Browsing: cảnh báo

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Giao ước của Đức Chúa Trời cũng được liên hệ một cách sâu sắc đến những sự rủa sả, cũng như những phước hạnh. Đức Chúa Trời cảnh báo rằng nếu dân sự của Ngài không vâng lời, thì cả hội chúng sẽ than khóc đau đớn dưới sự rủa sả của Đức Chúa Trời