Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Vào Ngày Đó, Ngày Cuối Cùng

Ngày 11 – Vào Ngày Đó, Ngày Cuối Cùng

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi rao giảng về sứ điệp đoán xét khắc nghiệt của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài (chương 1-3), Mi-chê công bố sứ điệp cứu rỗi và phục hồi đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời. Đây là ánh sáng soi sáng giữa những đám mây tăm tối của sự đoán phạt.

Mi-chê 4:1-14

1 Trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập lên trên núi cao nhất, và sẽ được nhấc cao hơn các đồi. Các dân tộc sẽ đổ dồn về đó. 2 Nhiều nước sẽ đi đến đó và nói: “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, đến nhà của Đức Chúa Trời của Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài để chúng ta có thể đi trong các nẻo Ngài.” Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, Lời của Đức Giê-hô-va đến từ Giê-ru-sa-lem. 3 Ngài sẽ thi hành sự phán xét giữa nhiều dân tộc, và phân xử giữa các nước mạnh ở tận phương xa. Họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm; nước nầy chẳng vung gươm chống lại nước khác và cũng không còn tập trận nữa. 4 Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình; không ai làm cho họ sợ hãi vì miệng Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán. 5 Mọi dân tộc bước theo danh của thần mình, nhưng chúng ta sẽ bước theo danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta cho đến đời đời vô cùng! 6 Đức Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó Ta sẽ nhóm người què lại, tập họp kẻ bị đuổi, và kẻ mà Ta đã làm cho buồn rầu. 7 Rồi Ta sẽ lấy người què làm dân sót lại và kẻ bị bỏ làm thành một nước hùng mạnh: Đức Giê-hô-va sẽ cai trị chúng trên núi Si-ôn từ bây giờ cho đến muôn đời. 8 Còn ngươi là tháp của bầy, đồi của con gái Si-ôn, sẽ đến với ngươi. Quyền cai trị ngày xưa của ngươi sẽ được phục hồi, tức là vương quốc của con gái Giê-ru-sa-lem.” 9 Nhưng tại sao bây giờ ngươi kêu gào than khóc? Không có vua ở giữa ngươi sao? Hay là mưu sĩ ngươi đã chết nên ngươi quặn thắt như phụ nữ đang chuyển dạ? 10 Hỡi con gái Si-ôn, hãy đau đớn quặn thắt như phụ nữ đang chuyển dạ! Vì ngươi sẽ đi ra khỏi thành phố ở trong đồng ruộng và ngươi sẽ đến Ba-by-lôn. Nhưng ở đó, ngươi sẽ được giải cứu tại đó, Đức Giê-hô-va sẽ chuộc ngươi ra khỏi tay kẻ thù ngươi. 11 Bấy giờ, có nhiều nước họp lại chống lại ngươi, chúng nói: “Cầu cho nó bị ô uế và mắt chúng ta khoái chí mà nhìn Si-ôn! 12 Nhưng chúng không biết ý tưởng Đức Giê-hô-va, không hiểu kế hoạch của Ngài, vì Ngài đã nhóm chúng lại như những bó lúa đưa về sân đập lúa. 13 Vậy hỡi con gái Si-ôn, hãy trỗi dậy và giày đạp! Vì Ta sẽ làm cho sừng ngươi cứng như sắt, móng ngươi như đồng; ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân và sẽ dâng của cải chiếm được cho Đức Giê-hô-va, và tài sản cho Chúa của cả thế giới.” Và tài sản cho Chúa của cả thế giới.” 14 Vậy hỡi con gái của các đạo quân, bây giờ hãy nhóm đội ngũ ngươi! Chúng đã vây hãm chúng ta. Chúng lấy cây gậy đánh trên má người cai trị của Y-sơ-ra-ên.

Suy ngẫm và hiểu         

Mặc dù những người sống gian ác, có vẻ sống tốt vào thời điểm này, nhưng cuối cùng họ sẽ bị thất bại và bị hủy diệt. Ngược lại, mặc dù có vẻ như những người tuân theo Luật Pháp của Đức Chúa Trời thường xuyên chịu mất mát và nhiều thứ bị lấy đi khỏi họ, nhưng cuối cùng họ sẽ đánh bại những kẻ làm ác kiêu ngạo và giành chiến thắng. Điều này là vì Đức Chúa Trời là vị quan án tối thượng. Vào ngày phán xét, đức tin phục vụ Đức Chúa Trời sẽ đứng trên cao hơn tất cả mọi thứ của đời này, và ngay cả những người ngoại, những người theo đời này sẽ nhận biết rằng Luật Pháp của Đức Chúa Trời là ngay thẳng và cố học biết Luật Pháp ấy. Cho nên, ngay cả nếu thế gian theo và thực hành luật của thần tượng, việc nương cậy vững chắc nơi Đức Chúa Trời là khôn ngoan hơn (c.1-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9-13 Để sửa dạy Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời khiến dân Y-sơ-ra-ên phải chịu sự buồn đau của việc mất đi những lãnh đạo và dân tộc mình. Đối với dân Y-sơ-ra-ên, nỗi đau này sẽ khủng khiếp như nỗi đau mà một người đàn bà đau đẻ phải chịu đựng . Tuy nhiên, sự đau đớn như thế sẽ là bàn tay yêu thương của Đức Chúa Trời, Đấng mong muốn chữa lành cho họ và dấy họ lên một cách đúng đắn. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời, Đấng khiến chúng ta học biết sự thuận phục qua sự chịu khổ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5 Mọi người đều có niềm tin riêng của mình. Nhưng chúng ta phải sống mỗi ngày và hằng ngày chỉ tin cậy nơi Lời Đức Chúa Trời, và chỉ nương cậy danh của Đức Chúa Trời mà thôi. Đừng đi theo một con đường đơn giản vì những người khác đang đi theo, nhưng hãy chỉ nắm giữ Lời của sự sống đời đời.

Tham khảo   

4:8 Sự phục hồi quyền cai trị của Si-ôn. còn ngươi (xem 5:2). Câu này là sự chuyển tiếp giữa 4:6-7 và 4:9 – 5:6. tháp của bầy … quyền cai trị ngày xưa. Như Đa-vít “đã chăn bầy của mình” từ Giê-ru-sa-lem, vì thế một vị vua mới sẽ lại một lần nữa cai trị. Một lần nữa, tiếng của Người Chăn Bầy- Vị Vua là đáng chú ý.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy khiến đức tin và sự tự tin của con chọn sự chịu khổ vì sự công chính của Ngài tăng trưởng nhiều hơn mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 13-16

Bình Luận:

You may also like