Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Ngày Chuộc Tội Và Lễ Lều Tạm

Ngày 13 – Ngày Chuộc Tội Và Lễ Lều Tạm

by SU Việt Nam
30 đọc

Ngày Chuộc Tội, khi dân Y-sơ-ra-ên nhận được sự tha thứ tất cả những tội lỗi họ đã phạm suốt trong năm, và Lễ Lều Tạm, tương đương với sự cảm tạ, là những lễ hội điển hình của Y-sơ-ra-ên.

Lê-vi Ký 23:26-44

26 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 27 “Ngày mồng mười tháng bảy là ngày lễ chuộc tội, sẽ có kỳ hội họp thánh cho các con; hãy kiêng ăn và dùng lửa dâng các lễ vật lên Đức Giê-hô-va. 28 Ngày đó không ai được làm việc, vì đó là ngày chuộc tội, là ngày cử hành lễ chuộc tội cho các con trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. 29 Trong ngày đó, ai không kiêng ăn sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng; 30 và ai làm bất cứ việc gì trong ngày đó thì Ta sẽ tiêu diệt họ khỏi dân chúng. 31 Các con không được làm công việc gì cả. Đây là quy định đời đời cho mọi thế hệ, tại bất cứ nơi nào các con sinh sống. 32 Với các con, đây là ngày sa-bát, một ngày nghỉ hoàn toàn, và các con phải kiêng ăn. Các con phải giữ ngày sa-bát từ lúc mặt trời lặn ngày mùng chín đến lúc mặt trời lặn ngày hôm sau.”

33 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 34 “Con hãy truyền bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Ngày rằm tháng bảy nầy là lễ Lều Tạm và sẽ kéo dài bảy ngày để tôn kính Đức Giê-hô-va. 35 Ngày thứ nhất là ngày hội họp thánh, các con không được làm bất cứ công việc thường ngày nào cả. 36 Mỗi ngày trong bảy ngày, các con phải dùng lửa dâng các lễ vật lên Đức Giê-hô-va. Đến ngày thứ tám các con lại có một cuộc hội họp thánh nữa và cũng dùng lửa dâng các lễ vật lên Đức Giê-hô-va. Đây là một lễ hội trọng thể, các con không được làm một công việc thường ngày nào cả.

37 Đó là các lễ trọng thể của Đức Giê-hô-va mà các con phải công bố như là những kỳ hội họp thánh để dâng lên Đức Giê-hô-va những lễ vật dâng bằng lửa, tế lễ thiêu, tế lễ chay, tế lễ bình an, và lễ quán, lễ nào theo ngày nấy. 38 Ngoài ra, các con còn phải giữ những ngày sa-bát của Đức Giê-hô-va, các lễ vật, các tế lễ hứa nguyện và tự nguyện dâng lên Đức Giê-hô-va.

39 Vậy, vào ngày rằm tháng bảy, sau khi thu hoạch thổ sản, các con phải giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong bảy ngày. Ngày thứ nhất sẽ là ngày nghỉ và ngày thứ tám sau kỳ lễ cũng là ngày nghỉ. 40 Ngày thứ nhất các con phải chọn các loại trái như cam chanh, các cành chà là, các nhánh cây đầy lá, và những cành liễu mọc bên suối, rồi liên hoan suốt bảy ngày trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con. 41 Mỗi năm, vào tháng bảy các con phải giữ lễ nầy cho Đức Giê-hô-va trong bảy ngày. Đây là quy định đời đời cho mọi thế hệ của các con. 42 Các con phải ở trong lều bảy ngày. Tất cả những người sinh ra là dân Y-sơ-ra-ên đều phải ở trong lều, 43 để mọi thế hệ các con biết rằng khi Ta đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, Ta đã cho họ ở trong các lều trại. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con.’”

44 Vậy Môi-se truyền dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết giữ các ngày lễ Đức Giê-hô-va đã ấn định.

Suy ngẫm và hiểu

Ngày Chuộc Tội là một lễ hội ấn định khi thầy tế lễ thượng phẩm, tuân theo những thủ tục đặc biệt chỉ xảy ra một lần trong một năm, đi vào Nơi Thánh và thực hiện nghi thức của một tế lễ chuộc tội (Lê-vi Ký 16). Ngày này không phải là một ngày ăn mừng, nhưng là một ngày của sự than khóc và đau buồn của cả dân tộc, tất cả mọi người dừng những sinh hoạt hàng ngày và kiêng ăn dâng tấm lòng ăn năn thực sự (c.26-32). Lễ Lều Tạm là một lễ hội để vui mừng trong Đức Chúa Trời khi ở trong các căn lều trong một tuần. Lúc này, dân Y-sơ-ra-ên nhớ lại việc ở cư ngụ trong các căn lều trong đồng hoang và dâng sự tạ ơn lên Đức Chúa Trời vì đã giải phóng họ ra khỏi Ai Cập (c.33-44).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.26-32 Ngày Chuộc Tội là một ngày được Đức Chúa Trời ra lệnh để cất đi tội lỗi của dân sự đã phạm trong suốt cả năm, và là một ngày khi cánh cửa ân điển sẽ mở ra cho phép dân sự bắt đầu lại mọi thứ, mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời được phục hồi qua sự làm mới lại tâm linh. Vào ngày này, dân Y-sơ-ra-ên được lệnh từ bỏ chính mình và không làm bất cứ việc gì. Thay vào đó, họ được nghỉ ngơi. Sự yên nghỉ này tượng trưng cho sự chết và là một mạng lệnh cho dân sự cắt đứt những mối liên hệ với bản ngã cũ của mình, thứ đã đi xa cách Đức Chúa Trời và hành động như là chủ của chính mình. Ngay cả bây giờ, sự chuộc tội và sự tha thứ không đến từ những của lễ chúng ta dâng, nhưng đến từ tế lễ chuộc tội đời đời Đức Chúa Trời đã sắm sẵn, là Đức Chúa Jêsus Christ, và nó đến với chúng ta bởi đức tin, điều chối bỏ cái tôi và đáp ứng một cách khiêm nhường với ân điển đó.

Tham khảo   

23:26-32 Trong Ngày Chuộc Tội, dân sự phải hạ mình và không làm bất cứ công việc gì. Nếu không, họ sẽ bị truất khỏi dân của họ.

23:33-36 Lễ Lều Tạm là một lễ hội kéo dài một tuần để kỷ niệm việc giải cứu dân sự ra khỏi Ai Cập.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, chúng con xưng nhận rằng chúng con là chính mình bởi ân điển của Ngài. Xin hãy giúp chúng con đi qua đồng hoang này với sự vui mừng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 1-4

Bình Luận:

You may also like