Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Tế Lễ Chuộc Tội (2): Các Lãnh Đạo Và Dân Thường

Ngày 05 – Tế Lễ Chuộc Tội (2): Các Lãnh Đạo Và Dân Thường

by SU Việt Nam
30 đọc

Từ những người lãnh đạo cho đến dân thường, dân sự của Đức Chúa Trời phải chịu trách nhiệm về những hậu quả do tội lỗi của mình.

Lê-vi Ký 4:22-35 

22 Khi một cấp lãnh đạo vô ý phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời mình, làm điều không được phép làm, nên đã phạm tội. 23 Nếu người ấy nhận biết tội mình đã phạm thì phải đem đến một con dê đực không tì vết để làm lễ vật. 24 Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con dê đực đó rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va, tại nơi giết các con vật làm tế lễ thiêu. Đó là tế lễ chuộc tội. 25 Thầy tế lễ sẽ dùng ngón tay lấy một ít máu của sinh tế chuộc tội và bôi trên các sừng bàn thờ dâng tế lễ thiêu, rồi đổ phần máu còn lại dưới chân bàn thờ. 26 Ông cũng đốt tất cả mỡ trên bàn thờ như cách xông mỡ của sinh tế trong tế lễ bình an. Như vậy, thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người lãnh đạo và tội người ấy sẽ được tha. 27 Nếu một thường dân vô ý phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va, làm điều không được phép làm, nên đã phạm tội. 28 Khi người ấy nhận biết tội mình đã phạm thì phải đem đến một con dê cái không tì vết để làm tế lễ chuộc tội mình đã phạm. 29 Người ấy sẽ đặt tay trên đầu của sinh tế chuộc tội rồi giết nó tại nơi giết các con vật làm tế lễ thiêu. 30 Thầy tế lễ sẽ dùng ngón tay lấy một ít máu và bôi trên các sừng bàn thờ dâng tế lễ thiêu rồi đổ hết phần máu còn lại dưới chân bàn thờ. 31 Ông cũng gỡ hết mỡ như cách làm trong tế lễ bình an rồi đem thiêu trên bàn thờ, làm cho tế lễ có hương thơm đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Như vậy, thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người ấy, và tội người ấy sẽ được tha.

32 Nếu người ấy dâng chiên con làm sinh tế chuộc tội thì phải đem đến một chiên cái không tì vết. 33 Người ấy sẽ đặt tay trên đầu của sinh tế chuộc tội rồi giết nó tại nơi giết các con vật làm tế lễ thiêu. 34 Thầy tế lễ sẽ dùng ngón tay lấy một ít máu và bôi trên các sừng bàn thờ dâng tế lễ thiêu rồi đổ hết phần máu còn lại dưới chân bàn thờ. 35 Ông cũng gỡ hết mỡ như cách làm với chiên con dâng trong tế lễ bình an rồi đem thiêu trên bàn thờ, cùng với các tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Như vậy, thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người ấy, và tội người ấy sẽ được tha.”

Suy ngẫm và hiểu

Có nhiều sự khác biệt, bên cạnh sự khác biệt về loại con vật dâng làm tế lễ, giữa tế lễ chuộc tội trong đoạn ngày hôm nay và tế lễ chuộc tội đã xuất hiện trọng đoạn ngày hôm qua. Điều này là bởi vì ảnh hưởng của tội lỗi khác nhau theo vị trí xã hội và tôn giáo của người dâng tế lễ. Dầu vậy, những lý do và kết quả của các tế lễ chuộc tội là như nhau. Cho dù họ không có âm mưu hoặc ý định phạm tội trước, một người đã phạm một tội lỗi phải dâng một tế lễ chuộc tôi, và khi họ làm như vậy, họ có thể gặp gỡ Đức Chúa Trời, Đấng tha thứ tội lỗi (c.22-35).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.25, 30, 34 Đức Chúa Trời không thể chấp nhận tội lỗi. Bởi vì Đức Chúa Trời không thể ngự ở một nơi đã bị ô uế bởi tội lỗi, Ngài thanh tẩy các dụng cụ thánh trong Lều Hội Kiến thông qua huyết của các sinh tế chuộc tội. Chúng ta phải loại trừ những gì để có thể ở cùng với Đức Chúa Trời, Đấng hoàn toàn thánh khiết?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.26, 31, 35 Các lãnh đạo và dân thường có thể có được sự tha thứ tội lỗi của mình thông qua những nghi lễ làm sạch mà các thầy tế lễ thực hiện. Điều này có nghĩa là một mối quan hệ bị phá hỏng bởi việc vượt hơn cả lòng khoan dung hoặc sự tha thứ tội lỗi đã được phục hồi và Lều Hội Kiến đã được làm sạch và một con đường đến trước Đức Chúa Trời đã được mở ra. Thậm chí ngày nay, Đức Chúa Jêsus là Đấng Trung Bảo của chúng ta và là sinh tế chuộc tội cho cá nhân chúng ta. Ngài sẽ nhận và phục hồi chúng ta khi chúng ta thừa nhận và ăn năn tội lỗi của mình và tìm kiếm ân điển của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

4:22-35 Thầy tế lễ chuộc tội cho tội lỗi của một người lãnh đạo hoặc một cá nhân bằng những gì ông ấy làm với huyết tại bàn thờ tế lễ thiêu (c.25) và bằng việc thiêu đốt mỡ trên đó (c.26). Thịt được thiêu ở ngoài trại, do nó sẽ được các thầy tế lễ ăn (6:24-30).

 Cầu nguyện: Chúa ôi, chúng con không thể thấy Ngài khi chúng con phạm tội. Xin hãy giúp chúng con không lảng tránh khi Ngài phơi bày tội lỗi của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sô-phô-ni 1-3

Bình Luận:

You may also like