Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Sau-Lơ, Người Sẽ Cản Trở Dân Của Đức Chúa Trời

Ngày 14 – Sau-Lơ, Người Sẽ Cản Trở Dân Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Sa-mu-ên, người nghe nói rằng Đức Chúa Trời sẽ chỉ định Sau-lơ làm lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên, đã bảo Sau-lơ rằng tất cả sự trông đợi của Y-sơ-ra-ên sẽ chất lên anh ấy và nhà cha anh ấy.

1 Sa-mu-ên 9:15-27 

15 Một ngày trước khi Sau-lơ đến, Đức Giê-hô-va đã bày tỏ cho Sa-mu-ên biết: 16 “Ngày mai, vào giờ nầy, Ta sẽ sai một người từ địa phận Bên-gia-min đến với con và con sẽ xức dầu cho người làm lãnh tụ của dân Y-sơ-ra-ên Ta. Người ấy sẽ giải cứu dân Ta khỏi tay người Phi-li-tin, vì Ta đã đoái xem dân Ta, và tiếng kêu than của họ đã thấu đến Ta.” 17 Khi Sa-mu-ên vừa thấy Sau-lơ thì Đức Giê-hô-va phán bảo ông: “Kìa là người mà Ta đã nói với con! Ấy chính là người sẽ cai trị dân Ta.”

18 Sau-lơ đến gần Sa-mu-ên ở giữa cổng thành và hỏi: “Xin ông làm ơn chỉ giùm tôi nhà của người tiên kiến ở đâu?” 19 Sa-mu-ên trả lời Sau-lơ: “Tôi là nhà tiên kiến đây. Hãy đi trước tôi lên nơi cao, vì hôm nay hai anh sẽ dùng bữa với tôi. Sáng mai tôi sẽ để cho anh đi và sẽ nói cho anh biết mọi điều anh đang bận tâm. 20 Còn những lừa cái của anh đã mất ba ngày nay, đừng lo lắng về chúng, vì đã tìm được rồi. Vả lại, mọi thứ quý báu nhất trong Y-sơ-ra-ên được dành cho ai? Chẳng phải là cho anh và cho cả nhà cha của anh sao?” 21 Sau-lơ nói: “Tôi chẳng phải là một người Bên-gia-min, một bộ tộc nhỏ nhất trong các bộ tộc Y-sơ-ra-ên sao? Gia tộc tôi lại hèn mọn hơn hết trong các gia tộc của bộ tộc Bên-gia-min. Vậy, tại sao ông lại nói với tôi những điều nầy?” 22 Sa-mu-ên dẫn Sau-lơ và người đầy tớ vào phòng khách, mời ngồi ở hàng đầu trong các khách dự tiệc, khoảng ba mươi người. 23 Rồi Sa-mu-ên bảo người đầu bếp: “Hãy đem ra đây phần mà ta đã trao và dặn ngươi để riêng.” 24 Người đầu bếp đem thịt đùi dọn ra trước mặt Sau-lơ. Sa-mu-ên nói: “Đây là phần đã để lại dọn ra cho anh. Mời anh dùng, vì tôi đã để dành phần đó cho anh trong dịp đặc biệt nầy, để anh dùng với quan khách.” Vậy trong ngày đó, Sau-lơ dùng bữa với Sa-mu-ên.

25 Sau đó, mọi người từ nơi cao đi xuống và vào trong thành; còn Sa-mu-ên trò chuyện với Sau-lơ trên mái nhà bằng. 26 Qua ngày sau, họ dậy sớm. Lúc rạng đông, Sa-mu-ên gọi Sau-lơ đang ở trên mái nhà, và nói: “Hãy trỗi dậy, tôi sẽ tiễn anh lên đường.” Sau-lơ trỗi dậy, rồi cùng đi ra với Sa-mu-ên. 27 Khi họ đang đi xuống đến cuối thành, thì Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Hãy bảo người đầy tớ đi trước chúng ta, và khi anh ta đi qua rồi, anh hãy dừng lại một lúc để tôi nói cho anh nghe lời của Đức Chúa Trời.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã nói trước với Sa-mu-ên rằng Sau-lơ, người mà Đức Chúa Trời chọn làm vua, sẽ đến tìm ông. Cho nên, khi Sau-lơ tìm đến Sa-mu-ên, Sa-mu-ên đã tỏ ra cho anh ấy và người đầy tớ của anh ấy lòng hiếu khách đặc biệt. Nói cách khác, Sa-mu-ên đã đối xử với Sau-lơ như một vị vua. Sau đấy, Sa-mu-ên gọi Sau-lơ lên mái nhà ông và bảo anh rằng Đức Chúa Trời đã chọn anh ấy để làm vua, và nói về nhiều điều khác nữa. Toàn bộ sự việc này cho thấy một cách rõ ràng rằng Đức Chúa Trời nắm sự lãnh đạo từ chính lúc ban đầu của vương triều (c.15-27).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.16 Đức Chúa Trời đã chỉ định Sau-lơ không phải vì mục đích vương triều, cũng không phải vì lợi ích cá nhân của Sau-lơ, mà để cứu dân của Đức Chúa Trời. Cho nên, nếu Sau-lơ bỏ sứ mệnh cứu dân của Đức Chúa Trời và cố lạm dụng quyền anh ta vì vinh quang riêng của mình, thì Đức Chúa Trời sẽ lìa bỏ anh ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18-20 Sa-mu-ên nói với Sau-lơ rằng không cần phải bận tâm về mấy con lừa nữa, mà là về đời sống là vua của Y-sơ-ra-ên, vì Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh trở thành vua. Dẫu cho vấn đề có thể hoặc dường như khẩn cấp và quan trọng đến đâu, thì chẳng có gì quan trọng hơn việc vâng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Khi Chúa bày tỏ cho chúng ta ý muốn Ngài, thì Ngài phải là mối quan tâm ưu tiên hàng đầu của chúng ta.

Tham khảo   

9:16 con sẽ xức dầu cho người. Những đối tượng khác nhau hoặc những người khác nhau được biệt riêng cho một nhiệm vụ được chọn thiên thượng và được xức dầu, chẳng hạn như bàn thờ (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:36), trại quân (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:26), thầy tế lễ thượng phẩm (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:41), hoặc vua (Các Quan Xét 9:8; 1 Sa-mu-ên 15:1, 2 Sa-mu-ên 2:4; 1 Các Vua 1:34). Vị Vua là “Đấng được xức dầu” hoặc “Đấng Mê-si-a” của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài vì đã kêu gọi chúng con thực hiện các công việc của nước Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gióp 1-3

Bình Luận:

You may also like