Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Đa-Vít Đánh Bại Dân A-Ma-Léc

Ngày 19 – Đa-Vít Đánh Bại Dân A-Ma-Léc

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi các gia đình của Đa-vít và những người theo ông bị dân A-ma-léc bắt, họ đã tấn công kẻ thù và giải cứu những người vợ và con cái của họ.

1 Sa-mu-ên 30:1-20

1 Ba ngày sau, khi Đa-vít và các thuộc hạ đến Xiếc-lác, người A-ma-léc đã đánh phá miền Nê-ghép và thành Xiếc-lác, xông vào phóng hỏa Xiếc-lác. 2 Chúng bắt các phụ nữ và mọi người trong thành, từ nhỏ đến lớn. Chúng không giết một ai, nhưng bắt làm tù binh và dẫn đi. 3 Khi Đa-vít và các thuộc hạ đến thành thì thấy thành đã bị đốt cháy, vợ và các con trai, con gái của họ đều đã bị bắt làm tù binh. 4 Bấy giờ, Đa-vít và các thuộc hạ ông đều òa lên khóc; họ khóc đến nỗi không còn sức để khóc nữa. 5 Hai người vợ Đa-vít cũng bị bắt làm tù binh, tức A-hi-nô-am ở Gít-rê-ên, và A-bi-ga-in, trước làm vợ của Na-banh tại Cạt-mên.

6 Đa-vít lâm vào tình cảnh rất nguy khốn vì người ta định ném đá ông, bởi tâm hồn mọi người đều cay đắng khi nghĩ đến các con trai và con gái mình. Nhưng Đa-vít lấy lại được nghị lực nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. 7 Ông nói với thầy tế lễ A-bia-tha, con của A-hi-mê-léc: “Xin thầy hãy đem ê-phót đến cho tôi.” A-bia-tha đem ê-phót đến cho Đa-vít. 8 Đa-vít cầu hỏi Đức Giê-hô-va: “Con phải đuổi theo đám quân nầy không? Con sẽ bắt kịp họ không?” Đức Giê-hô-va phán: “Hãy đuổi theo chúng, chắc chắn con sẽ theo kịp, và giải cứu tất cả những người bị bắt.” 9 Đa-vít ra đi cùng với sáu trăm người theo mình. Khi họ đến khe nước Bê-sô thì một số người ở lại. 10 Nhưng Đa-vít cùng với bốn trăm người cứ truy đuổi; còn hai trăm người kia đã dừng lại vì quá mệt mỏi, không thể vượt qua khe Bê-sô được.

11 Các thuộc hạ của Đa-vít gặp một người Ai Cập ngoài đồng, liền dẫn đến cho ông. Họ cho người nầy ăn bánh và uống nước; 12 họ cho anh ta ăn một cái bánh trái vả khô và hai bánh nho khô. Sau khi ăn, anh ta được hồi sức, vì trong ba ngày ba đêm anh không ăn, không uống gì cả. 13 Đa-vít hỏi: “Anh là người của ai, và ở đâu đến?” Anh ta đáp: “Tôi là một thanh niên Ai Cập, là đầy tớ của một người A-ma-léc. Chủ tôi bỏ tôi đã ba ngày rồi vì tôi ngã bệnh. 14 Chúng tôi đã đánh phá Nê-ghép của người Kê-rê-thít, địa phận Giu-đa, Nê-ghép của Ca-lép, và chúng tôi đã đốt thành Xiếc-lác.” 15 Đa-vít hỏi: “Anh có bằng lòng dẫn tôi đến bọn ấy không?” Người đó trả lời: “Hãy nhân danh Đức Chúa Trời mà thề cùng tôi rằng ông sẽ không giết tôi, hoặc nộp tôi cho chủ tôi, thì tôi sẽ dẫn ông đến bọn ấy.”

16 Khi người Ai Cập nầy dẫn Đa-vít xuống thì ông thấy người A-ma-léc tràn ra khắp xứ, ăn uống và nhảy múa, vì rất nhiều chiến lợi phẩm mà chúng vừa chiếm được từ đất Phi-li-tin và đất Giu-đa. 17 Đa-vít đánh giết chúng từ lúc mờ sáng ngày đó cho đến chiều ngày sau. Ngoài bốn trăm thanh niên cưỡi lạc đà chạy trốn, thì không một ai thoát khỏi. 18 Đa-vít thu hồi tất cả những gì người A-ma-léc đã cướp được, và cũng giải cứu hai vợ mình nữa. 19 Ông đem về tất cả, không thiếu một ai, hoặc nhỏ hay lớn, hoặc gái hay trai, hoặc một chiến lợi phẩm nào mà dân A-ma-léc đã cướp đi. 20 Ông cũng bắt tất cả bò và chiên. Quân lính của Đa-vít dẫn các đàn súc vật nầy về, và nói: “Đây là chiến lợi phẩm của Đa-vít.”

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đa-vít và những người của ông để lại gia đình của họ ở thành Xiếc-lác, vâng theo sự triệu tập của A-kích, quân A-ma-léc đã chiếm được Xiếc-lác, thiêu đốt nó và bắt đi các gia đình của Đa-vít và những người đi theo ông. Đa-vít và những người của ông đã đau buồn và những người theo ông thậm chí bắt đầu nghi ngờ sự lãnh đạo của Đa-vít. Vì thế, vào lúc này Đa-vít đã phải đối diện với sự khủng hoảng lớn nhất của cuộc đời ông. Tuy vậy, Đa-vít vẫn kiên định trong đức tin và đến trước Đức Chúa Trời để cầu hỏi ý muốn của Ngài. Sau đó Đức Chúa Trời đã đảm bảo với ông rằng ông sẽ đánh bại người A-ma-léc và giải cứu các gia đình của họ (c.1-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8 Đức Chúa Trời hứa ban sự thắng lợi cho Đa-vít, người đang phải đối diện với sự khủng hoảng của đời sống của ông. Cho dù một hoàn cảnh có tuyệt vọng đến mức nào, Đức Chúa Trời không bao giờ có thể bị đánh bại. Có phải chúng ta đang ở trong một tình thế tuyệt vọng hay không? Hãy có hy vọng nơi Đức Chúa Trời, Đấng thay đổi sự rất tuyệt vọng thành sự rất tự tin.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6 Những người đã từng nghe nói về tiếng tăm của Đa-vít và đi theo ông, bây giờ cố tìm cách giết ông. Họ đã đánh mất khả năng phân biệt do sự đau buồn quá lớn, và vì thế đổ hết lỗi gây đau khổ cho họ lên Đa-vít, người lãnh đạo của họ. Liệu có phải chúng ta cũng đang tìm kiếm nguồn gốc của sự đau khổ của chúng ta nơi những người khác và đổ hết lỗi cho họ hay không? Thay vì xác định nguyên nhân của sự đau khổ, chúng ta hãy tìm kiếm sự khôn ngoan, điều tập trung nhiều hơn vào Đức Chúa Trời, Đấng giải quyết nan đề đau khổ của chúng ta.

Tham khảo

30:11-12 Bánh ở đây có thể đề cập đơn giản đến bánh mì, hoặc có thể là một thuật ngữ chung chỉ thức ăn, để thứ cụ thể họ đưa cho người Ai Cập được nói đến trong câu sau. Đường của trái cây sấy khô có thể có một tác dụng ngay lập tức.

Cầu nguyện: Thưa Cha, chúng con cầu nguyện cho những người đang trải qua những sự khủng hoảng về gia đình ngay bây giờ. Xin hãy giúp họ vượt qua sự khủng hoảng và an ủi họ bằng lời của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 77-79

Bình Luận:

You may also like