Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Đức Chúa Trời Sẽ Chiến Thắng

Ngày 23 – Đức Chúa Trời Sẽ Chiến Thắng

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị thi sĩ hát ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng lật bàn trên số phận của kẻ gian ác và người công bình và chăm sóc trẻ mồ côi và người góa bụa.

Thi Thiên 68:1-10

1 Nguyện Đức Chúa Trời trỗi dậy, khiến kẻ thù Ngài bị tan lạc

Và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn chạy trước Ngài.

2 Như khói tan đi thể nào thì Chúa sẽ làm cho chúng tan đi thể ấy;

Như sáp tan chảy trước lửa thể nào

Thì những kẻ ác sẽ bị tiêu diệt trước mặt Đức Chúa Trời thể ấy.

3 Nhưng người công chính sẽ vui vẻ,

Hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời;

Nguyện họ hân hoan, vui sướng.

4 Hãy hát xướng cho Đức Chúa Trời, hãy ca ngợi danh Ngài!

Hãy dọn đường cho Đấng cưỡi trên các tầng mây,

Danh Ngài là Đức Giê-hô-va;

Hãy vui mừng trước mặt Ngài!

5 Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài,

Là Cha của trẻ mồ côi và Đấng Phân xử cho người góa bụa.

6 Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở,

Dẫn kẻ bị tù đày đến sự thịnh vượng,

Nhưng khiến kẻ phản bội phải sống trong đất khô cằn.

7 Lạy Đức Chúa Trời, khi Ngài đi trước dân Ngài,

Khi Ngài đi qua hoang mạc

8 Thì đất rúng động, các tầng trời đổ mưa xuống

Trước mặt Đức Chúa Trời, là Đấng của Si-na-i,

Trước mặt Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

9 Đức Chúa Trời ôi, Chúa giáng cơn mưa lớn trên sản nghiệp Ngài;

Khi nó khô cằn, Chúa bồi bổ nó lại.

10 Lạy Đức Chúa Trời, con dân Ngài tìm được một chỗ ở tại đó,

Bởi lòng nhân từ, Chúa cung cấp mọi nhu cầu cho người thiếu thốn. 

Suy ngẫm và hiểu

Vị thi sĩ phân biệt một cách rõ ràng những người có thể đứng trước Đức Chúa Trời và những kẻ không thể. Ông công bố rằng “kẻ thù của Đức Chúa Trời”, “những kẻ ghét Ngài”, “kẻ ác” và “kẻ phản bội” sẽ không đứng nổi trước Đức Chúa Trời, và rằng “người công bình”, “dân [của Đức Chúa Trời]” và “bầy [của Đức Chúa Trời]” sẽ đứng được trước Ngài. Cũng như lối sống của họ hoàn toàn trái ngược nhau, cách Đức Chúa Trời giải quyết với họ cũng hoàn toàn đối lập với nhau. Đức Chúa Trời sẽ nhân từ với người công bình, nhưng Ngài sẽ chống lại kẻ ác (c.1-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-3 Khi Đức Chúa Trời trỗi dậy, kẻ thù của Ngài sẽ bị tan lạc và những kẻ ghét Ngài sẽ phải chạy trốn. Kẻ ác sẽ hư mất, giống như khói tan đi trong gió và như sáp tan ra trước lửa, nhưng người công bình sẽ vui mừng và hớn hở trước Chúa. Bằng cách này, tất cả những thăng trầm của sự thịnh vượng không phụ thuộc vào những nỗ lực và sức lực của chúng ta, nhưng phụ thuộc vào thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời.

C.7-10 Khi Đức Chúa Trời đi trước dân Y-sơ-ra-ên, đất rúng động và trời đổ mưa xuống. Đất khô cằn sẽ lại sống động và người nghèo và kẻ không có gia tài ăn thỏa thuê, cho đến khi no nê. Ngay cả bây giờ, nơi thẩm quyền của Chúa hiện diện, sự sống và sự giàu có sẽ đến, trong khi sự phân biệt đối xử và sự nghèo khó sẽ phải lùi xa.

Tham khảo

68:7-10 Việc Đức Chúa Trời ngự đến từ Si-nai. Những câu này nhớ lại cách Đức Chúa Trời dẫn dắt dân Ngài qua hoang mạc (c.7), từ Si-nai đến cơ nghiệp của Ngài (nghĩa là Ca-na-an, bây giờ là đất Y-sơ-ra-ên), nơi bầy của Đức Chúa Trời (nghĩa là dân Ngài) tìm thấy một nơi cư ngụ (Tiếp tục trong phần Tham khảo 2).

Đức Chúa Trời không chỉ ban cho Y-sơ-ra-ên một nơi để sống, Ngài còn khiến nó được kết quả: Mưa dư dật, hỡi Đức Chúa Trời, Ngài đổ xuống khắp mọi nơi. Câu 8 lặp lại Các Quan Xét 5:4-5, cũng mô tả việc bước đi của Đức Chúa Trời tới xứ cùng với dân Ngài.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy hà sự sống động và sự sống vào hoang mạc của chúng con, và xin hãy giúp chúng con tham dự vào sự sống của Ngài qua việc chăm sóc cho trẻ mồ côi và người góa bụa.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 89-91

Bình Luận:

You may also like