Ngươi Sẽ Thấy Những Việc Vĩ Đại Hơn Nữa

Ngày 05 – Ngươi Sẽ Thấy Những Việc Vĩ Đại Hơn Nữa

by SU Việt Nam
30 đọc

Cũng như hai môn đồ của Giăng và Phi-e-rơ, Phi-líp và Na-tha-na-ên cũng trở thành các môn đồ của Đức Chúa Jêsus. Mặc dù mỗi người họ gặp Đức Chúa Jêsus theo những cách khác nhau, nhưng tất cả họ quyết tâm tin và theo Đức Chúa Jêsus.

Giăng 1:43-51 

43 Hôm sau, Đức Chúa Jêsus muốn đi qua miền Ga-li-lê. Ngài tìm Phi-líp và phán rằng: “Hãy theo Ta.” 44 Phi-líp là người Bết-sai-đa, cùng thành phố với Anh-rê và Phi-e-rơ. 45 Phi-líp tìm Na-tha-na-ên và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se đã chép trong luật pháp, và các nhà tiên tri cũng có ghi lại; ấy là Đức Chúa Jêsus, con của Giô-sép, ở thành Na-xa-rét.” 46 Na-tha-na-ên nói: “Có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?” Phi-líp nói: “Hãy đến xem!” 47 Đức Chúa Jêsus thấy Na-tha-na-ên đến với Ngài thì nói về ông rằng: “Đây là một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối trá.” 48 Na-tha-na-ên thưa: “Làm thế nào Thầy biết tôi?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi ở dưới cây vả.” 49 Na-tha-na-ên thưa: “Thưa Thầy, Thầy là Con Đức Chúa Trời! Thầy là vua Y-sơ-ra-ên!” 50 Đức Chúa Jêsus đáp: “Có phải vì Ta nói Ta thấy ngươi ở dưới cây vả nên ngươi mới tin? Ngươi sẽ thấy những việc vĩ đại hơn nữa.” 51 Rồi Ngài phán: “Thật, Ta bảo thật với các ngươi: Các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người.”

Suy ngẫm và hiểu

Những sự gặp gỡ của Đức Chúa Jêsus với các môn đồ Ngài là những cuộc gặp lạ lùng chỉ có thể thực hiện được bởi “Ngôi Lời trở nên xác thể”. Mặc dù có vẻ như thể các môn đồ đã tìm đến Đức Chúa Jêsus và đi theo Ngài, nhưng sự thật là Đức Chúa Jêsus đã chú ý và tìm họ. Các sự kiện mà các môn đồ sẽ làm chứng khi họ theo Đức Chúa Jêsus sẽ còn vĩ đại hơn nhiều so với phép lạ Đức Chúa Jêsus biết rằng Na-tha-na-ên ở dưới cây vả. Họ sẽ thấy điều mà Gia-cốp đã thấy (Sáng Thế Ký 28:12) – sự kiện vĩ đại của trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người. Cho nên, không giống như dân Y-sơ-ra-ên, là những người đã tin “cái thang này của Gia-cốp” được tạo nên qua đền thờ, các môn đồ sẽ đến tin vào đền thờ thật của Đức Chúa Jêsus, Đấng đã nối trời và đất (c.43-51).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.50-51 Đức Chúa Jêsus là chiếc thang Gia-cốp đã thấy trong giấc chiêm bao của mình (Sáng Thế Ký 28:12). Đây là lý do trong Đức Chúa Jêsus chúng ta có thể thấy sự hiện diện và sự vinh quang của Đức Chúa Trời và có sự hiệp thông với Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.49 “Thưa thầy, thầy là Con Đức Chúa Trời! Thầy là Vua của Y-sơ-ra-ên!” sự xưng nhận của Na-tha-na-ên giống như sự xưng nhận của Giăng (1:34),  là sự xưng nhận của đức tin rằng tất cả những người đọc sách Phúc Âm Giăng đều phải đi đến chỗ xưng nhận (20:31). Là một dân Y-sơ-ra-ên thật, chúng ta có đang xưng nhận Đức Chúa Jêsus hay không?

Tham khảo   

1:45 Na-tha-na-ên cũng được đề cập trong 21:2. “Na-tha-na-ên” có thể là một tên riêng của Ba-thê-lê-my (Ba Thê-lê-my, con của Thê-lê-my” ), người kết nối với Phi-líp trong tất cả ba bản danh sách Phúc Âm tóm tắt của các sứ đồ (Ma-thi-ơ 10:3, Mác 3:18; Lu-ca 6:14). Luật Pháp và … các tiên tri thường đề cập đến Kinh Thánh của người Do Thái (tức là Cựu Ước) trong nguyên bản của họ (chẳng hạn Ma-thi-ơ 6:17; 7:12).

1:49 Con Đức Chúa Trời chỉ rõ Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a được báo trước trong Cựu Ước (II Sa-mu-ên 7:14, Thi Thiên 2:7). Tương tự, Vua của Y-sơ-ra-ên là một sự chỉ rõ trong Cựu Ước dành cho Đấng Mê-si-a (chẳng hạn Sô-phô-ni 3:15). Hai thuật ngữ đều được tìm thấy sát cạnh nhau trong Ma-thi-ơ 27:42-43.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con sống là những người được kêu gọi kết nối trời và đất.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 14-17

Bình Luận:

You may also like