Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Sau-Lơ Tìm Kiếm Một Bà Đồng

Ngày 17 – Sau-Lơ Tìm Kiếm Một Bà Đồng

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi người Phi-li-tin tấn công và Đức Chúa Trời vẫn cứ im lặng, Sau-lơ đã cố gắng tìm ra số phận của Y-sơ-ra-ên thông qua một bà đồng.

1 Sa-mu-ên 28:3-25

3 Bấy giờ, Sa-mu-ên đã qua đời; toàn dân Y-sơ-ra-ên than khóc và an táng ông tại Ra-ma, là thành của ông. Còn Sau-lơ đã trục xuất những đồng cốt và thầy bói ra khỏi xứ sở.

4 Người Phi-li-tin tập hợp lại và đến đóng quân tại Su-nem. Sau-lơ cũng tập hợp toàn thể Y-sơ-ra-ên, và đóng quân tại Ghinh-bô-a. 5 Nhưng khi Sau-lơ thấy trại quân Phi-li-tin thì hoảng sợ và vô cùng bối rối trong lòng. 6 Vua cầu hỏi Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va không trả lời, dù là qua chiêm bao, hoặc u-rim, hay qua các nhà tiên tri. 7 Sau-lơ bảo triều thần: “Hãy tìm cho ta một bà cốt, để ta đến cầu hỏi bà ấy.” Triều thần tâu: “Có một bà cốt ở Ên-đô-rơ.” 8 Sau-lơ cải trang, mặc y phục khác, rồi cùng với hai người đến nhà bà nầy lúc ban đêm. Sau-lơ nói: “Xin bà ngồi đồng mà bói cho tôi, và hãy gọi lên hồn của người tôi sẽ nói cho bà biết.” 9 Người đàn bà đáp: “Nầy, ông biết rõ điều Sau-lơ đã làm, vua đã trục xuất những đồng cốt và thầy bói ra khỏi xứ sở. Vậy, tại sao ông lại gài bẫy để giết tôi?” 10 Sau-lơ chỉ Đức Giê-hô-va mà thề với bà ấy: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, bà sẽ không bị hình phạt gì về việc nầy cả!” 11 Người đàn bà hỏi: “Tôi phải gọi ai lên cho ông?” Sau-lơ trả lời: “Hãy gọi Sa-mu-ên cho tôi.” 12 Khi người đàn bà thấy Sa-mu-ên thì la hoảng, và nói với Sau-lơ: “Tại sao ngài lừa tôi? Ngài là vua Sau-lơ!” 13 Vua nói với bà: “Đừng sợ! Bà đã thấy gì?” Người đàn bà đáp: “Tôi thấy một vị thần từ dưới đất lên.” 14 Vua hỏi: “Diện mạo vị ấy ra sao?” Bà đáp: “Ấy là một cụ già đi lên, khoác một chiếc áo choàng.” Sau-lơ biết đó là Sa-mu-ên, liền cúi đầu, sấp mình xuống đất và lạy. 15 Sa-mu-ên hỏi Sau-lơ: “Tại sao ngươi quấy rầy ta mà gọi ta lên?” Sau-lơ trả lời: “Tôi lâm vào tình cảnh rất nguy khốn; vì người Phi-li-tin giao chiến với tôi, và Đức Chúa Trời đã rời khỏi tôi. Ngài không trả lời cho tôi, dù qua các nhà tiên tri, hay qua chiêm bao. Vậy, tôi phải gọi ông lên, để ông cho tôi biết phải làm gì.” 16 Sa-mu-ên nói: “Tại sao ngươi còn cầu hỏi ta, trong khi Đức Giê-hô-va đã từ bỏ ngươi và trở thành kẻ thù của ngươi? 17 Đức Giê-hô-va đã làm cho ngươi đúng như những gì Ngài đã phán qua ta: Đức Giê-hô-va đã lấy vương quốc khỏi tay ngươi mà ban cho người lân cận ngươi là Đa-vít. 18 Vì ngươi đã không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, không làm cho người A-ma-léc nếm biết cơn thịnh nộ của Ngài, nên ngày nay Đức Giê-hô-va đối xử với ngươi như thế. 19 Hơn nữa, Đức Giê-hô-va sẽ phó Y-sơ-ra-ên và ngươi vào tay người Phi-li-tin. Ngày mai, ngươi và các con trai ngươi sẽ ở một nơi với ta. Đức Giê-hô-va cũng sẽ phó quân đội Y-sơ-ra-ên vào tay người Phi-li-tin.” 20 Sau-lơ liền ngã nằm dài dưới đất, các lời của Sa-mu-ên khiến vua quá sợ hãi. Hơn nữa, vua đã kiệt sức vì cả ngày và đêm ấy vua không ăn gì cả. 21 Bấy giờ, người đàn bà đến bên Sau-lơ, thấy vua quá kinh hãi thì nói: “Nầy, tớ gái ngài đã vâng theo tiếng ngài. Tôi đã liều mạng sống mình để vâng theo những lời ngài bảo. 22 Vậy bây giờ, xin ngài hãy nghe tớ gái ngài: Xin cho tôi dọn cho ngài miếng bánh, và xin ngài ăn để có sức mà đi đường.” 23 Sau-lơ từ chối và nói: “Ta không ăn.” Nhưng các người theo hầu vua cũng như người đàn bà nài nỉ quá nên vua phải nghe theo họ. Vua đứng dậy và ngồi lên giường. 24 Người đàn bà ấy có một con bê béo tốt, liền vội vàng bắt nó làm thịt. Rồi bà lấy bột nhồi và làm bánh không men. 25 Bà dọn ra cho Sau-lơ và các người theo hầu vua. Ăn xong, họ đứng dậy và ra đi ngay trong đêm ấy.

