Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Mối Tương Giao Thánh Trong Đấng Christ

Ngày 23 – Mối Tương Giao Thánh Trong Đấng Christ

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô viết bức thư này từ trong tù cho tín hữu Hội Thánh Cô-lô-se, những người ông chưa bao giờ gặp. Ông bắt đầu bức thư bằng việc tạ ơn vì tin tức về đức tin, tình yêu thương và hy vọng của họ, và cầu nguyện rằng họ có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời để bước đi xứng đáng với Chúa.

Cô-lô-se 1:1-14 

1 Phao-lô, theo ý muốn của Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đấng Christ Jêsus, cùng Ti-mô-thê là anh em, 2 kính gửi các thánh đồ và anh em trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se: Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, ban ân điển và bình an cho anh em.

3 Khi cầu nguyện cho anh em, chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. 4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em trong Đấng Christ Jêsus và lòng yêu thương của anh em đối với tất cả các thánh đồ, 5 bởi niềm hi vọng đã dành sẵn cho anh em ở trên trời, điều mà trước kia anh em đã nghe trong lời chân lý, là Tin Lành đã đến với anh em. 6 Tin Lành nầy đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em, từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời. 7 Anh em đã học điều đó nơi Ê-pháp-ra, bạn đồng lao quý mến của chúng tôi. Anh ấy là người thay mặt anh em làm người phục vụ trung thành của Đấng Christ, 8 và là người đã tỏ cho chúng tôi biết lòng yêu thương của anh em trong Thánh Linh.

9 Vì thế, từ ngày nghe được điều nầy, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em, xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh 10 để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. 11 Nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà anh em được đầy năng lực để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ, 12 và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha, là Đấng đã làm cho anh em xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. 13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài; 14 trong Con ấy, chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội.

Suy ngẫm và hiểu

Cô-lô-se là một bức thư được Phao-lô viết cho các tín hữu Hội Thánh Cô-lô-se. Trong bức thư của mình, Phao-lô trước tiên tạ ơn Đức Chúa Trời vì những người của Hội Thánh Cô-lô-se. Điều này là bởi vì họ đã có được niềm hy vọng thông qua việc nghe Phúc Âm và họ đã sinh trái của Phúc Âm, giống như các thành viên của các Hội Thánh ở các vùng khác. Phao-lô cũng cầu nguyện cho tín hữu Hội Thánh Cô-lô-se có được sự hiểu biết ý muốn của Chúa sâu sắc hơn và tiếp tục lớn lên. Ngoài ra, ông còn dành cho họ sự khích lệ qua việc nói với họ rằng Đức Chúa Trời sẽ không chỉ làm cho họ mạnh mẽ bằng quyền năng của Ngài, mà Ngài còn sắm sẵn mọi thứ cho họ (c. 1-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.13-14 Đức Chúa Trời giải phóng người ta khỏi lãnh thổ của sự tối tăm. Ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta trong Đấng Christ và mang chúng ta đến sống trong Vương quốc của Đức Chúa Trời. Hãy sống đời sống của chúng ta học biết về ý muốn của Đức Chúa Trời và tạ ơn vì ân điển của Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta đời sống mới và tự nguyện tha thứ tội lỗi cho chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-6 Các Cơ Đốc nhân Cô-lô-se tham gia một cách trung tín vào quá trình tiếp nhận, hiểu lời Chúa, sinh trái thuộc linh, và tăng trưởng trong những điều họ có thể sinh ra trong đức tin và tình yêu thương. Chúng ta đứng ở đâu trong quá trình tấn tới của Phúc Âm? Chúng ta có đang trưởng thành về bề trong qua lẽ thật của Phúc Âm hay không? Chúng ta có đang suy ngẫm về lời Chúa và cầu nguyện một cách kiên định để đạt được điều này hay không?

Tham khảo

1:6 trên khắp thế giới. Bây giờ đã gần 30 năm kể từ sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ và Ngày Lễ Ngũ Tuần. Phúc Âm thực sự đã lan khắp từ Giê-ru-sa-lem đến Sy-ri-a, Tiểu Á, Hy Lạp, I-ta-li, và dường như tới Ai Cập, Bắc Phi và cả vùng Ba Tư.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con coi anh chị em của chúng con trong Đấng Christ là quý giá, và cầu nguyện chúc phước cho nhau.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Giăng + III Giăng

Bình Luận:

You may also like