Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Đức Chúa Jêsus Vào Giê-Ru-Sa-Lem

Ngày 08 – Đức Chúa Jêsus Vào Giê-Ru-Sa-Lem

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus đã đến với chúng ta là Vua bình an, nhưng những người khước từ Phúc Âm bình an sẽ nhận sự đoán xét chứ không phải sự bình an.

Lu-ca 19:28-40 

28 Sau khi phán những lời đó, Đức Chúa Jêsus đi trước, lên thành Giê-ru-sa-lem.

Chức vụ của Đức Chúa Jêsus tại thành Giê-ru-sa-lem

29 Khi đến gần Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, bên cạnh núi gọi là Ô-liu, Đức Chúa Jêsus sai hai môn đồ đi 30 và dặn: “Hãy đi vào làng đối diện. Khi vào làng, các con sẽ thấy một lừa con buộc ở đó chưa hề có ai cưỡi. Hãy mở nó ra và dắt về đây. 31 Nếu có ai hỏi: ‘Tại sao các anh mở nó ra?’ các con cứ đáp: ‘Chúa(d) cần nó.’ ” 32 Hai người được sai đi gặp mọi điều đúng như Chúa đã phán. 33 Đang khi họ mở lừa con, thì những người chủ nói với họ: “Sao các anh mở lừa con nầy ra?” 34 Họ nói: “Chúa cần nó.” 35 Rồi họ dắt lừa về cho Đức Chúa Jêsus, lấy áo mình trải trên lưng lừa con và nâng Ngài lên cưỡi. 36 Khi Đức Chúa Jêsus cưỡi lừa đi, có nhiều người trải áo trên đường. 37 Lúc đến gần dốc núi Ô-liu, cả đoàn môn đồ bắt đầu mừng rỡ và ca ngợi Đức Chúa Trời về tất cả những việc quyền năng mà họ đã thấy.

38 Họ tung hô: “Chúc tụng Vua nhân danh Chúa mà đến!

Bình an ở trên trời, và vinh quang trên nơi chí cao!”

39 Có mấy người Pha-ri-si ở trong đoàn dân đông nói với Ngài: “Thưa Thầy, xin quở trách các môn đồ Thầy!” 40 Ngài đáp: “Ta bảo các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên.”

Suy ngẫm và hiểu

Cuối cùng Đức Chúa Jêsus cũng đến Giê-ru-sa-lem, đám đông vây quanh Ngài hát mừng ca ngợi Ngài. Tiếng reo vui mừng của dân chúng ứng nghiệm lời tiên tri của thiên sứ (2:14), nhưng bất chấp sự cổ vũ của đám đông, những người Pha-ri-si không nhận biết Đức Chúa Jêsus là Vua bình an. Điều này cho thấy rằng dân Y-sơ-ra-ên bị phân rẽ giữa những người tiếp nhận Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus và những người khước từ Phúc Âm này. Giê-ru-sa-lem sẽ phải đối mặt với sự đoán xét vì không nhận biết Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a, Đấng đã đến một cách khiêm nhường trên một con lừa, là Chúa bình an, vì Ngài chính là Đấng đó (28-40).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.39-40 Những người Pha-ri-si đã yêu cầu Đức Chúa Jêsus ngăn cản đám đông hát ngợi khen Ngài, nhưng Đức Chúa Jêsus đã từ chối. Ngài từ chối bởi vì, như đám đông đã báo trước, khi lễ Vượt Qua đến, một cuộc xuất hành thuộc linh mới sẽ mở ra, và đây là điều mà ngay cả đá cũng sẽ kêu lên trong sự ngợi khen Ngài. Ngay cả ngày nay, Đức Chúa Jêsus muốn được chúng ta tiếp nhận như vị Vua của chúng ta. Nếu chúng ta giữ yên lặng, thì những người mà chúng ta coi là “đá” sẽ thế chỗ của chúng ta và ngợi khen Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.35-38 Đám đông tại Giê-ru-sa-lem hát ngợi khen rằng những người hành hương hát trên đường tới Giê-ru-sa-lem (Thi Thiên 118), và bày tỏ mong muốn của họ đối với Vua, Đấng sẽ đem bình an của thiên đàng đến cho họ trên đất này. Tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ hình dung được vị Vua đó thực hiện sự bình an này qua sự chết của Ngài, thay vì được phong vương, qua sự sỉ nhục của thập tự giá, thay vì vinh quang, và qua sự quy phục thay vì nắm quyền.

Tham khảo   

19:30 Hãy đi…vào …các con sẽ thấy. Hoặc một tấm gương về sự biết trước hoặc là một sự sắp xếp trước (xem 22:13).Một con lừa buộc ở đó chưa hề có ai cưỡi hàm ý một sự thanh khiết dành riêng một con vật cho một nhiệm vụ thánh (so sánh với những sinh tế trong Dân Số Ký 19:2; Phục Truyền 21:3).

19:38 Chúc tụng ….nhân danh Chúa! Phước hạnh từ Thi Thiên 118:26 mà những người thờ phượng đi lên Giê-ru-sa-lem đã nhận được.

19: 39-40 Các hành động của những người Pha-ri-si minh họa c.14. đá sẽ kêu lên.Mọi sự sáng tạo đều được làm nên để thờ phượng vị Vua này, Chúa của muôn loài.

Cầu nguyệnHỡi Chúa, hôm nay, xin hãy để chúng con nhận biết và tiếp nhận Ngài khi Ngài đến với chúng con một cách khiêm nhường trên một con lừa.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 13-15

Bình Luận:

You may also like