Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Hu-Sai Và A-Hi-Tô-Phe

Ngày 11 – Hu-Sai Và A-Hi-Tô-Phe

by SU Việt Nam
30 đọc

Hu-sai giả vờ hứa nguyện trung thành với Áp-sa-lôm, người đã vào thành Giê-ru-sa-lem. A-hi-tô-phe, vị mưu sĩ của Đa-vít, đã đứng về phía Áp-sa-lôm và khuyên anh ta làm điều để những cung phi của Đa-vít bị sỉ nhục một cách công khai.

2 Sa-mu-ên 16:1523

15 Trong lúc đó, Áp-sa-lôm và tất cả người Y-sơ-ra-ên đều đã vào Giê-ru-sa-lem, và A-hi-tô-phe theo người. 16 Khi Hu-sai người Ạt-kít, cố vấn của Đa-vít, đến với Áp-sa-lôm thì tung hô: “Đức vua vạn tuế! Đức vua vạn tuế!” 17 Áp-sa-lôm hỏi Hu-sai: “Đây là cách ngươi tỏ lòng trung thành với bạn ngươi đó sao? Tại sao ngươi không đi theo bạn ngươi?” 18 Hu-sai trả lời Áp-sa-lôm: “Không, tôi sẽ thuộc về người được Đức Giê-hô-va và được toàn dân Y-sơ-ra-ên lựa chọn, và tôi sẽ ở với người ấy. 19 Hơn nữa, tôi sẽ phục vụ ai? Không phải là phục vụ con của người ấy sao? Tôi đã phục vụ thân phụ của bệ hạ thể nào, thì tôi cũng sẽ phục vụ bệ hạ thể ấy.”

20 Áp-sa-lôm bảo A-hi-tô-phe: “Các ngươi hãy bàn nhau xem chúng ta phải làm gì?” 21 A-hi-tô-phe nói với Áp-sa-lôm: “Bệ hạ hãy đến nằm cùng các cung phi mà vua cha đã để lại giữ cung điện. Khi toàn thể Y-sơ-ra-ên hay rằng bệ hạ đã làm cho vua cha ghét bệ hạ, thì tay của tất cả những người ở với bệ hạ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.” 22 Người ta căng lều cho Áp-sa-lôm trên mái bằng cung điện, rồi Áp-sa-lôm đến nằm cùng các cung phi của cha mình. Mọi người Y-sơ-ra-ên đều biết việc nầy. 23 Trong thời ấy, lời bàn của A-hi-tô-phe đưa ra được xem như lời phán của chính Đức Chúa Trời khi người ta cầu hỏi Ngài. Tất cả lời bàn của A-hi-tô-phe đều có giá trị như thế đối với cả Đa-vít lẫn Áp-sa-lôm.

Suy ngẫm và hiểu

Áp-sa-lôm quay trở lại Giê-ru-sa-lem với quân đội của mình. Lúc này, Hu-sai, người đã nhận được những sự hướng dẫn của Đa-vít, đã đến trước Áp-sa-lôm. Ông ấy nói rằng ông sẽ phục vụ Áp-sa-lôm như ông đã từng phục vụ cha của Áp-sa-lôm, vua Đa-vít. Hu-sai đã quăng mình vào lãnh thổ của kẻ thù, đặt sự sống của ông ấy vào sự mạo hiểm, bởi lòng trung thành với Đa-vít (c.15-19).

Trong lúc đó, Áp-sa-lôm, người đã quay trở lại cung điện tại Giê-ru-sa-lem, đã nghe theo những lời của A-hi-tô-phe và ngủ với những cung phi của vua Đa-vít. Đây là một hành động bị luật cũ nghiêm cấm (Lê-vi Ký 20:11), và là một tập tục các vua của các dân tộc khác làm với tư cách là một thủ đoạn về chính trị. Vì thế, nó chứng minh rằng Áp-sa-lôm đi theo những giá trị của đời này chứ không phải là lời của Đức Chúa Trời (c.20-23).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-19 Hu-sai giả vờ tận hiến lòng trung thành của ông cho Áp-sa-lôm, như Đa-vít đã ra lệnh. Ông chào đón Áp-sa-lôm nhưng Đa-vít là vua duy nhất của ông ấy. Hu-sai không cư xử như một kẻ nhút nhát trong việc tìm kiếm quyền lực tạm thời, nhưng đã đặt sự sống của ông ấy vào sự mạo hiểm để trung thành với người chủ đích thực. Có những lúc, khi chúng ta thậm chí không có sự lựa chọn nào, ngoài việc cúi đầu trước thế giới này, điều nắm giữ sự sống của chúng ta trong tay nó, nhưng tình yêu thương và lòng trung thành của chúng ta đối với Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta thì không bao giờ được thay đổi.

C.23 Lời khuyên của A-hi-tô-phe cho Áp-sa-lôm có ảnh hưởng nhiều như lời của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi lời của một người bắt đầu thay thế lời của Đức Chúa Trời, thì cho dù chiến lược đó có khôn ngoan đến đâu, cuối cùng nó sẽ được sử dụng để chống lại Đức Chúa Trời. Một người tự đảm bảo, người chối bỏ bất cứ lời khuyên nào thì thật nguy hiểm, nhưng cũng nguy hiểm khi trông cậy quá nhiều vào lời khuyên của những người khác.

Tham khảo

16:15-17 Khi Áp-sa-lôm đến Giê-ru-sa-lem, A-hi-tô-phe, người đã rời bỏ Đa-vít, đến đi theo anh ta. Chẳng bao lâu sau, Hu-sai, một người bạn của Đa-vít, cũng đến, hô lên “Vua vạn tuế!”Sao ngươi không đi theo bạn ngươi?” (nghĩa là, Đa-vít; so sánh với 15:37). Có thể hiểu được là Áp-sa-lôm chất vấn sự chân thành trong lời chào của Hu-sai.

16:23 Việc đánh giá cao lời khuyên của A-hi-tô-phe gợi ý rằng Hu-sai có một nhiệm vụ khó khăn ở phía trước, trong đó ông chỉ có thể thành công với sự trợ giúp của Chúa.

Cầu nguyện Xin hãy giúp chúng con lắng nghe lời của Ngài trước khi chúng con tìm kiếm việc chiếm được tấm lòng của những người khác.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 47-49

Bình Luận:

You may also like