Suy ngẫm và hiểu

Người Phi-li-tin tấn công, nhưng vì Đức Chúa Trời không đáp lời hoặc qua chiêm bao hoặc qua U-rim hay các tiên tri, Sau-lơ đã tìm kiếm một bà đồng. Cũng giống như việc ông ta đã chống lại lời của Đức Chúa Trời qua việc không thể chờ đợi bất chấp sự đe dọa của dân Phi-li-tin, một lần nữa Sau-lơ lại phạm tội chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời (c.3-14). Rúng động bởi sự bày tỏ của bà đồng rằng Đức Chúa Trời đã lìa bỏ ông ta, Sau-lơ không ăn và uống. Nhưng qua việc bà đồng nài nỉ, Sau-lơ đã ăn ở bàn ăn mà bà ta đã dọn và lấy lại được sức lực. Mặc dù hình ảnh vị vua được xức dầu lấy lại sức lực qua việc ăn thức ăn của một bà đồng là đáng thương, đây là hậu quả của việc trở nên một kẻ đối nghịch với Đức Chúa Trời (c.15-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.15-19 Đức Chúa Trời công bố sự đoán phạt sẽ giáng trên Sau-lơ lần cuối cùng. Lần này, Sau-lơ học được một cách cụ thể rằng ông ta sẽ chết “ngày mai” trong trận chiến với người người Phi-li-tin. Dẫu rằng Đức Chúa Trời đã lựa chọn ông ta, và ông ta đã được Thần của Đức Chúa Trời cảm động, khi ông ta không nghe theo tiếng của Đức Chúa Trời, Sau-lơ không còn là một trong số dân sự của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-6 Sau-lơ đã thấy và sợ đội quân người Phi-li-tin, và đã cầu hỏi Đức Chúa Trời về trận chiến. Dầu vậy, ông ta không nhận được sự đáp lời. Điều này là bởi vì Sau-lơ vẫn tiếp tục không vâng lời. Nếu chúng ta không trò chuyện một cách cá nhân với Đức Chúa Trời hàng ngày, chúng ta sẽ không thể nghe thấy tiếng của Ngài.

Tham khảo

28:6 Qua các giấc chiêm bao, hoặc bằng U-rim, hoặc qua các đấng tiên tri là những phương tiện được cho phép để xác định ý muốn của Chúa. Chúa không đáp lời bởi vì Ngài đã bỏ việc làm vua của Sau-lơ (15:23).

28:24 Một con bê béo tốt là một con bê được vỗ béo trong chuồng để chuẩn bị làm thịt, thay vì chăn thả ngoài đồng.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp những lời cầu nguyện của chúng con không bị đơn điệu, điều chỉ đầy những sự sốt sắng theo tôn giáo, chứ không phải là phương tiện mà qua đó chúng con có thể nghe thấy lời của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 71-73

Bình Luận:

You may also like