Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Sự Rủa Sả Trên Gia Đình Hê-Li

Ngày 05 – Sự Rủa Sả Trên Gia Đình Hê-Li

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời quan sát những cách cư xử của hai con trai Hê-li, nhưng Ngài cũng thấy Hê-li chỉ đứng nhìn cách ăn nết ở của chúng mà thôi. Vì thế, Đức Chúa Trời đã sai một tiên tri đến với Hê-li để công bố một cách nghiêm khắc rằng hai con trai ông sẽ chết và nhà ông sẽ bị sụp đổ.

1 Sa-mu-ên 2:22-36 

22 Bấy giờ, Hê-li tuổi đã cao. Ông nghe được mọi điều hai con trai mình làm cho cả Y-sơ-ra-ên, và việc chúng ăn nằm với các phụ nữ phục vụ tại cửa Lều Hội Kiến. 23 Ông nói với chúng: “Sao các con làm những việc như thế? Vì cha đã nghe mọi người nói về các việc xấu xa của các con. 24 Các con ơi, không được làm như vậy! Điều cha nghe về việc làm của các con không tốt lành gì, các con khiến cho con dân của Đức Giê-hô-va vấp phạm. 25 Nếu một người phạm tội với người khác, thì Đức Chúa Trời phán xét người đó; nhưng nếu người phạm tội với Đức Giê-hô-va, thì ai sẽ cầu thay cho?” Nhưng chúng không chịu nghe lời của cha mình, vì Đức Giê-hô-va định cho chúng phải chết. 26 Còn cậu bé Sa-mu-ên càng lớn lên, càng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va và mọi người. 27 Có một người của Đức Chúa Trời đến nói với Hê-li: “Đức Giê-hô-va phán thế nầy: ‘Ta chẳng từng hiện ra một cách rõ ràng với nhà tổ phụ ngươi, khi họ còn ở tại Ai Cập, dưới triều Pha-ra-ôn sao? 28 Ta đã chọn nhà ấy trong các bộ tộc Y-sơ-ra-ên, để làm thầy tế lễ cho Ta, dâng tế lễ trên bàn thờ Ta, xông hương, và mang ê-phót trước mặt Ta. Ta cũng đã cho phép dòng dõi tổ phụ ngươi giữ lại một phần trong các lễ vật mà dân Y-sơ-ra-ên dùng lửa dâng lên cho Ta. 29 Tại sao các ngươi coi thường những sinh tế và lễ vật mà Ta đã truyền dâng lên cho Ta mãi mãi? Ngươi coi trọng các con trai ngươi hơn Ta, và các ngươi nuôi mình béo mập bằng những lễ vật tốt nhất của Y-sơ-ra-ên, con dân Ta!’ 30 Vì thế, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: ‘Ta đã từng phán rằng nhà của ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời phục vụ trước mặt Ta.’ Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va phán, điều đó chẳng còn được như vậy nữa! Vì ai coi trọng Ta sẽ được Ta coi trọng, còn ai coi thường Ta tất sẽ bị coi thường. 31 Kìa, trong những ngày đến, Ta sẽ hủy diệt sức mạnh của ngươi và sức mạnh của nhà cha ngươi, để không còn người già trong nhà của ngươi nữa. 32 Trong khi Đức Giê-hô-va ban cho Y-sơ-ra-ên muôn vàn phước hạnh, ngươi sẽ cảm thấy khốn khổ mãi mãi, và không ai trong gia đình ngươi sẽ sống đến tuổi già. 33 Còn người nào trong nhà ngươi mà Ta không truất khỏi bàn thờ Ta, là để làm cho mắt ngươi mòn mỏi, lòng ngươi âu sầu; nhưng hầu hết người nhà của ngươi sẽ chết lúc thanh xuân. 34 Điều sẽ xảy đến cho hai con của ngươi, là Hóp-ni và Phi-nê-a, là dấu hiệu cho ngươi: Cả hai đều sẽ chết trong cùng một ngày. 35 Ta sẽ lập lên cho Ta một thầy tế lễ trung tín, người sẽ làm theo lòng Ta và ý Ta. Ta sẽ ban cho người con cháu nối dòng, và dòng dõi người sẽ mãi mãi phục vụ trước mặt người được xức dầu của Ta. 36 Bất cứ ai còn sót lại trong nhà của ngươi đều đến phủ phục trước mặt người ấy, để được một miếng bạc và một ổ bánh, và họ sẽ nói rằng: ‘Xin ông hãy cho tôi dự phần vào chức tế lễ, để tôi được một miếng bánh ăn.’”

Suy ngẫm và hiểu

Hai con trai của Hê-li đã dùng bạo lực dành lấy những của lễ dân sự dâng lên cho Đức Chúa Trời, và chúng cũng phạm tội tà dâm với những người nữ đang phục vụ tại hội mạc. Hê-li đã quở trách chúng, nhưng chúng phớt lờ ông. Ngược lại, Sa-mu-ên tiếp tục lớn lên trong ơn của Đức Chúa Trời và con người (c.22-26). Cho nên, Đức Chúa Trời đã sai một tiên tri đến để công bố rằng Đức Chúa Trời sẽ đánh Hê-li và hai con trai ông và sẽ dấy lên một thầy tế lễ trung tín. Đức Chúa Trời, Đấng xem xét mọi hành động của con người (2:3), không thể kiên nhẫn hơn nữa với hành động bừa bãi của gia đình nhà Hê-li (c.27-36).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.29-32 Đức Chúa Trời coi trọng những ai tôn cao Ngài và sỉ nhục những kẻ coi thường Ngài. Cho nên, Đức Chúa Trời đã định đoạt rằng nhà của Hê-li, những người coi con trai mình quý hơn Đức Chúa Trời, sẽ bị hạ xuống. Chúng ta có coi Đức Chúa Trời quý hơn con cái, tri thức, của cải và quyền lực của chúng ta hay không? Nếu chúng ta có điều gì chúng ta xem là quý hơn Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải từ bỏ điều đó để được sống.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22-25, 29 Thầy tế lễ già Hê-li đã nghe tin về việc các con trai ông phạm tội ngoại tình và đã quở trách chúng, nhưng các con trai ông đã phớt lờ ông. Thẩm quyền thật sự của cha mẹ không đến từ tình yêu thương mù quáng; nó xuất phát từ một đời sống kính sợ Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

2:29 Ở đây từ các ngươi là số nhiều. Dạng của động từ coi thường chỉ ra một hành động theo thói quen. Bằng việc coi thường các của lễ, Hê-li đang coi thường Chúa và coi trọng các con trai mình, trong khi Chúa coi trọng những người kính mến Ngài và khinh dể  những ai coi thường Ngài (c.30).

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy ban cho chúng con đức tin, là điều không cho phép chúng con nghĩ đến bất kỳ thứ gì khác quý hơn Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xơ-ra 5-7

Bình Luận:

You may also like