Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Đa-Vít Cứu Sau-Lơ

Ngày 10 – Đa-Vít Cứu Sau-Lơ

by SU Việt Nam
30 đọc

Mặc dù Đa-vít đã có cơ hội để giết Sau-lơ trong hang đá ở nơi hoang mạc Ên-ghê-đi, nhưng ông chỉ đơn giản cố đe dọa ông ta bằng cách cắt vạt áo choàng của ông ta. Tuy vậy, Đa-vít cảm thấy thất vọng sau khi đã làm điều này.

1 Sa-mu-ên 24:1-23

1 Đa-vít lên khỏi chỗ đó, đến trú ẩn trong các nơi hiểm trở của vùng Ên-ghê-đi. 2 Sau khi đánh đuổi người Phi-li-tin trở về, thì Sau-lơ được người ta báo tin: “Kìa, Đa-vít ở trong hoang mạc Ên-ghê-đi.” 3 Sau-lơ đem ba nghìn quân tuyển chọn trong toàn dân Y-sơ-ra-ên, kéo ra tìm bắt Đa-vít và các thuộc hạ trên dãy núi đá Dê Rừng. 4 Sau-lơ đi đến gần bãi giữ chiên ở bên đường. Tại đó có một hang đá, Sau-lơ vào đó để đi đại tiện. Lúc ấy, Đa-vít và các thuộc hạ đang ở cuối hang. 5 Những người theo Đa-vít nói với ông: “Đây là ngày mà Đức Giê-hô-va có phán với ông: ‘Nầy, Ta phó kẻ thù ngươi vào tay ngươi. Hãy xử nó tùy ý ngươi.’” Nhưng Đa-vít đứng dậy, cắt trộm vạt áo choàng của Sau-lơ. 6 Sau đó, lòng Đa-vít tự trách về việc mình đã cắt vạt áo choàng của Sau-lơ. 7 Ông nói với các thuộc hạ: “Xin Đức Giê-hô-va đừng để ta phạm tội với chúa ta, là người được xức dầu của Đức Giê-hô-va, mà tra tay trên mình người, vì Sau-lơ là người được xức dầu của Đức Giê-hô-va.” 8 Đa-vít nói những lời ấy để quở trách các thuộc hạ, và ngăn cản họ xông vào Sau-lơ. Còn Sau-lơ đứng dậy, ra khỏi hang, và tiếp tục lên đường.

9 Rồi Đa-vít cũng đứng dậy, ra khỏi hang và gọi với theo Sau-lơ: “Bệ hạ, chúa của con ơi!” Sau-lơ nhìn lại phía sau mình, thì Đa-vít sấp mặt xuống đất mà lạy. 10 Đa-vít nói với Sau-lơ: “Tại sao bệ hạ nghe lời người ta nói rằng: ‘Đa-vít tìm cách hại vua?’ 11 Kìa, hãy xem! Chính mắt bệ hạ có thể thấy được rằng ngày nay, Đức Giê-hô-va đã phó bệ hạ vào tay con trong hang đá. Có người bảo con giết bệ hạ, nhưng con đã tha bệ hạ, và nói: ‘Ta không tra tay trên mình chúa ta, vì vua là người được xức dầu của Đức Giê-hô-va.’ 12 Vậy, cha ôi! Hãy xem cái vạt áo choàng của cha mà con cầm trong tay. Vì con đã cắt vạt áo choàng của cha, mà không giết cha, thì xin cha hãy biết và thấy rằng nơi con không có điều ác, hoặc sự phản nghịch. Con đã không phạm tội hại cha, còn cha lại săn mạng sống con để cất nó đi. Xin Đức Giê-hô-va xét xử giữa cha và con. 13 Đức Giê-hô-va sẽ báo thù cha cho con, nhưng con không tra tay vào mình cha. 14 Như câu cổ ngữ nói: ‘Sự ác do kẻ ác mà ra’, nhưng tay con sẽ không đụng đến mình cha. 15 Vua Y-sơ-ra-ên kéo ra đánh ai? Cha đuổi theo ai? Một con chó chết! Một con bọ chét! 16 Thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm Đấng Phân xử để xét xử giữa cha và con; Ngài sẽ xem xét, biện hộ và giải cứu con khỏi tay cha.” 17 Khi Đa-vít nói các lời ấy xong, thì Sau-lơ nói: “Hỡi Đa-vít, con ta, có phải tiếng của con không?” Sau-lơ cất tiếng lên khóc. 18 Ông nói với Đa-vít: “Con thật công chính hơn cha, vì con lấy điều thiện mà báo điều ác cha đã làm cho con. 19 Ngày nay, con đã chứng tỏ rằng con đối xử tốt với cha; vì Đức Giê-hô-va đã phó cha vào tay con, nhưng con không giết cha. 20 Vì có người nào gặp kẻ thù mình mà lại để cho nó đi bình an vô sự đâu? Nguyện Đức Giê-hô-va lấy điều thiện báo cho con về điều con đã làm cho cha ngày nay! 21 Bây giờ, cha biết rằng chắc chắn con sẽ làm vua, và vương quốc Y-sơ-ra-ên sẽ bền lâu trong tay con. 22 Vậy, hãy nhân danh Đức Giê-hô-va thề cùng cha rằng con sẽ không diệt dòng dõi cha, và không hủy danh cha khỏi nhà tổ phụ cha.” 23 Đa-vít lập lời thề với Sau-lơ. Rồi Sau-lơ trở về nhà, còn Đa-vít và các thuộc hạ trở về đồn lũy mình.

