Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Đa-Vít Được Xức Dầu Làm Vua

Ngày 26 – Đa-Vít Được Xức Dầu Làm Vua

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít làm vua để kế vị Sau-lơ, Thần của Đức Chúa Trời đã giáng trên Đa-vít, trong khi một ác thần bắt đầu hành hạ Sau-lơ.

1 Sa-mu-ên 16:1-23

1 Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: “Con than khóc về chuyện Sau-lơ cho đến bao giờ? Ta đã từ bỏ nó, không cho làm vua Y-sơ-ra-ên nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng và lên đường. Ta sai con đến gặp Gie-sê, người Bết-lê-hem, vì Ta đã chọn một người trong các con trai của ông ấy làm vua.” 2 Sa-mu-ên thưa: “Làm sao con đi được? Nếu Sau-lơ biết việc nầy thì sẽ giết con!” Đức Giê-hô-va phán: “Con hãy đem theo một con bò cái tơ và nói rằng: ‘Tôi đến để dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va.’ 3 Con sẽ mời Gie-sê dự buổi tế lễ. Ta sẽ cho con biết việc con phải làm, rồi con sẽ nhân danh Ta xức dầu cho người mà Ta chỉ cho con.”

4 Sa-mu-ên làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán với mình, và đi đến Bết-lê-hem. Các trưởng lão của thành ấy ra đón ông, run sợ và hỏi: “Có phải ông đem bình an đến chăng?” 5 Ông nói: “Bình an! Ta đến để dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va. Hãy thanh tẩy mình và đến dự buổi tế lễ với ta.” Ông cũng thanh tẩy cho Gie-sê và các con trai ông ấy, và mời đến dự buổi tế lễ.

6 Khi họ đến, Sa-mu-ên thấy Ê-li-áp, thầm nghĩ: “Chắc hẳn người được Đức Giê-hô-va xức dầu đang ở trước mặt Ngài.” 7 Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: “Đừng xét theo diện mạo và vóc dáng cao lớn của nó, vì Ta đã loại bỏ nó. Đức Giê-hô-va không xem theo cách loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” 8 Gie-sê gọi A-bi-na-đáp, và bảo đi qua trước mặt Sa-mu-ên. Nhưng ông nói: “Đức Giê-hô-va cũng không chọn người nầy.” 9 Gie-sê bảo Sam-ma đi ngang qua, nhưng Sa-mu-ên nói: “Đức Giê-hô-va cũng không chọn người nầy.” 10 Gie-sê bảo bảy con trai mình đi qua trước mặt Sa-mu-ên, nhưng Sa-mu-ên nói với Gie-sê: “Đức Giê-hô-va không chọn một ai trong những người nầy.” 11 Sa-mu-ên hỏi Gie-sê: “Ông còn đứa con trai nào nữa không?” Gie-sê trả lời: “Còn một đứa con út, nhưng nó đang chăn chiên.” Sa-mu-ên nói: “Hãy cho gọi nó về, chúng ta sẽ không ngồi ăn trước khi nó đến.” 12 Vậy, Gie-sê cho gọi người con út về. Chàng có nước da hồng hào, đôi mắt tinh anh, và diện mạo khôi ngô. Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: “Hãy đứng dậy xức dầu cho nó, vì đây là người mà Ta đã chọn.” 13 Sa-mu-ên lấy sừng dầu và xức cho Đa-vít trước mặt các anh của chàng. Từ ngày đó trở đi, Thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên Đa-vít. Sa-mu-ên đứng dậy đi về Ra-ma. 14 Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sau-lơ, Đức Giê-hô-va sai một ác thần quấy rối ông. 15 Triều thần của Sau-lơ nói với vua: “Nầy, có một ác thần mà Đức Chúa Trời sai đến quấy rối bệ hạ. 16 Xin chúa chúng tôi hãy truyền cho bề tôi đang đứng chầu trước mặt chúa tìm một người biết đánh đàn hạc, để khi nào Đức Chúa Trời sai ác thần đến, thì người đó sẽ đánh đàn, và chúa sẽ được khuây khỏa.” 17 Sau-lơ nói với triều thần: “Các ngươi hãy đi tìm một người đánh đàn giỏi, rồi dẫn đến cho ta.” 18 Một người trong các triều thần tâu: “Tôi biết một con trai của Gie-sê, người Bết-lê-hem, đàn rất giỏi, là một dũng sĩ và là một chiến sĩ can trường. Chàng ăn nói khôn ngoan, diện mạo khôi ngô và Đức Giê-hô-va ở với chàng.” 19 Sau-lơ sai sứ giả đến với Gie-sê, và nói: “Hãy sai Đa-vít, con trai ngươi, là người chăn chiên đến với ta.” 20 Gie-sê lấy bánh, một bầu da đầy rượu chất trên một con lừa, và bắt một con dê con còn bú, rồi sai Đa-vít, con mình, đem đến cho Sau-lơ. 21 Đa-vít đến với Sau-lơ, và phục vụ vua. Sau-lơ rất thương yêu Đa-vít và chàng trở thành người vác khí giới của vua. 22 Sau-lơ sai người đến nói với Gie-sê: “Ngươi hãy để Đa-vít đứng chầu trước mặt ta, vì nó làm ta hài lòng.” 23 Từ đó trở đi, mỗi khi Đức Chúa Trời sai ác thần nhập vào Sau-lơ thì Đa-vít lấy đàn hạc đánh lên. Sau-lơ được khuây khỏa, thoải mái, và ác thần lìa khỏi ông.

