Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Tội Lỗi Của Các Lãnh Đạo

Ngày 10 – Tội Lỗi Của Các Lãnh Đạo

by SU Việt Nam
30 đọc

Mi-chê chỉ ra sự bại hoại hoàn toàn của Y-sơ-ra-ên như thế nào và buộc tội các lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên là nguồn gốc của sự bại hoại đó.

Mi-chê 3:1-12 

1 Ta phán: “Hỡi các người lãnh đạo của Gia-cốp và các nhà cai trị của Y-sơ-ra-ên, hãy nghe! Các ngươi không biết công lý sao?

2 Các ngươi là kẻ ghét điều lành, ưa điều dữ; lột da dân Ta và lóc thịt khỏi xương của họ. 3 Các ngươi ăn thịt dân Ta, lột lấy da và bẻ xương ra từng mảnh, bằm nó như bằm thịt, như thịt trong chảo.” 4 Bấy giờ, những người lãnh đạo ấy sẽ kêu cầu Đức Giê-hô-va nhưng Ngài không trả lời. Ngài sẽ giấu mặt khỏi họ vì họ đã làm những việc gian ác. 5 Đây là lời Đức Giê-hô-va phán về các kẻ tiên tri là kẻ làm cho dân Ta lầm lạc; nếu có ai cho chúng ăn thì chúng rao rằng: “Bình an!” Còn nếu ai không cho vật gì vào miệng chúng thì chúng tuyên chiến chống lại họ. 6 Vì thế, ban đêm sẽ bao phủ trên các ngươi nên không có khải tượng; bóng tối sẽ đến nên không có lời tiên đoán nào; mặt trời sẽ lặn trên các kẻ tiên tri đó và ban ngày sẽ trở nên tăm tối trên họ. 7 Những kẻ tiên kiến sẽ phải xấu hổ và những kẻ tiên tri sẽ bị nhuốc nhơ. Tất cả đều che môi lại vì chẳng được lời đáp nào từ Đức Chúa Trời. 8 Nhưng về phần tôi, tôi được đầy dẫy sức mạnh, công lý và lòng bạo dạn bởi Thần của Đức Giê-hô-va để công bố cho Gia-cốp biết sự vi phạm của nó, và cho Y-sơ-ra-ên biết tội lỗi của nó. 9 Hỡi các người lãnh đạo của nhà Gia-cốp và các người cai trị của nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe điều nầy, các ngươi ghét công lý và làm bại hoại sự bình đẳng. 10 Các người lấy huyết mà xây thành Si-ôn và lấy gian ác mà xây thành Giê-ru-sa-lem. 11 Các nhà lãnh đạo phán xét vì hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công, còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc; rồi chúng lại nương cậy Đức Giê-hô-va mà nói rằng: “Chẳng phải Đức Giê-hô-va đang ở giữa chúng ta sao? Tai vạ sẽ chẳng đến trên chúng ta đâu!” 12 Do đó, vì các ngươi, Si-ôn sẽ bị cày như ruộng; Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành đống đổ nát, và núi của đền thờ sẽ trở nên như đồi cây rậm rạp!

Suy ngẫm và hiểu

Những đại diện quyền lực của Y-sơ-ra-ên quấy rầy dân chúng để thỏa mãn lòng tham của họ. Các quan xét thì nhận hối lộ, còn các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền. Thậm chí cả các tiên tri, là những người lẽ ra phải khai sáng xã hội bại hoại đó, thì lại công bố sự bình an giả tạo để lấy tiền. Họ đã lạm dụng và sử dụng sai quyền lực mà họ được ban cho để phục vụ những người khác nhằm áp bức người khác. Đức Chúa Trời công bố sự đoán phạt cho những kẻ làm dụng này. Bây giờ, vì gian ác, Y-sơ-ra-ên sẽ bị tiêu diệt (c.1-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-4 Đức Chúa Trời dấy lên các lãnh đạo để thực hiện công lý trong xã hội. Tuy nhiên, thay vào đó nếu những lãnh đạo đó sử dụng quyền mà họ được Đức Chúa Trời ban cho để thỏa mãn lòng tham của mình, thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ và khiến họ bất lực. Hãy cầu nguyện để các lãnh đạo trong cộng đồng của chúng ta sẽ luôn luôn đứng về phía sự công chính của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-8 Các tiên tri giả không giảng lời mà họ đã nhận được từ Đức Chúa Trời, nhưng thay vào đó tự giảng theo ý họ. Đặc biệt, họ nói những điều tốt lành với những người có thể dâng cho họ đồ ăn để ăn và tuôn ra sứ điệp nguyền rủa với những người không thể dâng đồ ăn cho họ. Các tiên tri, những người rao giảng vì lợi ích của riêng họ, và dân sự, những người kén chọn lời nói, chỉ nghe điều họ muốn nghe để tự mãn, là đặc điểm của một cộng đồng bại hoại.

Tham khảo   

3:11 các nhà lãnh đạo … các thầy tế lễ … các tiên tri (tất cả đều là những nhóm các lãnh đạo chính) đều đưa ra những kết quả như mong muốn để đổi lấy khoản tiền bồi thường. nương cậy Đức Giê-hô-va. Việc tuyên xưng đức tin mà không có công lý là chết (Gia-cơ 2:14-18). Tai vạ chẳng đến. Không có cơ sở cho sự tự tin của họ để họ sẽ thoát được điều mà Chúa đã chỉ định (Mi-chê 1:12; 2:3).

Cầu nguyện: Đức Giê-hô-va ôi, xin hãy khiến các cộng đồng Hội Thánh của chúng con trở thành niềm hy vọng cho thế gian bằng cách xem Lời Ngài có giá trị cao nhất.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 10-12

Bình Luận:

You may also like