Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Cầu Nguyện Không Thôi

Ngày 03 – Cầu Nguyện Không Thôi

by SU Việt Nam
30 đọc

Chính Đức Chúa Cha là Đấng nghe lời cầu nguyện của chúng ta và muốn đáp lời cho các con cái Ngài, cho nên lời cầu nguyện tìm kiếm sự công minh của Đức Chúa Trời sẽ được nhậm lời.

Lu-ca 18:1-14 

1 Đức Chúa Jêsus kể cho môn đồ một ẩn dụ để cho họ thấy cần phải cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng. 2 Ngài phán: “Trong thành kia, có một quan tòa không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng không vị nể ai cả. 3 Một bà góa trong thành đó cứ đến thưa với quan tòa: ‘Xin hãy xét xử cách công minh cho tôi để chống lại kẻ thù tôi.’ 4 Quan tòa từ chối một thời gian. Nhưng sau đó, ông tự nhủ: ‘Dù ta không sợ Trời cũng chẳng nể người, 5 nhưng vì bà góa nầy quấy rầy ta, nên ta sẽ xét xử công minh cho bà, kẻo bà ta lại tiếp tục tới lui làm ta bực mình.’ ” 6 Chúa phán: “Các con có nghe lời quan tòa bất chính đó nói không? 7 Vậy, lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài, là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài, mà lại trì hoãn cứu giúp họ sao? 8 Ta bảo các con, Ngài sẽ mau chóng xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi Con Người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất chăng?”

9 Đức Chúa Jêsus lại kể ẩn dụ nầy cho một số người tự cho mình là công chính mà khinh bỉ những người khác: 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thu thuế. 11 Người Pha-ri-si đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế nầy: ‘Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài, vì con không phải như những người khác: tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế nầy. 12 Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con.’ 13 Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa: ‘Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!’ 14 Ta bảo các con, người nầy trở về nhà mình, được xưng công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao.”

Suy ngẫm và hiểu

Lý do khiến chúng ta không được nản lòng khi cầu nguyện, và không được bỏ cuộc, là vì Đức Chúa Trời đang lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Việc tin rằng Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta, cho phép chúng ta cầu nguyện không thôi, ngay cả khi sự trả lời của Ngài dường như chậm trễ. Tất nhiên, thậm chí những người cầu nguyện không thôi bằng đức tin cũng có thể rơi vào sự nản lòng vì sự bất công của đời này cứ lặp đi lặp lại, nhưng những người cầu nguyện cho đến cuối cùng, sẽ thấy được sự công minh của Đức Chúa Trời (c.1-8).

Chuyện ngụ ngôn về sự cầu nguyện, dạy chúng ta về việc cầu nguyện kiểu nào sẽ được Đức Chúa Trời thực sự chấp nhận. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của những người khiêm nhường, những người tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài, nhưng lại khước từ lời cầu nguyện của những kiêu ngạo, những người công bố sự công chính của riêng mình (c.9-10).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.1-8 Đức Chúa Jêsus phán bảo những người chờ đợi ngày của Chúa, cầu nguyện không thôi cho đến cuối cùng, giống như người góa phụ kiên trì. Ngay cả khi quan tòa tham nhũng có thể đáp ứng yêu cầu của bà góa vì ông ta chán ngấy với việc quấy rầy của bà, thì không đời nào Đức Chúa Trời lại không lắng nghe yêu cầu của các con cái Ngài, những người đêm ngày kêu cầu Ngài. Mặc dù Đức Chúa Trời có thể giúp chúng ta mà không cần chúng ta cầu xin, nhưng Ngài vẫn muốn nghe những lời cầu nguyện khiêm nhường của chúng ta.

C.13-14 Đức Chúa Jêsus đã dạy rằng người thu thuế khiêm nhường, người nhận biết mình là một tội nhân, thì công chính hơn người Pha-ri-si kia, người tự xưng là công chính và tự tôn mình lên. Thay vì tỏ ra chúng ta tôn kính Đức Chúa Trời, những lời cầu nguyện trau chuốt và nghe có vẻ ấn tượng chỉ khiến chúng ta coi thường người khác. Chúa chờ đợi những lời cầu nguyện ăn năn và thống hối của chúng ta, khi chúng ta đấm ngực mình trước Ngài.

Tham khảo

18:11 đứng.Tư thế cầu nguyện bình thường.LạyĐức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài vì con.Năm từ “con” trong phân đoạn này cho thấy việc tự cho mình là trung tâm của người Pha-ri-si. Thay vì bày tỏ lòng biết ơn vì những gì Đức Chúa Trời đã làm cho mình, anh ta lại khoe khoang về phẩm hạnh thanh sạch và lòng trung thành theo tôn giáo của riêng mình.

18:14 Đức Chúa Jêsus công bố một sự đảo ngược gây sốc đối với những sự trông đợi chung (xem 14:11 và giới thiệu: những Chủ đề chính). Người Pha-ri-si cho rằng mình “công chính” 18:9) và cố tự biện minh cho mình (so sánh với 16:15). Người thu thuế phụ thuộc vào sự thương xót của Đức Chúa Trời. Kết quả là người này đã nhận được ân điển công chính của Đức Chúa Trời và được xưng là công chính.

Cầu nguyệnHỡi Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con không nản lòng, nhưng cứ cầu nguyện với Ngài. Xin hãy giúp chúng con cầu nguyện với Ngài bằng sự khiêm nhường.

Đọc Kinh Thánh trong năm:Giô-suê 14-17

Bình Luận:

You may also like