Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Đa-Vít Giải Cứu Kê-I-La

Ngày 08 – Đa-Vít Giải Cứu Kê-I-La

by SU Việt Nam
30 đọc

Thậm chí trong khi chạy trốn, Đa-vít đã nghe được về cuộc tấn công chống lại Kê-i-la, và đã giải cứu Kê-i-la khỏi tay người Phi-li-tin.

1 Sa-mu-ên 23:1-14

1 Người ta đến báo tin cho Đa-vít: “Kìa, người Phi-li-tin tiến đánh Kê-i-la và chiếm các sân đập lúa.” 2 Đa-vít cầu hỏi Đức Giê-hô-va: “Con có nên đi đánh những người Phi-li-tin nầy không?” Đức Giê-hô-va phán với Đa-vít: “Hãy đi đánh người Phi-li-tin và giải cứu Kê-i-la.” 3 Tuy nhiên, những người theo Đa-vít nói: “Ở tại đây, ngay trong đất Giu-đa, mà chúng ta còn sợ hãi, huống chi đi đến Kê-i-la để đánh quân Phi-li-tin!” 4 Đa-vít tiếp tục cầu hỏi Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va trả lời ông: “Hãy trỗi dậy, đi xuống Kê-i-la, Ta sẽ phó người Phi-li-tin vào tay con.” 5 Vậy, Đa-vít cùng với những người theo mình đến Kê-i-la, đánh người Phi-li-tin, bắt hết súc vật của chúng, và làm cho chúng tổn thất nặng nề. Như thế, Đa-vít đã giải cứu dân thành Kê-i-la.

6 Khi con của A-hi-mê-léc là A-bia-tha trốn đến với Đa-vít, ông có đem theo cái ê-phót, và cùng Đa-vít đến Kê-i-la. 7 Người ta cho Sau-lơ hay rằng Đa-vít đã vào trong Kê-i-la. Sau-lơ nói: “Đức Chúa Trời đã phó nó vào tay ta, vì nó đã tự giam mình khi đi vào trong thành có cửa đóng then cài.” 8 Sau-lơ liền huy động toàn quân, kéo xuống Kê-i-la, bao vây Đa-vít và những người theo ông. 9 Nhưng khi Đa-vít biết rằng Sau-lơ mưu toan hại mình, thì ông nói với thầy tế lễ A-bia-tha: “Hãy đem ê-phót đến đây.” 10 Rồi Đa-vít cầu hỏi: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đầy tớ của Chúa đã nghe rằng vì cớ con, Sau-lơ định đến thành Kê-i-la để phá hủy thành nầy. 11 Dân Kê-i-la có nộp con vào tay Sau-lơ không? Sau-lơ sẽ đi xuống đúng như lời đầy tớ Chúa đã nghe không? Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, xin cho đầy tớ Chúa biết điều đó.” Đức Giê-hô-va phán: “Sau-lơ sẽ đi xuống.” 12 Đa-vít lại hỏi: “Dân Kê-i-la có nộp con và những người theo con vào tay Sau-lơ không?” Đức Giê-hô-va phán: “Chúng sẽ nộp các ngươi.” 13 Vậy, Đa-vít và những người theo mình, khoảng sáu trăm người, liền trỗi dậy ra khỏi Kê-i-la, và đi hết nơi nầy đến nơi khác. Khi nghe tin Đa-vít đã thoát ra khỏi Kê-i-la, Sau-lơ không kéo quân đi nữa.

14 Đa-vít ở các nơi hiểm trở trong hoang mạc thuộc vùng đồi núi hoang mạc Xíp. Sau-lơ săn đuổi ông hằng ngày, nhưng Đức Chúa Trời không phó ông vào tay Sau-lơ.

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi nghe thấy rằng Kê-i-la đang bị người Phi-li-tin tấn công, Đa-vít đã cầu hỏi Đức Chúa Trời, liệu ông có nên đánh người Phi-li-tin hay không. Đức Chúa Trời phán bảo ông giải cứu Kê-i-la, và bất chấp sự phản đối của những người của ông, Đa-vít đã vâng lời Đức Chúa Trời (c.1-6). Sau việc này, Đa-vít biết được rằng Sau-lơ đang đến Kê-i-la để bắt ông. Vì thế một lần nữa ông lại cầu vấn Đức Chúa Trời, hỏi Ngài liệu người Kê-i-la có giao nộp ông cho Sau-lơ hay không. Khi Đức Chúa Trời đáp rằng họ sẽ giao nộp ông, Đa-vít rời khỏi Kê-i-la không hề lưỡng lự. Tương tự, Đa-vít đã hành động theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã bảo vệ Đa-vít để ông được an toàn (c.7-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4, 10-13 Đức Chúa Trời đã cảnh báo trước cho Đa-vít rằng người Kê-i-la sẽ phản bội ông, vì thế Đa-vít có thể tránh được điều này. Sau-lơ một cách sai lầm tin rằng Đức Chúa Trời đã phó Đa-vít vào tay ông ta, nhưng thực tế Đức Chúa Trời không cho phép điều này. Hãy đứng về phía Đức Chúa Trời, Chúa của mọi sự việc. Đây là cách để sống.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7 Đa-vít biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bởi vì ông đã cầu hỏi Ngài. Ngược lại, Sau-lơ đã sai lầm cho rằng sau khi tìm ra nơi Đa-vít ở thì có nghĩa đây là bằng cớ Đức Chúa Trời đã phó Đa-vít cho ông ta. Những quyết định chúng ta đưa ra mà không cầu hỏi Đức Chúa Trời có thể được sử dụng để biện luận cho sự tham lam và việc chống nghịch lại công việc của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

23:7 Đức Chúa Trời đã phó nó vào tay ta. Sau-lơ rõ ràng vẫn còn tin rằng Chúa đứng về phía ông ta thay vì việc cân nhắc một cách nghiêm túc liệu ông ta có đứng về phía Chúa hay không. Một thành có cửa đóng then cài có thể là một sự bảo vệ, nhưng nó cũng có thể là một cái bẫy (xem Các Quan Xét 16:2).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con làm việc lành qua việc tìm biết ý muốn của Ngài trước, và không trở nên thất vọng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 40-42

Bình Luận:

You may also like