Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Những Cảnh Báo Cuối Cùng

Ngày 18 – Những Cảnh Báo Cuối Cùng

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô chỉ thị cho Hội Thánh Cô-rinh-tô liên tục tra xét bản thân và sống trong hòa bình.

II Cô-rinh-tô 13:1-13

1 Đây là lần thứ ba tôi đến với anh em. “Mọi vấn đề sẽ được xác lập dựa trên lời của hai hoặc ba nhân chứng.” 2 Trong chuyến thăm anh em lần thứ hai, tôi đã cảnh báo với những kẻ trước đây đã phạm tội và với mọi người khác rồi. Bây giờ khi vắng mặt, tôi lại cảnh báo anh em rằng nếu tôi đến lần nữa, tôi sẽ không dung thứ đâu, 3 vì anh em đòi hỏi một bằng chứng cho thấy Đấng Christ phán qua tôi. Ngài không mềm yếu trong việc cư xử đối với anh em đâu, nhưng Ngài là Đấng đầy uy quyền giữa anh em. 4 Mặc dù Ngài đã chịu đóng đinh vào thập tự giá trong tình trạng yếu đuối, nhưng Ngài đang sống với quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng vậy, dù yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ sống với Ngài, để cư xử với anh em.

5 Hãy thử tra xét chính mình để xem anh em còn ở trong đức tin chăng! Hãy tự kiểm chứng mình đi. Anh em không nhận biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ đang ở trong anh em sao? Trừ phi anh em không đạt tiêu chuẩn. 6 Tôi hi vọng anh em nhận biết rằng chúng tôi không phải không đạt tiêu chuẩn. 7 Nhưng tôi cầu xin Đức Chúa Trời để anh em không làm những gì sai trái, không phải để chứng tỏ chúng tôi đạt tiêu chuẩn, nhưng để anh em có thể làm những điều đúng, cho dù chúng tôi có thể bị xem như không đạt tiêu chuẩn. 8 Vì chúng tôi không thể làm điều gì nghịch lại chân lý mà chỉ thuận theo chân lý. 9 Chúng tôi vui mừng vì khi chúng tôi yếu đuối, anh em vẫn mạnh mẽ. Điều chúng tôi cầu xin, ấy là anh em đạt đến sự trọn vẹn. 10 Vậy nên, khi vắng mặt, tôi viết điều nầy để khi có mặt, tôi khỏi phải sử dụng một cách nghiêm khắc thẩm quyền mà Chúa đã ban cho tôi, là thẩm quyền để xây dựng chứ không phải để phá đổ.

11 Cuối cùng, thưa anh em, hãy vui mừng lên, hãy cố gắng đạt đến sự trọn vẹn, hãy khích lệ nhau, hãy đồng một tâm trí, hãy sống thuận hòa, thì Đức Chúa Trời của tình yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. 12 Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Tất cả thánh đồ chào thăm anh em. 13 Nguyện xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự tương giao của Đức Thánh Linh ở với tất cả anh em!

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi giải thích mục đích chuyến thăm Hội Thánh Cô-rinh-tô lần thứ ba của mình, Phao-lô kết thúc bức thư bằng lời chào thăm có chứa những chỉ dẫn cuối cùng của ông. Phao-lô nói rằng nếu một số tín hữu mà ông đã cảnh báo trong chuyến thăm trước (chuyến thăm thứ hai), không ăn năn và vẫn tiếp tục phạm tội, ông sẽ kỷ luật họ mà không tha thứ. Tuy nhiên, mục đích của kỷ luật này không chỉ đơn giản là sự trừng phạt, mà là sự sửa đổi đúng đắn và tăng trưởng trong Đấng Christ. Vì vậy, Phao-lô kêu gọi mọi người trong Hội Thánh luôn luôn tra xét bản thân để xem có phải họ đang ở trong đức tin hay không, và kết thúc bức thư qua việc cầu nguyện rằng họ có thể không làm những công việc gian ác, nhưng tăng trưởng trọn vẹn trong Chúa (c.1-13).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.3 Đức Chúa Jêsus Christ phán với Hội Thánh qua các sứ đồ. Ngài không cư xử với dân Ngài một cách mềm yếu, nhưng thay vào đó, phán một cách mạnh mẽ với chúng ta bằng lời Ngài. Trong khi Ngài yếu đuối trong sự chết của Ngài trên thập tự giá, thông qua sự phục sinh, Ngài bày tỏ quyền năng Ngài là Con Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5 Có các thành viên của Hội Thánh hữu hình, những người không thực sự có mối quan hệ cứu chuộc với Chúa. Vậy nên, chúng ta được kêu gọi tra xét đức tin của mình, giống như Hội Thánh Cô-rinh-tô được kêu gọi. Bằng cách này, chúng ta có thể xác định xem có phải đức tin của chúng ta trong Đấng Christ là thật hay không. Chúng ta không được phớt lờ cảnh báo quan trọng này.

Tham khảo   

13:13 Đây chỉ có lời chúc phước liên quan đến Đức Chúa Trời Ba Ngôi trong bức thư của Phao-lô. Nó nhấn mạnh rằng ân điển, tình yêu thương và sự thông công với nhau đều đến từ Đức Chúa Trời trong Đấng Christ thông qua Đức Thánh Linh. tất cả anh em. Một sự nhấn mạnh cuối cùng về sự hiệp một của một Hội Thánh được hòa thuận, được chính Đức Chúa Trời đưa đến, một trong những mục tiêu chính trong thư của Phao-lô (1:7; 5:18-6:2; 7:2-4; 12:19).

Cầu nguyện: Cha ôi, chúng con cầu nguyện rằng sự kỷ luật của Lời Ngài sẽ được áp dụng cho những người chống đối chức vụ Phúc Âm trong Hội Thánh, và bằng cách này, họ sẽ được dẫn đến sự ăn năn.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Đa-ni-ên 1-3

Bình Luận:

You may also like