Suy ngẫm và hiểu

Được Đức Chúa Trời kêu gọi, Sa-mu-ên đi đến nhà Gie-sê ở Bết-lê-hem và xức dầu cho Đa-vít, con út của Gie-sê làm vị vua mới. Từ ngày đó, Đa-vít là một người có Thần của Đức Chúa Trời ở trong lòng (c.1-13). Trong khi đó, Thần của Đức Chúa Trời đã lìa khỏi Sau-lơ, người sau đó bị khốn khổ bởi ác thần. Những triều thần của Sau-lơ đã giới thiệu Đa-vít cho Sau-lơ, và thế là Đa-vít chơi đàn hạc cho Sau-lơ. Cho nên, điều đầu tiên mà vua Đa-vít mới được xức dầu đã làm ở cung điện là “phục vụ”, và điều này cho thấy kiểu vua nào mà Đa-vít sẽ trở thành (c.14-23).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.6-13 Đức Chúa Trời đã chỉ định một vị vua theo tấm lòng của người đó, chứ không phải theo diện mạo bên ngoài của người đó. Ngài đã thấy một người “hợp với lòng của Đức Chúa Trời” để thay thế Sau-lơ, là người có diện mạo và vóc dáng xuất sắc, nhưng tấm lòng không còn thuộc về Đức Chúa Trời. Tương tự, Đức Chúa Trời muốn dân Ngài chân thật ở bên trong, chứ không phải chỉ đẹp quyến rũ ở diện mạo bên ngoài. Chúng ta hãy tập trung vào con người bên trong của chúng ta, chứ không phải diện mạo bên ngoài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-13 Cảnh tượng Sa-mu-ên chờ Đa-vít mà không ngồi xuống cho đến khi chàng về, phản chiếu tình trạng của nước Trời, đã chờ đợi một thời gian dài để có một người lãnh đạo, người hợp với lòng của Đức Chúa Trời. Việc chờ đợi cho đến khi Chúa đẹp lòng là phản ứng thuận phục tốt nhất đối với quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

16:16-18 Đa-vít đã có kỹ năng chơi đàn hạc, nhưng một người dũng cảm, một người của chiến trận có lẽ đề cập đến khả năng, chứ không phải kinh nghiệm của chàng (17:13, 33); có lẽ một số người đã biết chàng đã dùng một tay đánh bại cả sư tử và gấu như thế nào (17:36).

Cầu nguyện: Thưa Chúa, trong thời đại này, nơi mà dường như chỉ có diện mạo mới là quan trọng, xin hãy khiến lòng chúng con đầy dẫy Thần của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 1-3

Bình Luận:

You may also like