Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Đức Chúa Jêsus Dẹp Sạch Đền Thờ

Ngày 09 – Đức Chúa Jêsus Dẹp Sạch Đền Thờ

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi vào đền thờ, Đức Chúa Jêsus đã khôi phục nhà của Đức Chúa Trời bằng cách đuổi những kẻ đã biến nhà này thành hang ổ trộm cướp.

Lu-ca 19:41-48 

41 Khi đến gần, nhìn thấy thành phố, Đức Chúa Jêsus khóc về nó và phán: 42 “Ước gì, ngay hôm nay, ngươi biết được những điều làm cho ngươi bình an! Nhưng bây giờ những điều ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. 43 Vì sẽ có ngày, ngươi sẽ bị quân thù đắp lũy, bao vây và siết chặt bốn bề. 44 Họ sẽ tiêu diệt ngươi và con cái ở giữa ngươi nữa. Họ sẽ không để cho hòn đá nầy chồng trên hòn đá kia, vì ngươi không biết thời điểm mình được thăm viếng.”

45 Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán ở đó ra, 46 và phán với họ: “Có lời chép rằng: ‘Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện’, nhưng các ngươi đã biến nơi ấy thành hang trộm cướp.” 47 Hằng ngày Ngài giảng dạy trong đền thờ. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, cùng những người lãnh đạo trong dân chúng tìm cách giết Ngài, 48 nhưng họ không biết phải làm thế nào, vì tất cả dân chúng đều say mê nghe Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus vào Giê-ru-sa-lem là Vua bình an, nhưng Giê-ru-sa-lem vẫn trông đợi sự bình an được thiết lập về quân sự và qua cuộc cách mạng. Đức Chúa Jêsus đã khóc khi Ngài thấy trước sự đoán xét của Đức Chúa Trời trên thành này, vì dân chúng đã không thật sự nhận biết Ngài, đã trông đợi Ngài với sự dự đoán sai lầm (c.41-44).

Vào thời đó, đền thờ không phải là một nơi tương giao với Đức Chúa Trời, mà là hang ổ trộm cướp, nơi những nhà buôn đã âm mưu cùng với các quan chức của đền thờ. Bằng việc đuổi tất cả những kẻ đang buôn bán trong đền thờ, Đức Chúa Jêsus đã không chỉ dẹp sạch đền thờ, mà còn thách thức những người cầm quyền nữa (c.45-48).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.41-44 Giê-ru-sa-lem đã chào đón Đức Chúa Jêsus bằng những lời ngợi khen, nhưng Đức Chúa Jêsus đã khóc khi Ngài thấy Giê-ru-sa-lem. Cuối cùng, những người ngợi khen Ngài bằng sự trông đợi giả tạo, đã phản bội và giết Ngài, và bởi vì điều đó, Đức Chúa Jêsus đã biết rằng Giê-ru-sa-lem sẽ đối mặt với sự đoán xét và sự hủy diệt tàn bạo.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.47-48 Các môn đồ là những người lắng nghe Đức Chúa Jêsus, khi Ngài giảng dạy trong đền thờ, nhưng những người cầm quyền của đền thờ, chẳng hạn như các thầy tế lễ và các thầy dạy luật, là “những kẻ trộm cướp”, âm mưu giết Đức Chúa Jêsus. Họ chỉ sợ sự chống đối của dân chúng, chứ không sợ Đức Chúa Trời hay kế hoạch của Ngài. Nếu chúng ta câm lặng về Phúc Âm thật, và thay vào đó chỉ quan tâm đến những điều thúc đẩy mang đến cho người ta sự vui thích ở những nơi chúng ta cầu nguyện và nơi Lời Chúa được công bố, thì chúng ta sẽ trở thành kẻ trộm cướp, những người đang cố giết Chúa.

Tham khảo   

19:42 ngay hôm nay. Đó là ngày khi Đấng Mê-si-a và vị Vua thật đến, “thời điểm mình được thăm viếng” (c.44).Những điều làm vì sự hoà bình là những thứ sẽ dẫn người Do Thái đến sự cứu rỗi. Nhưng bấy giờ chúng (những thứ làm nên sự hòa bình) bị che khuất.

19:43-44 bao vây siết chặt bốn bề. Những công việc đào đắp đất do người La Mã xây dựng. Tiêu diệt ngươi … và con cái ở giữa ngươi nữa. Kết quả của cuộc tấn công.Không để hòn đá này. Lời báo trước của Đức Chúa Jêsus được ứng nghiệm vào năm 70 SCN khi quân đội La Mã tàn phá Giê-ru-sa-lem và đền thờ. Xem 2 Sa-mu-ên 17:13; Thi Thiên 137:7; Mi-chê 3:12.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con và những cộng đồng của chúng con trở thành những người có mối tương giao thực sự và sống động với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 16-18

Bình Luận:

You may also like