Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Tế Lễ Chuộc Lỗi

Ngày 07 – Tế Lễ Chuộc Lỗi

by SU Việt Nam
30 đọc

Một tế lễ chuộc lỗi là một tế lễ được dâng lên để chuộc lại một cách cụ thể việc sử dụng sai các vật thánh của Chúa, ăn trộm của người khác, hoặc gây ra cho ai đó một sự mất mát.

Lê-vi Ký 5:14-6:7 

14 Đức Giê-hô-va lại phán dặn Môi-se rằng: 15 “Khi có một người không trung tín, vô tình phạm lỗi vì không dâng lên Đức Giê-hô-va những vật thuộc về Ngài, thì người ấy phải vì lỗi mình đã phạm mà dâng lên Đức Giê-hô-va một con chiên đực không tì vết bắt từ trong bầy, đánh giá bằng siếc-lơ bạc theo siếc-lơ chuẩn của Nơi Thánh. Đó là tế lễ chuộc lỗi. 16 Người ấy phải bồi thường lại vật thánh và cộng thêm một phần năm giá trị của vật thánh mà mình đã phạm, rồi giao vật đó cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dùng con chiên đực làm tế lễ chuộc lỗi để chuộc tội cho người ấy, và người ấy sẽ được tha thứ.

17 Khi một người vô tình phạm một trong những điều răn của Đức Giê-hô-va và làm điều không được phép làm thì người ấy sẽ mắc tội và phải chịu hình phạt. 18 Người ấy phải đem đến thầy tế lễ một con chiên đực không tì vết, bắt từ trong bầy, theo giá đã định cho tế lễ chuộc lỗi. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc lỗi cho người ấy về lầm lỗi mà người ấy vô ý phạm, và người ấy sẽ được tha thứ. 19 Đó là tế lễ chuộc lỗi vì người ấy đã có lỗi với Đức Giê-hô-va.”

6 1 Đức Giê-hô-va lại phán dặn Môi-se: 2 “Khi một người phạm tội và không trung tín với Đức Giê-hô-va vì đã lừa dối người lân cận mình về vật họ nhờ gìn giữ hay bảo quản, hoặc trộm cắp, hoặc đã bóc lột người lân cận mình, 3 hoặc lượm được của rơi mà chối đi, hoặc thề dối về mọi chuyện mà người ta có thể vi phạm. 4 Người nào đã phạm và mắc lỗi như vậy thì phải trả lại vật mình đã trộm cắp, hoặc vật đã bóc lột, hoặc vật người ta gửi, hoặc vật bị mất mà mình lượm được, 5 hoặc bất cứ thứ gì mà mình có do thề dối. Người ấy phải bồi thường đầy đủ cộng với một phần năm giá trị, rồi nộp cho chủ của vật đó trong ngày dâng tế lễ chuộc lỗi. 6 Người ấy phải đem đến thầy tế lễ một con chiên đực không tì vết, bắt từ trong bầy, trị giá đúng quy định, để dâng lên Đức Giê-hô-va làm sinh tế chuộc lỗi. 7 Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc lỗi cho người ấy trước mặt Đức Giê-hô-va, và người ấy sẽ được tha thứ mọi lỗi lầm mà mình đã phạm.”

Suy ngẫm và hiểu

Bất cứ ai và tất cả mọi người phải dâng một tế lễ chuộc lỗi, khi họ dùng sai các vật thánh của Chúa, những thứ đặt trước Đức Chúa Trời hoặc dành cho Lều Hội Kiến hoặc cho việc phục vụ của các trưởng lão, cũng như trong những trường hợp khi họ gây ra một sự mất mát cho ai đó. Cho dù lầm lỗi bị gây ra một cách không cố ý, thì cũng không có ngoại lệ (5:14-19). Thêm vào đó, một tế lễ chuộc lỗi cũng được dâng khi lỗi lầm phạm phải trong một mối quan hệ chung, như nói dối một người về một việc gì đó mà họ đã tin cậy bạn, ăn cắp, áp bức một người lân cận, hoặc tìm thấy một vật ai đó đánh mất và sau đó nói dối về nó. Tuy vậy, người dâng tế lễ phải bồi thường và cố gắng có được sự tha thứ của người đã chịu sự tổn thất trước khi đặt tế lễ trước Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự tha thứ của Ngài (6:1-7).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

5:18, 6:7 Đức Chúa Trời tha thứ cho dân sự, những người chân thành ăn năn và dâng một tế lễ chuộc lỗi. Dầu vậy, những người đã gây hại cho người lân cận của mình phải bồi thường đầy đủ cho người lân cận trước khi dâng tế lễ chuộc lỗi cho Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta không cần dâng một con bò đực làm tế lễ, nếu chúng ta làm thiệt hại cho người lân cận của chúng ta, bởi vì Đức Chúa Jêsus đã trở nên sinh tế chuộc tội cho chúng ta cách cá nhân. Tuy nhiên, để vui hưởng sự bình an với Đức Chúa Trời, chúng ta phải, ở mức có thể, bồi thường đầy đủ bất cứ sự mất mát nào mà chúng ta gây ra cho người lân cận của chúng ta. Hãy nhìn lại xem xem, liệu có những món nợ nào chúng ta quên chưa trả, khoản thuế nào bị lờ đi, hoặc những thứ gì chúng ta đáng phải biết ơn, nhưng lại quên đi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

5:15-16 Tế lễ chuộc lỗi đòi hỏi chúng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho bên bị hại, và Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta rằng những tội lỗi của chúng ta chống lại những người lân cận của mình ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời.

Tham khảo

5:14-6:7 Các lỗi lầm được tế lễ chuộc lỗi bao phủ (xem cả 7:1-10) dường như nghiêm trọng hơn những tội được tế lễ chuộc tội bao phủ. Con sinh tế đắt hơn (một người nam thay vì một người nữ) và các tội lỗi được mô tả như một lỗi của đức tin (5:15).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con ban ra những gì chúng con phải trả lại và bồi thường đầy đủ cho những người lân cận của chúng con để chúng con có thể mặc lấy ân điển của Đức Chúa Jêsus, sinh tế chuộc tội của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xa-cha-ri 1-4

Bình Luận:

You may also like