Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Sứ Điệp Đoán Phạt Từ Một Tấm Lòng Thiết Tha

Ngày 08 – Sứ Điệp Đoán Phạt Từ Một Tấm Lòng Thiết Tha

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời truyền đạt ý muốn Ngài cho Mi-chê, người Mô-rê-sết, người có tấm lòng bị rúng động bởi sứ điệp. Mi-chê công bố sự đoán phạt của Đức Chúa Trời cho dân sự bằng một tấm lòng đầy nhiệt huyết.

Mi-chê 1:1-16

1 Lời của Đức Giê-hô-va phán với Mi-chê, người Mô-rê-sết trong thời các vua của Giu-đa là Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia, qua những điều người thấy về Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.  2 Hỡi tất cả các dân, hãy nghe! Hỡi đất và mọi vật trên đất, hãy lắng tai! Chúa Giê-hô-va từ đền thánh Ngài, nguyện xin Chúa làm chứng chống lại các ngươi! 3 Vì kìa, Đức Giê-hô-va ra từ chỗ Ngài ngự xuống và đạp trên các nơi cao của đất. 4 Các núi sẽ tan chảy dưới Ngài, các thung lũng sẽ nứt ra như sáp ở trước lửa, như nước chảy xuống dốc. 5 Tất cả điều đó là do sự vi phạm của Gia-cốp và vì tội lỗi của nhà Y-sơ-ra-ên. Sự vi phạm của Gia-cốp là gì? Chẳng phải là Sa-ma-ri sao? Các nơi cao của Giu-đa là gì? Chẳng phải là Giê-ru-sa-lem sao? 6 Vì thế, Ta sẽ khiến Sa-ma-ri như một đống đổ nát ngoài đồng, như chỗ trồng nho và Ta sẽ đổ gạch đá của nó xuống thung lũng, khiến những nền nhà phơi trần ra. 7 Tất cả tượng chạm nó sẽ bị đập bể, tất cả của dâng nó sẽ bị đốt trong lửa; và Ta sẽ hủy phá tất cả thần tượng nó. Vì nó thu góp những của lễ từ tiền công của gái mại dâm; cho nên, những của lễ đó sẽ lại được dùng làm tiền công cho gái mại dâm khác. 8 Vì lý do đó, tôi sẽ khóc lóc và thở than, cởi trần và đi chân đất; tôi sẽ kêu gào như chó rừng và rên xiết như chim cú. 9 Vì vết thương của nó không thể chữa được; nó cũng lan ra đến Giu-đa, đến tận cửa của dân tộc tôi, tức là đến Giê-ru-sa-lem.10 Chớ rao tai nạn nầy ra trong Gát! Đừng khóc lóc gì cả! Tại Bết Lê-áp-ra, hãy lăn lóc trong bụi đất. 11 Hỡi dân cư Sa-phi-rơ, hãy ở trần truồng chịu xấu hổ mà đi qua! Dân cư Xa-a-nan không bước ra. Người Bết-hê-xen khóc than làm cho các ngươi mất chỗ nương tựa. 12 Dân cư Ma-rốt nóng long mà trông đợi phước lành, vì tai vạ từ Đức Giê-hô-va giáng xuống đã đến cổng của Giê-ru-sa-lem.

13 Hỡi dân cư La-ki, hãy lấy ngựa chạy mau thắng vào xe! Chính ngươi đã bắt đầu làm cho con gái Si-ôn phạm tội, vì tội ác của Y-sơ-ra-ên đã thấy trong ngươi. 14 Vì thế, ngươi sẽ tặng quà tiễn biệt Mô-rê-sết Gát! Các nhà của thành Ạc-xíp sẽ lừa dối các vua Y-sơ-ra-ên. 15 Hỡi dân cư Ma-rê-sa, Ta sẽ đem một kẻ chinh phục các ngươi đến trên các ngươi; vinh quang của Y-sơ-ra-ên Sẽ đến A-đu-lam. 16 Hãy làm hói đầu và cạo trọc đầu, vì con cái mà ngươi ưa thích; phải, hãy làm cho ngươi hói như chim ưng, vì họ đều bị bắt lưu đày khỏi ngươi!

Suy ngẫm và hiểu

Mi-chê đã công bố sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên Y-sơ-ra-ên, dân đã bị chia cắt thành Miền Nam và Miền Bắc. Trong một hoàn cảnh xã hội đầy rẫy sự vô đạo đức và việc thờ cúng thần tượng, Mi-chê dạn dĩ chỉ ra những sai trái của các lãnh đạo và dân chúng, nhưng ông cũng than khóc lớn tiếng vì dân Y-sơ-ra-ên bại hoại. Những giọt nước mắt cùng sự than khóc của Mi-chê thực sự phản chiếu tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với Y-sơ-ra-ên. Mi-chê là một vị tiên tri thật, người duy nhất nhận ra nỗi đau của Đức Chúa Trời và phơi bày ra tội lỗi của dân sự trong một thời điểm mà mọi người đều phạm tội thờ ơ cẩu thả (c.1-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1 Đức Chúa Trời đã can thiệp vào lịch sử bằng lời Ngài qua những đầy tớ được chọn của Ngài. Trước sự chấm dứt của Y-sơ-ra-ên, Ngài đã chọn Mi-chê, công bố sự đổ nát của Sa-ma-ri và thảm họa, điều sẽ giáng trên Giu-đa. Thậm chí ngày nay, Đức Chúa Trời cũng phán về thực tế mà chúng ta đang ở trong đó thông qua lời được ký thuật lại. Hãy nghe tiếng của Đức Chúa Trời, Đấng làm chúng ta tỉnh thức khỏi đời sống lười nhác của mình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-16 Mi-chê, người đã nhận sứ điệp đoán phạt, đã thức tỉnh dân sự bằng cách gọi ra tên của mỗi thành sẽ bị phơi ra cho sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang rao ra sứ điệp về sự đoán phạt kinh khiếp sẽ giáng trên những người đã mất cốt lõi của đức tin của họ bằng tấm lòng như thế nào?

Tham khảo   

1:10 Chớ rao tai nạn này ra trong Gát. Mi-chê tìm cách ngăn cản cả sự đồng cảm lẫn sự vui mừng từ những người quan sát bên ngoài trên sự hủy diệt sắp đến. Bết Lê-áp-ra (“Nhà bụi”) có âm tương tự với tiếng Hê-bơ-rơ là “apar” (bụi đất). Hãy lăn lóc trong bụi đất. Những người ở dưới sự đoán phạt phải biểu lộ hết nỗi sầu khổ của họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con tiếp nhận cách đúng đắn sứ điệp của Ngài cho thời đại của chúng con và rao ra lời đó bằng tấm lòng đầy nhiệt huyết.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 5-7

Bình Luận:

You may also like