Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Hãy Công Bố Quyền Năng Của Đức Chúa Trời

Ngày 25 – Hãy Công Bố Quyền Năng Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi mô tả quang cảnh Đức Chúa Trời ngự vào nơi thánh có Rương Giao Ước, vị thi sĩ nài xin Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài.

Thi Thiên 68:24-35 

24 Lạy Đức Chúa Trời là Vua của con, mọi người đã thấy đoàn diễu hành rước Chúa,

Một đoàn diễu hành đi vào nơi thánh.

25 Những người ca hát đi trước, những kẻ đánh đàn theo sau,

Ở giữa là những thiếu nữ đánh trống cơm.

26 “Hãy chúc tụng Đức Chúa Trời trong các hội chúng,

Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, hỡi con cháu Y-sơ-ra-ên,”

27 Kìa bộ tộc Bên-gia-min nhỏ nhất, đi đầu,

Theo sau là các nhà lãnh đạo Giu-đa và bộ tộc của họ;

Kế đến là các nhà lãnh đạo Sa-bu-lôn và các nhà lãnh đạo Nép-ta-li.

28 Đức Chúa Trời ôi, xin truyền sức lực của Ngài;

Lạy Đức Chúa Trời, xin bày tỏ quyền năng Ngài, như Ngài đã từng làm cho chúng con.

29 Từ đền thờ của Chúa tại Giê-ru-sa-lem,

Các vua sẽ đem lễ vật dâng cho Chúa.

30 Xin quở trách thú rừng sống trong lau sậy,

Quở trách đàn bò đực với những bò con của các dân

Cho đến khi chúng quỳ xuống và dâng những nén bạc.

Xin Chúa đánh tan các dân tộc hiếu chiến.

31 Lễ vật triều cống sẽ từ Ai Cập đem đến,

Ê-thi-ô-pi sẽ sớm giơ tay hướng về Đức Chúa Trời.

32 Hỡi các vương quốc trên đất, hãy ca ngợi Đức Chúa Trời!

Hãy hát lên, ngợi ca Chúa thánh!

33 Ngài là Đấng cưỡi trên các tầng trời thái cổ,

Hãy lắng nghe tiếng Chúa vang rền.

34 Hãy công bố quyền năng Đức Chúa Trời,

Vẻ uy nghiêm Ngài trên dân Y-sơ-ra-ên

Và sức mạnh Ngài trong mây trời.

35 Lạy Đức Chúa Trời, Ngài thật đáng sợ trong nơi thánh Ngài;

Chính Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên

Ban sức mạnh và quyền năng cho con dân Ngài.

Đáng chúc tụng Đức Chúa Trời!

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời xóa đi kẻ thù nghịch của Ngài và cứu dân Ngài. Vậy nên, dân sự của Đức Chúa Trời ngợi khen sự cứu rỗi của Ngài và công bố quyền năng của Ngài là một điều tự nhiên. Hơn nữa, Đức Chúa Trời xứng đáng được nhận những lễ vật và sự ngợi khen của những người cai trị cao nhất của thế giới này. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vĩ đại này ở cùng dân sự của Ngài. Cách diễn tả “Đức Chúa Trời ở trong nơi thánh Ngài”, trong câu 35, là bằng cớ của điều này. “Đức Chúa Trời Toàn năng, Đấng có thẩm quyền trong cả cõi vũ trụ, ở cùng với chúng ta, ngay bên cạnh chúng ta”. Không có ân điển hay phước hạnh nào lớn hơn điều này đối với dân sự của Đức Chúa Trời (c.24-35).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.35 Đức Chúa Trời ở gần chúng ta. Qua sự thờ phượng, hoặc khi chúng ta lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời trong đời sống hàng ngày của chúng ta, hoặc khi chúng ta chăm sóc những người lân cận của chúng ta, những người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.28-31 Vị thi sĩ khẩn xin Đức Chúa Trời một lần nữa bày tỏ quyền năng của Ngài, qua đó Ngài đã làm cho dân Ngài trong quá khứ. Vị thi sĩ cầu xin Đức Chúa Trời giày đạp và làm tan tác kẻ thù nghịch, những kẻ có được sự lợi thế so với Y-sơ-ra-ên, và xin cho xuất hiện một lần, khi kẻ thù nghịch sẽ phải đến trước Đức Chúa Trời với những lễ vật. Dầu rằng dường như các nước hùng mạnh điều hành thế giới của chúng ta, trông có vẻ ấn tượng, hãy cầu nguyện để vương quốc Đức Chúa Trời, tuôn tràn với sự công bằng và chính trực, sẽ thay vào đó, dấy lên trên thế giới chúng đang thống trị.

Tham khảo

68:24-27 Đoàn diễu hành. Những câu này mô tả một đoàn diễu hành của người Y-sơ-ra-ên, bao gồm những người hát, có các nữ đồng trinh chơi trống prô-văng, với các nhạc công đi cuối cùng, khi họ đi vào đền thánh trong một bối cảnh của sự thờ phượng. Trong đoàn diễu hành bao gồm các hoàng tử của các bộ tộc khác nhau (Tiếp tục trong phần Tham khảo 2).

C.26 rõ ràng là một sự tóm tắt bài ca của họ. Việc đề cập đến các bộ tộc này chỉ ra rằng Thi Thiên này có niên đại trước khi vương quốc bị phân chia, khi Bên-gia-min và Giu-đa trở nên vương quốc phía nam, trong khi Sa-bu-lôn và Nép-ta-li trở thành một phần của vương quốc ở phía bắc.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin cho sự công bằng và chính trực của Ngài dấy lên trên trái đất này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 95-97

Bình Luận:

You may also like