Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Đa-Vít Cứu Sau-Lơ Một Lần Nữa

Ngày 14 – Đa-Vít Cứu Sau-Lơ Một Lần Nữa

by SU Việt Nam
30 đọc

Đa-vít lại có một cơ hội khác để giết Sau-lơ, nhưng ông không phạm tội giết vị vua mà Đức Chúa Trời đã xức dầu.

1 Sa-mu-ên 26:1-12

1 Người Xíp lại đến gặp Sau-lơ tại Ghi-bê-a, và báo rằng: “Đa-vít đang trốn trên đồi Ha-ki-la, đối diện hoang mạc.” 2 Sau-lơ lên đường cùng với ba nghìn quân tuyển chọn của Y-sơ-ra-ên, đi xuống hoang mạc Xíp để tìm Đa-vít. 3 Sau-lơ đóng trại bên đường, trên đồi Ha-ki-la, đối diện hoang mạc; còn Đa-vít thì ở trong hoang mạc. Khi thấy Sau-lơ đuổi theo mình, 4 ông sai người đi do thám, và biết chắc chắn rằng Sau-lơ đã đến. 5 Đa-vít lên đường và đến tận nơi Sau-lơ đóng trại. Ông nhìn thấy chỗ ngủ của Sau-lơ và Áp-ne, con Nê-rơ, là tư lệnh quân đội của vua. Sau-lơ ngủ trong trại quân, có quân lính đóng trại chung quanh ông.

6 Đa-vít lên tiếng hỏi A-hi-mê-léc, người Hê-tít, và A-bi-sai, con của Xê-ru-gia, em của Giô-áp: “Ai sẽ đi với ta xuống trại quân Sau-lơ?” A-bi-sai đáp: “Tôi sẽ đi xuống với ông.”

7 Ban đêm, Đa-vít và A-bi-sai đến chỗ quân lính, thấy Sau-lơ đang ngủ trong trại quân, cây giáo cắm xuống đất nơi đầu giường. Áp-ne và quân lính nằm chung quanh Sau-lơ. 8 A-bi-sai nói với Đa-vít: “Hôm nay, Đức Chúa Trời đã phó kẻ thù của ông vào tay ông. Xin cho phép tôi lấy giáo đâm, chỉ một nhát là ghim ông ta xuống đất; không cần phải đâm lại lần thứ hai.” 9 Nhưng Đa-vít nói với A-bi-sai: “Đừng giết ông ấy! Vì có ai tra tay trên người được xức dầu của Đức Giê-hô-va mà không bị trừng phạt đâu?” 10 Ông nói tiếp: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ đánh phạt vua, hoặc khi đến kỳ định vua phải chết, hoặc khi ra trận mà bị thiệt mạng. 11 Nguyện Đức Giê-hô-va giữ ta khỏi tra tay vào người được xức dầu của Ngài! Ngươi hãy lấy cây giáo nơi đầu giường và bình nước, rồi chúng ta đi.” 12 Thế là, Đa-vít lấy cây giáo và bình nước nơi đầu giường của Sau-lơ, rồi hai người đi. Không ai thấy, không ai biết, và cũng chẳng ai thức giấc; tất cả đều ngủ, vì Đức Giê-hô-va đã khiến họ ngủ say.

Suy ngẫm và hiểu

Người Xíp lại một lần nữa báo cho Sau-lơ nơi Đa-vít đang ẩn trốn, và Sau-lơ đã đến cùng 3,000 người để bắt ông. Đa-vít bí mật đi cùng A-bi-sai vào trại của Sau-lơ, nơi tất cả mọi người đều ngủ. A-bi-sai tuyên bố rằng đây là một cơ hội từ Đức Chúa Trời và đề nghị họ sẽ giết Sau-lơ chỉ bằng một cú đánh. Dầu vậy, cũng như trước đó, Đa-vít đã để số phận của Sau-lơ cho Đức Chúa Trời. Vì đây là lần thứ hai ông có cơ hội như thế này, chắc hẳn nó rất cám dỗ, nhưng Đa-vít đã quyết tâm tin cậy Đức Chúa Trời, Đấng đã giết Na-banh thay ông, cho đến cuối cùng (c1-12).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1 Người Xíp báo cho Sau-lơ rằng Đa-vít đang trốn trên đồi Ha-ki-la và đã thôi thúc sự hám danh lợi của Sau-lơ. Trong khi A-bi-ga-in đã ngăn cản Đa-vít khỏi sự phạm tội làm đổ máu, thì người Xíp lại nài xin Sau-lơ làm đổ huyết vô tội. Chúng ta không được ở lại nơi khuyến khích sự xung đột, nhưng thay vào đó phải mong muốn được sử dụng cho công việc gieo trồng sự bình an và kiềm chế sự tức giận.

C.2-5 Sau-lơ biết rằng Đức Chúa Trời đã dấy Đa-vít lên làm vị vua kế nhiệm của Y-sơ-ra-ên (24:20), nhưng ông ta vẫn lên đường đi giết Đa-vít. Tuy vậy, ông ta không biết rằng ông ta đang bị Đa-vít truy đuổi, hoặc chính xác hơn, bị Đức Chúa Trời truy đuổi, chứ không phải là ông ta đang thực hiện việc đuổi bắt. Cuộc đời của Sau-lơ, người xem thường ý muốn của Đức Chúa Trời và theo đuổi chính mình, sẽ sớm bị Đức Chúa Trời bắt lấy và hạ xuống.

Tham khảo

26:11-12 “hãy lấy cây giáo…” Vì thế Đa-vít lấy cây giáo. Người kể chuyện có thể nói rằng Đa-vít lấy cây giáo bởi vì ông là người đã ra lệnh lấy nó. Tương tự, A-bi-tha bảo Đa-vít rằng Sau-lơ đã giết các thầy tế lễ (22:21), mặc dù Đô-e thực sự đã giết.

Cầu nguyện: Cho dù một mối quan hệ có gian khổ và khó khăn như thế nào đi nữa, xin hãy giúp chúng con không đứng chắn đường của lòng thương xót từ Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 62-64

Bình Luận:

You may also like