Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Sự Thánh Khiết Của Các Thầy Tế Lễ

Ngày 08 – Sự Thánh Khiết Của Các Thầy Tế Lễ

by SU Việt Nam
30 đọc

Các thầy tế lễ và thầy tế lễ cả, những người phụng sự như những người trung gian giữa Đức Chúa Trời và dân sự, phải tuân giữ các luật về sự thánh sạch, thậm chí một cách nghiêm ngặt hơn so với dân sự, để duy trì sự thánh khiết.

Lê-vi Ký 21:1-15

1 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: “Con hãy nói với những thầy tế lễ là các con trai A-rôn rằng:

‘Một thầy tế lễ không được để cho mình bị ô uế vì một người chết trong thân tộc mình, 2 ngoại trừ vì đó là người bà con ruột thịt như mẹ, cha, con trai, con gái, anh em 3 hoặc chị em ruột còn độc thân, nương dựa thầy tế lễ vì không có chồng; thầy tế lễ có thể vì chị em đó mà bị ô uế. 4 Vì là người lãnh đạo dân chúng nên thầy tế lễ không được để cho mình bất khiết và phàm tục.

5 Các thầy tế lễ không được cạo đầu, tỉa râu mép hoặc cắt da thịt mình. 6 Họ phải được biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời và không được xúc phạm đến danh Ngài, vì họ là những người dùng lửa dâng tế lễ lên Đức Giê-hô-va, là thức ăn của Đức Chúa Trời mình; vì vậy họ phải nên thánh.

7 Thầy tế lễ không được kết hôn với một gái mại dâm hay một phụ nữ lăng loàn, hoặc một người đàn bà ly dị, vì thầy tế lễ là người được biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời. 8 Vậy các con hãy xem thầy tế lễ như thánh vì là người dâng thức ăn lên Đức Chúa Trời của các con. Họ là thánh đối với các con, vì Ta, Đức Giê-hô-va là thánh, là Đấng thánh hóa các con.

9 Nếu con gái của thầy tế lễ tự sỉ nhục mình vì làm gái mại dâm, xúc phạm đến cha mình, thì cô gái đó phải bị thiêu sống.

10 Thầy tế lễ có vị trí cao nhất trong các anh em mình, người đã được rảy dầu thánh trên đầu, được biệt riêng ra thánh để mặc lễ phục, thì không được xõa tóc hoặc xé áo, 11 không được đến gần xác chết, không được làm cho mình ra ô uế dù là vì cha hay mẹ mình. 12 Người ấy không được ra khỏi đền thánh, hoặc xúc phạm đến đền thánh của Đức Chúa Trời vì dầu thánh của Đức Chúa Trời đã được xức trên người. Ta là Đức Giê-hô-va. 13 Người ấy phải kết hôn với một trinh nữ. 14 Không được cưới đàn bà góa, đàn bà ly dị, đàn bà lăng loàn hay gái mại dâm mà phải cưới một trinh nữ trong gia tộc mình; 15 như vậy, người ấy sẽ không làm sỉ nhục dòng giống của thân tộc mình, vì Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng thánh hóa người ấy.’”

Suy ngẫm và hiểu

Khi dân sự dâng tế lễ trước Đức Chúa Trời, thì các thầy tế lễ, phải thánh khiết hơn những người bình thường. Vì thế, ngoài những thành viên trong gia đình (cha mẹ, con cái, anh em, chị em chưa lập gia đình), các thầy tế lễ không được chạm đến người chết hoặc giữ theo tập tục của tang lễ: cạo tóc và rạch mình, như một sự bày tỏ sự đau buồn (c.10-15). Đối với thầy tế lễ cả, người được chọn giữa những thầy tế lễ, những luật lệ thậm chí nghiêm ngặt hơn được áp dụng. Họ không được chạm vào xác chết của cha mẹ và họ phải cưới một nữ đồng trinh (c.10-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8, 15 Cũng giống như việc Đức Chúa Trời đòi hỏi một chuẩn mực thánh khiết, thậm chí nghiêm khắc hơn đối với các thầy tế lễ, những người được biệt riêng ra thánh, Ngài cũng đòi hỏi chuẩn mực cao nhất về sự thánh khiết từ chúng ta, những người được khiến nên thánh trong Đấng Christ. Sự thánh khiết này là một lối sống khác biệt, theo đuổi những giá trị của Đức Chúa Trời, hơn là những giá trị của đời này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-4, 10-15 Bởi vì các thầy tế lễ phải khiến cho dân sự nên thánh và dạy họ về một đời sống thánh khiết, nên các thầy tế lễ phải thánh khiết hơn dân sự. Ngay cả thời nay, thật hợp lý khi đòi hỏi một chuẩn mực thiên thượng, sự tận hiến và tâm tính, cao hơn đối với những người lãnh đạo ngày nay. Chúng ta hãy cầu nguyện để có nhiều lãnh đạo, những người tiết độ chính mình và giữ cho mình được thanh sạch và biết làm thế nào để phục vụ một cách khiêm nhường với lòng kính sợ Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

21:5-6 Các thầy tế lễ bị nghiêm cấm không được cạo thành những mảng hói trên đầu mình, cạo mép bộ râu, hoặc rạch mình (so sánh với 19:27-28). Đây là những việc làm liên quan đến việc than khóc và chôn cất của người ngoại giáo. Các thầy tế lễ Y-sơ-ra-ên trông nom việc thờ phượng, và không một nghi lễ nào của người Ca-na-an được đưa vào hệ thống chức vụ thầy tế lễ.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con luôn luôn nhớ rằng Ngài đã kêu gọi chúng con trước thế gian làm những thầy tế lễ của Vương quốc Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xa-cha-ri 1-4

Bình Luận:

You may also like