Suy ngẫm và hiểu

Đa-vít, người một lần nữa lại trốn thoát khỏi Sau-lơ, đã có cơ hội để hạ chết Sau-lơ trong một hang đá ở Ên-ghê-đi. Tuy nhiên, thay vì giết Sau-lơ, ông chỉ cắt một vạt áo choàng của Sau-lơ, với ý định đe dọa ông ta, nhưng ông ngay lập tức đã hối hận vì hành động của mình. Dẫu rằng ông có thể lý giải là Đức Chúa Trời đã phó kẻ thù của ông vào tay ông, như những người theo ông gợi ý, ông đã không trả thù. Thay vào đó, ông đã trông cậy nơi ý muốn của Đức Chúa Trời (c.1-15). Khi Sau-lơ biết được điều này, ông ta đã khóc lớn tiếng, và thừa nhận sự công bình của Đa-vít. Đây là hành động của Đa-vít đã chiến thắng sự ác bằng sự lành, điều tan chảy xuống tấm lòng của Sau-lơ trong chốc lát (c.16-23).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.13, 16 Đức Chúa Trời là Đấng Phán Xét trên tất cả các vị thẩm phán. Không một con người có quyền lực nào trên thế giới này có thể tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời hoặc có thể bỏ qua nó bằng một của hối lộ. Liệu có điều gì không công bằng đang xảy ra với bạn hay không? Hãy dâng nó lên cho Đức Chúa Trời, Đấng công chính và phán xét một cách trọn vẹn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-16 Đa-vít dường như đã là một người ngốc nghếch khi bỏ qua một cơ hội để giải quyết kẻ thù của mình. Tuy thế, từ lúc bắt đầu, mối quan tâm chính yếu của ông không phải là được làm vua hoặc giết Sau-lơ, nhưng mà là trở thành một người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao ông đã để mọi thứ cho Đức Chúa Trời phán xét. Sự khiêm nhường đơn sơ này, điều Đa-vít bày tỏ, cũng sẽ giải cứu chúng ta khỏi những sự viện cớ đầy sự bao biện.

Tham khảo

24:7 Đa-vít tôn trọng Sau-lơ là người được xức dầu của Chúa bởi vì Sau-lơ vẫn còn trên ngôi là vua của Y-sơ-ra-ên, cho dù Thần của Chúa đã lìa bỏ ông ta. Chúa trước đó đã xức dầu cho Sau-lơ làm vua (10:1), và trong mắt của Đa-vít, Sau-lơ vẫn giữ địa vị đó. Không được phép giết hoặc rủa sả người được xức dầu của Chúa (so sánh với 26:9; Xuất Ai Cập Ký 22:28; 2 Sa-mu-ên 1:14; 19:21).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con vâng lời và quay trở lại với lẽ thật mà chúng con đã biết, trước khi quá muộn.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 47-50

Bình Luận:

You may also like