Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Việc Biệt Riêng Ra Thánh Các Thầy Tế Lễ (2)

Ngày 13 – Việc Biệt Riêng Ra Thánh Các Thầy Tế Lễ (2)

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn này giới thiệu một cách chi tiết tế lễ thiêu và tế lễ bình an dâng lên Đức Chúa Trời trong khi biệt ra thánh các thầy tế lễ, giải quyết số thịt của tế lễ bình an, và những vấn đề khác liên quan đến nghi lễ diễn ra trong bảy ngày.

Lê-vi Ký 8:22-36

22 Ông cũng cho đem con chiên đực thứ nhì đến, tức là con chiên đực dùng cho lễ phong chức. A-rôn và các con trai ông đặt tay trên đầu con chiên đó. 23 Môi-se giết nó, lấy máu bôi lên trái tai bên phải của A-rôn, trên ngón cái của bàn tay phải và trên ngón cái của bàn chân phải. 24 Môi-se cũng bảo các con trai A-rôn đến gần và bôi máu lên trái tai bên phải của họ, trên ngón cái của bàn tay phải và trên ngón cái của bàn chân phải của họ. Môi-se rảy phần máu còn lại chung quanh bàn thờ.

25 Ông lấy mỡ, gồm có mỡ đuôi, tất cả mỡ bọc bộ lòng, phần ngon nhất của gan, hai trái cật với mỡ của hai trái cật và đùi phải; 26 ông cũng lấy từ trong giỏ bánh không men để trước mặt Đức Giê-hô-va một cái bánh không men, một cái bánh có dầu, một cái bánh tráng, rồi xếp các thứ bánh đó trên mỡ và đùi phải. 27 Rồi ông đặt tất cả những thứ đó vào tay A-rôn và tay các con trai ông để họ dâng lên Đức Giê-hô-va như là một lễ vật đặc biệt. 28 Sau đó, Môi-se lấy các thứ đó từ tay họ và đem đốt trên bàn thờ, bên trên tế lễ thiêu. Đó là tế lễ phong chức, là tế lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. 29 Môi-se lấy bộ sườn non của chiên đực dâng trong lễ phong chức, và dâng lên Đức Giê-hô-va như là một lễ vật đặc biệt; đó là phần thuộc về Môi-se như Đức Giê-hô-va đã phán dặn.

30 Tiếp đến, Môi-se lấy dầu xức và máu trên bàn thờ rảy trên A-rôn và trên lễ phục người, trên các con trai người và trên lễ phục họ. Như thế, Môi-se đã biệt riêng ra thánh A-rôn và lễ phục ông cũng như các con trai ông và lễ phục của họ. 31 Môi-se nói với A-rôn và các con trai ông: “Hãy nấu thịt tại cửa Lều Hội Kiến và ăn tại đó với bánh trong giỏ dùng trong lễ phong chức, như Chúa đã dặn rằng: ‘A-rôn và các con trai người sẽ ăn các thứ ấy.’ 32 Nhưng thịt và bánh còn thừa phải đem đốt đi. 33 Trong bảy ngày, anh và các cháu không được ra khỏi cửa Lều Hội Kiến, cho đến khi mãn thời gian phong chức, vì lễ phong chức của anh và các cháu sẽ kéo dài bảy ngày. 34 Đức Giê-hô-va đã truyền dạy phải làm như chúng ta đã làm hôm nay để chuộc tội cho anh và các cháu. 35 Vậy trong bảy ngày, anh và các cháu phải ở tại cửa Lều Hội Kiến cả ngày lẫn đêm, gìn giữ mọi điều Đức Giê-hô-va truyền phán để anh và các cháu khỏi chết; vì đó là lệnh Ngài đã truyền dặn tôi.” 36 A-rôn và các con trai ông làm đúng mọi điều Đức Giê-hô-va đã truyền dạy qua Môi-se.

Suy ngẫm và hiểu

Tế lễ biệt ra thánh khác với các tế lễ bình an bình thường ở chỗ huyết của sinh tế không được rảy trên bàn thờ, nhưng lại bôi vào tai phải, ngón cái tay phải, và ngón cái bàn chân phải của A-rôn và các con trai ông. Những phần của thân thể huyết được bôi lên có nghĩa là cả thân thể – cả con người. Môi-se cũng lấy dầu khiến cho đồ vật nên thánh và huyết của sinh tế của việc biệt ra thánh trên bàn thờ và rảy những thứ này trên các trang phục của A-rôn và các con trai ông, khiến họ được nên thánh. Điều này bày tỏ rằng mục đích của việc biệt ra thánh là tế lễ chuộc tội cho A-rôn và các con trai ông. Cũng giống như những người dâng tế lễ, điều làm sạch tội lỗi của những người khác, các thầy tế lễ phải được tha thứ trước nhất, trước khi họ có thể thực hiện vai trò này (c.22-36).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22-24, 30 Môi-se bôi huyết lên tai phải, ngón cái bàn tay phải và ngón cái bàn chân phải của A-rôn và các con trai ông, và cũng rảy huyết trên trang phục của họ. Quan trọng là ông đã rảy huyết lên một số phần của thân thể, điều cần thiết để các thầy tế lễ có thể nghe được, rờ đụng được và bước đi được. Điều này cho thấy mọi công việc họ làm bằng cả thân thể của họ, mọi lĩnh vực của họ và tất cả thời gian của họ, phải được thánh khiết, thuộc về chỉ một mình Đức Chúa Trời. Những người của Hội Thánh, là các thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, không được ảnh hưởng bởi thế gian trong tấm lòng và hành động của họ, cả khi ở bên trong lẫn khi ở bên ngoài Hội Thánh, nhưng phải sống đời sống thanh sạch và thánh khiết để theo đuổi mục đích đầy sự vui mừng của Đức Chúa Trời.

C.35 Bởi vì các thầy tế lễ phải thờ phượng Đức Chúa Trời chỉ bằng những cách mà Đức Chúa Trời đã ra lệnh, A-rôn và các con trai ông, những người được chỉ định làm các thầy tế lễ, phải tiến hành nghi lễ theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Tình cờ, chúng ta có đang đeo bám lấy những cách của riêng mình thay vì những cách của Đức Chúa Trời trong mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, hay không?

Tham khảo   

8:22-29 Con chiên đực thứ hai để làm sinh tế của lễ phong chức. Việc bôi huyết của nó vào trái tai phải của các thầy tế lễ biểu thị sự dâng hiến trọn vẹn và sự thanh tẩy.

8:31-36 Đây là một bữa ăn theo thỏa thuận của giao ước, tượng trưng cho sự ràng buộc giữa Chúa và chức thầy tế lễ của người đó.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con luôn luôn vâng lời Chúa một cách vui mừng để chúng con, cả con người của chúng con, trở nên một môi trường thánh khiết trong Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 5-7

Bình Luận:

You may also like