Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Giao Ước Với Đa-Vít

Ngày 24 – Giao Ước Với Đa-Vít

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời ân cần hứa mang lại hòa bình lâu dài qua Đa-vít và lập ngai ông đời đời qua con trai ông.

2 Sa-mu-ên 7:1-17

1 Khi vua đã ở trong cung điện mình, Đức Giê-hô-va đã giải cứu vua khỏi tất cả kẻ thù chung quanh và cho được bình an, 2 thì vua nói với nhà tiên tri Na-than: “Hãy xem, nay ta ở trong cung điện bằng gỗ bá hương, còn Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời vẫn ở trong lều vải.” 3 Na-than thưa với vua: “Bất cứ điều gì lòng bệ hạ muốn làm, xin cứ thực hiện vì Đức Giê-hô-va ở với bệ hạ.”

4 Nhưng ngay trong đêm đó, Đức Giê-hô-va phán bảo Na-than: 5 “Hãy đi nói với Đa-vít, đầy tớ Ta, rằng Đức Giê-hô-va phán: ‘Con sẽ xây cho Ta một đền thờ để Ta ngự tại đó sao? 6 Con biết từ ngày Ta đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập cho đến ngày nay, Ta không hề ngự trong đền thờ nào, nhưng Ta đi đây đó với lều trại và Đền Tạm. 7 Bất cứ nơi nào Ta ngự giữa dân Y-sơ-ra-ên, Ta chưa bao giờ phán lời nào với một thủ lĩnh trong các bộ tộc Y-sơ-ra-ên, là người Ta giao việc chăn dắt dân Ta rằng: Tại sao các ngươi không cất cho Ta một đền thờ bằng gỗ bá hương?’ 8 Vậy bây giờ, hãy nói với Đa-vít, đầy tớ Ta: ‘Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta đã gọi con từ giữa đồng cỏ, từ nơi con chăn chiên, để lập con làm người lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên của Ta. 9 Ta đã ở với con trong mọi nơi con đi, tiêu diệt tất cả các kẻ thù khỏi con; và Ta đã khiến con được nổi danh như các bậc vĩ nhân trên mặt đất. 10 Ta đã chuẩn bị cho dân Y-sơ-ra-ên Ta một chỗ ở, Ta sẽ trồng họ tại đó, và họ sẽ ở mãi trong đất mình, không còn bị quấy nhiễu nữa; những kẻ gian ác sẽ không ức hiếp họ như ngày xưa nữa, 11 tức là như lúc Ta lập các quan xét cai trị dân Y-sơ-ra-ên Ta. Ta đã giải cứu con khỏi tất cả các kẻ thù mà ban bình an cho con. Hơn nữa, Đức Giê-hô-va phán hứa rằng Ngài sẽ thiết lập cho con một triều đại. 12 Khi đời con đã mãn, và con nằm xuống với các tổ phụ mình, thì Ta sẽ lập dòng dõi kế vị con, là dòng dõi do con sinh ra; và Ta sẽ làm cho vương quốc nó vững bền. 13 Nó sẽ xây cất một đền thờ cho danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngôi nước nó vững bền mãi mãi. 14 Ta sẽ làm Cha nó, và nó sẽ làm con Ta. Nếu nó phạm tội ác, Ta sẽ sửa phạt nó như loài người dùng roi đòn răn dạy con. 15 Nhưng tình thương của Ta sẽ không rời khỏi nó như Ta đã cho rời khỏi Sau-lơ, là kẻ Ta đã trừ bỏ khỏi con. 16 Như vậy, triều đại và vương quốc của con được vững bền trước mặt con đời đời; ngôi con sẽ được vững lập mãi mãi.’”

17 Na-than đến thuật lại cho Đa-vít tất cả những lời mặc khải nầy.

Suy ngẫm và hiểu

Khi chiến tranh lắng xuống, và cung điện của Đa-vít được xây dựng, vua hỏi tiên tri Na-than về việc xây một đền thờ cố định cho Đức Chúa Trời. Na-than trả lời rằng Đức Chúa Trời ở cùng với kế hoạch của Đa-vít. Nhưng Đức Chúa Trời đã phản đối kế hoạch xây đền thờ của Đa-vít. Thay vào đó, Ngài bày tỏ cho Na-than một trong những giao ước quan trọng nhất trong cả Kinh Thánh. Trong đó, Ngài hứa một triều đại đời đời qua hậu tự của Đa-vít. Sa-lô-môn được gọi là con đầu của Đa-vít, nhưng quan trọng và cơ bản hơn, đây là lời hứa mà chỉ thực sự được hoàn thành trong Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng là nước và đền thờ của chính Đức Chúa Trời (c.1-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.10-13 Thay vì Đa-vít xây một ngôi nhà cho Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ xây dựng một ngôi nhà (nước) chắc chắn cho Đa-vít và sai “con” của Đa-vít xây đền thờ của Ngài. Đức Chúa Trời quan tâm hơn đến một nơi mà dân Ngài có thể an nghỉ và cự ngụ an toàn hơn là một nơi ở của chính Ngài (c.10). Tuy nhiên, lời hứa này sẽ vượt xa hơn đền thờ của Sa-lô-môn và cuối cùng được Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, hoàn thành (Giăng 14). Đây là Đức Chúa Cha của chúng ta, Đấng ban cho chúng ta nhiều phước hạnh hơn mọi điều chúng ta tìm kiếm và có thể suy tưởng (Ê-phê-sô 3:20).

C.12 Chính Đức Chúa Trời là đời đời, và đó là lý do khiến Ngài có thể ban sự sống đời đời cho dân Ngài một cách ân cần, bằng cách hiệp một với Đức Chúa Jêsus Christ.

Tham khảo   

7:3 Đức Giê-hô-va ở với bệ hạ. Có lẽ Na-than có ý là những lời này là một lời nhận xét chung về Đa-vít và đưa ra quan điểm riêng như là người khuyên bảo của Đa-vít. Tuy nhiên, đêm đó, ông nhận được một sự mặc khải đặc biệt từ Đức Chúa Trời, điều ông phải tỏ cho Đa-vít với tư cách là một tiên tri, sứ giả của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy để Hội Thánh, đền thờ thật của Đức Chúa Trời, có tấm lòng sốt sắng cho nước Trời.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Truyền Đạo 7-9

Bình Luận:

You may also like