Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Lời Cầu Nguyện Biết Ơn Của Đa-Vít

Ngày 25 – Lời Cầu Nguyện Biết Ơn Của Đa-Vít

by SU Việt Nam
30 đọc

Đa-vít nghe lời của Đức Chúa Trời qua tiên tri Na-than, và rút lại kế hoạch xây đền thờ của mình. Sau đó ông cầu nguyện cho lời hứa của Đức Chúa Trời được thực hiện.

2 Sa-mu-ên 7:18-29

18 Vua Đa-vít đến hầu trước mặt Đức Giê-hô-va, và nói: “Lạy Chúa Giê-hô-va, con là ai và gia đình con là gì mà Ngài đã đem con đến địa vị nầy? 19 Lạy Chúa Giê-hô-va, điều đó Ngài còn cho là nhỏ mọn sao, mà Ngài lại nói về triều đại của đầy tớ Ngài trong tương lai lâu dài? Lạy Chúa Giê-hô-va, có phải đây là cách thông thường của Ngài đối xử với loài người ư? 20 Đa-vít còn nói thêm được lời gì nữa? Ôi Chúa Giê-hô-va! Ngài biết đầy tớ Ngài. 21 Ấy vì lời Ngài và tùy theo lòng Ngài mà Ngài đã làm những việc lớn nầy, và tỏ cho đầy tớ Ngài biết. 22 Vì vậy, Chúa Giê-hô-va ôi! Ngài thật vĩ đại, không ai sánh được như Ngài. Theo như mọi điều tai chúng con đã nghe, ngoài Ngài chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. 23 Trên khắp đất, có dân tộc nào giống như dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, là dân mà Đức Chúa Trời đã cứu chuộc để làm dân của Ngài và đặt tên cho họ? Ngài đã vì chính Ngài và xứ sở của Ngài, mà làm những việc lớn lao đáng sợ khi đuổi những dân tộc khác và các thần của chúng khỏi dân Ngài, là dân mà Ngài đã chuộc khỏi Ai Cập cho Ngài. 24 Vì Ngài đã lập dân Y-sơ-ra-ên làm dân của Ngài đời đời. Đức Giê-hô-va ôi! Chính Ngài là Đức Chúa Trời của họ. 25 Vậy bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ôi! Xin làm cho vững chắc đến đời đời những lời Ngài đã phán về đầy tớ Ngài và về triều đại nó, và làm đúng như Ngài đã phán. 26 Nguyện danh Ngài được tôn cao mãi mãi, và người ta nói rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Nguyện triều đại Đa-vít, là đầy tớ Ngài, được vững bền trước mặt Ngài! 27 Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, chính Ngài đã phán lời hứa nầy với đầy tớ Ngài rằng: ‘Ta sẽ thiết lập cho con một triều đại.’ Vì thế, đầy tớ Ngài mới dạn dĩ dâng lên Ngài lời cầu nguyện nầy. 28 Bây giờ, lạy Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài là Đức Chúa Trời và các lời của Ngài là chân thật, Ngài đã hứa với đầy tớ Ngài điều tốt đẹp nầy. 29 Vậy, xin Chúa ban phước cho triều đại của đầy tớ Ngài, để nó tồn tại trước mặt Ngài đến đời đời. Chúa Giê-hô-va ôi, vì chính Ngài đã phán và nhờ ơn phước Ngài mà triều đại của đầy tớ Ngài được hưởng phước mãi mãi.” 

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi nghe lời hứa đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời cho chính ông và nhà của ông, qua tiên tri Na-than, Đa-vít cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời vì ban cho ông phước hạnh lớn hơn nhiều so với việc ông xứng đáng. Sau đó lời ngợi khen này trở thành lời cầu nguyện. Trong lời cầu nguyện của mình với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi ông là “đầy tớ Ta”, Đa-vít tự gọi mình là “đầy tớ” 11 lần, và “Chúa” 4 lần. Lời cầu nguyện của ông là sự đáp ứng cá nhân với Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho ông sự mặc khải một cách cá nhân. Đây là thái độ đúng đắn của một người đầy tớ và đó là điều Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta Lời Ngài hằng ngày, mong muốn (c.18-29).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22-24 Đa-vít có thể rút lại kế hoạch xây đền thờ của mình không chút do dự vì ông đã suy ngẫm về Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào bằng cách bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ông nhớ lại rằng Đức Chúa Trời là thần thực sự duy nhất, và Ngài đã trở thành Đức Chúa Trời của chúng ta bằng cách giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai Cập và khỏi các quyền lực khác thuộc thế gian. Ông đã thấy thế giới của Đức Chúa Trời, lớn hơn thế giới của ông; ông đã thấy Đức Chúa Trời yêu dân Y-sơ-ra-ên với nhiều sự nhiệt huyết hơn là ông yêu; và ông đã thấy Đấng tể trị tối cao, là Đấng cai trị mọi công việc bằng một kế hoạch rõ ràng hơn và thông minh hơn kế hoạch của ông. Chúng ta nói chúng ta làm việc vì Đức Chúa Trời, nhưng có phải chúng ta đang vật lộn với tấm lòng buồn thảm, hay không? Hãy đặt để việc nhận biết Đức Chúa Trời trước khi làm việc cho Ngài.

Tham khảo

7:18 Lạy Chúa Giê-hô-va, con là ai…, mà Ngài đem con đến địa vị này? Mặc dù thành công vang dội về mặt quân sự và sự khen ngợi khắp toàn dân, nhưng Đa-vít khiêm nhường tự xét mình không xứng đáng với các phước hạnh của Chúa, quy thành công của ông là do Chúa (Châm Ngôn 3:34; Gia-cơ 4:6; I Phi-e-rơ 5:5). Ông hiểu một cách đúng đắn rằng giao ước (2 Sa-mu-ên 7:8–17) cho thấy sự thành tín của Đức Chúa Trời về lời hứa của Ngài với dân Ngài (c.21-29).

Cầu nguyện: Xin hãy để nước Ngài được lập vững chắc trong những nơi mà Ngài sai phái chúng con đến, qua sự vâng lời của các đầy tớ Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Truyền Đạo 10-12

Bình Luận:

You may also like