Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Những Người Lính Dũng Cảm Của Đa-Vít

Ngày 23 – Những Người Lính Dũng Cảm Của Đa-Vít

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn này giới thiệu bốn người chỉ huy dũng cảm, những người đứng lên chống lại sự đe dọa của Phi-lít-tin để bảo vệ Đa-vít. Đức Chúa Trời đã củng cố vương quốc của Đa-vít bằng cách đưa những người lính trung thành đến bên cạnh Đa-vít.

2 Sa-mu-ên 21:1522

15 Một lần nữa, lại có chiến tranh giữa người Phi-li-tin với Y-sơ-ra-ên. Đa-vít cùng các thuộc hạ kéo xuống và giao chiến với quân Phi-li-tin. Nhưng Đa-vít cảm thấy rất mệt mỏi. 16 Bấy giờ, Ít-bi Bê-nốp, con cháu của Ra-pha, mang một cây giáo bằng đồng nặng khoảng ba ký rưỡi, đeo một thanh gươm mới, và định giết Đa-vít. 17 Nhưng A-bi-sai, con của Xê-ru-gia, đã đến tiếp cứu vua, đánh hạ người Phi-li-tin ấy, và giết đi. Từ đó, các thuộc hạ của Đa-vít thề và tâu với vua: “Bệ hạ sẽ không bao giờ ra trận với chúng tôi nữa, để ngọn đèn của Y-sơ-ra-ên không bị dập tắt.”

18 Sau đó, lại có một trận chiến khác với quân Phi-li-tin tại Góp. Lúc ấy Si-bê-cai, người Hu-sa, giết Sáp, là con cháu của Ra-pha.

19 Cũng tại Góp, trong một trận chiến khác với quân Phi-li-tin, Ên-cha-nan, con của Gia-a-rê Ô-rê-ghim người Bết-lê-hem, đánh giết Gô-li-át người Gát; cán giáo của hắn như trục cửi của thợ dệt.

20 Trong một trận chiến khác tại Gát, có một người khổng lồ có sáu ngón trên mỗi bàn tay và sáu ngón trên mỗi bàn chân, tổng cộng là hai mươi bốn ngón; người nầy cũng thuộc dòng giống Ra-pha. 21 Khi hắn sỉ nhục Y-sơ-ra-ên thì Giô-na-than, con của anh Đa-vít là Si-mê-a, giết hắn đi. 22 Bốn người Phi-li-tin nầy sinh tại Gát, thuộc dòng giống Ra-pha; chúng đều ngã gục dưới tay Đa-vít và các thuộc hạ người.

Suy ngẫm và hiểu

Khi chiến tranh nổ ra với người Phi-lít-tin, Đa-vít, mặc dù tuổi đã cao, đã đi ra chiến trường với những người đầy tớ của mình. Người Phi-lít-tin là những địch thủ nguy hiểm đối với Đa-vít, mệt mỏi và tuổi đã cao. Tuy nhiên, Đa-vít có tình yêu thương thực sự đối với những người đầy tớ của mình, ông coi mạng sống của họ quý giá hơn của mình. Các đầy tớ của Đa-vít đã bảo vệ ông bằng cách đứng lên với một sức mạnh to lớn chống lại viên chỉ huy người Phi-lít-tin, kẻ cố tìm cách giết ông. Họ tin rằng Đa-vít là “ánh sáng của Y-sơ-ra-ên” và vì thế đã canh giữ cho ông để ánh sáng không bị tắt. Việc này có thể so sánh với ngọn đèn luôn cháy sáng trong Nơi Thánh (1 Sa-mu-ên 3:3). Giống như ánh sáng trong Nơi Thánh tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời “ánh sáng” của Đa-vít tượng trưng cho sự sống của Y-sơ-ra-ên. Mặc dù ông sắp ngã xuống vì mệt mỏi, không còn sức lực để chiến đấu, Đa-vít vẫn là ánh sáng của Y-sơ-ra-ên. Tương tự, một cuộc đời có Đức Chúa Trời, một cuộc đời sống theo sự thành tín của Đức Chúa Trời, giống như một ánh sáng không bao giờ tắt (c.15-22).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18-22 Những người lính của Đa-vít, người đầy tớ của Đức Chúa Trời, Si-bê-cai, Ên-cha-nan và Giô-na-than, không sợ người khổng lồ, và đã bảo vệ Đa-vít bằng cách mạo hiểm cả mạng sống của họ, và vì thế giải cứu cả Y-sơ-ra-ên. Lý do Đa-vít có thể trở nên một ngôi sao tỏa sáng trong lịch sử của Y-sơ-ra-ên là bởi vì sự tận hiến và trung thành của những con người này. Vương quốc của Đức Chúa Trời phát triển và tiến về phía trước, ngay cả bây giờ, bởi sự tận hiến và lòng dũng cảm của những người trung thành với Đức Chúa Jêsus. Cộng đồng của Đức Chúa Trời không thể được xây dựng bởi sự trung thành nửa vời, là việc giữ một khoảng cách để có thể lùi lại bất cứ lúc nào.

Tham khảo

21:16 Người khổng lồ (tiếng Hê-bơ-rơ là rapah) thường được hiểu là để chỉ về người Rép-ha-im, những người cổ đại, trước dân Y-sơ-ra-ên ở Ca-na-an  (ví dụ, Sáng Thế Ký 14:5; 15:20; Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:10-11, 20-21; 3:11; Giô-suê 12:4; 13:12; 17:15).

21:21 Giô-na-than có thể là Giô-na-than được liệt kê là một trong 30 người mạnh mẽ của Đa-vít (23:32). Sa-mê-a (Sam-ma) là người anh thứ ba của Đa-vít. Tên của anh ấy có nhiều dạng trong 1 Sa-mu-ên 16:9; 17:13; 2 Sa-mu-ên 13:3; and 1 Sử Ký 2:13.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp những người dẫn dắt và những người đi theo trong Hội Thánh của Ngài làm việc cùng với nhau để toàn tâm gây dựng thân thể Đấng Christ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 18-20

Bình Luận:

You may also like