Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Hãy Vào Cửa Hẹp

Ngày 20 – Hãy Vào Cửa Hẹp

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus phán rằng việc vào vương quốc Đức Chúa Trời cũng giống như việc đi vào một chiếc cửa hẹp. Sau đó chính Ngài đã đi qua chiếc cửa đó trước bằng cách quay bước chân Ngài đến Giê-ru-sa-lem, nơi cái chết đang chờ đợi Ngài.

Lu-ca 13:22-35 

22 Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, vừa dạy dỗ vừa tiếp tục hành trình đến thành Giê-ru-sa-lem. 23 Có người thưa với Ngài: “Lạy Chúa, có phải chỉ có một số ít người được cứu chăng?” 24 Ngài phán với họ: “Hãy nỗ lực để vào cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào đó mà vào không được. 25 Khi chủ nhà trỗi dậy và đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: ‘Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi!’ Chủ sẽ trả lời: ‘Ta không biết các ngươi đến từ đâu.’ 26 Bấy giờ các ngươi sẽ thưa: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các đường phố của chúng tôi.’ 27 Nhưng Chủ sẽ nói với các ngươi: ‘Ta không biết các ngươi đến từ đâu. Tất cả những kẻ làm điều bất chính kia, hãy lui ra khỏi ta!’ 28 Khi ấy, các ngươi sẽ thấy Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp cùng tất cả các nhà tiên tri đều ở trong vương quốc Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị ném ra ngoài là nơi có khóc lóc và nghiến răng. 29 Rồi từ đông, tây, nam, bắc, người ta sẽ đến ngồi dự tiệc trong vương quốc Đức Chúa Trời. 30 Thật vậy, có những người cuối sẽ trở nên đầu, và những người đầu sẽ trở nên cuối.”

31 Chính giờ đó, có vài người Pha-ri-si đến thưa với Đức Chúa Jêsus: “Thầy nên đi khỏi chỗ nầy vì Hê-rốt muốn giết Thầy.” 32 Ngài đáp: “Hãy đi nói với con cáo ấy rằng: ‘Ngày nay, ngày mai, Ta đuổi quỷ chữa bệnh, đến ngày thứ ba, Ta sẽ hoàn tất công tác của Ta. 33 Tuy nhiên, ngày nay, ngày mai, và ngày kia Ta phải tiếp tục cuộc hành trình, vì một đấng tiên tri không thể chết bên ngoài Giê-ru-sa-lem.’ 34 Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các nhà tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ túc con mình lại để ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn! 35 Nầy, nhà của các ngươi sẽ bị bỏ hoang. Ta bảo các ngươi, các ngươi sẽ không còn thấy Ta cho đến khi các ngươi nói rằng: ‘Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!’ ” 

Suy ngẫm và hiểu

Cánh cửa của sự cứu chuộc là hẹp. Vì vậy, Đức Chúa Jêsus phán rằng cũng giống như một người làm nhẹ gánh nặng của mình và cúi xuống đi vào một cửa hẹp, thì người đó phải dùng mọi nỗ lực để giữ đức tin của mình. Tương tự điều này, Đức Chúa Jêsus phán rằng một số người đến quá muộn, sẽ không có khả năng đi vào cửa đó, và cầu xin những người có trái của sự ăn năn trước khi quá muộn (c.22-30). Sau những lời này, Đức Chúa Jêsus lên đường tới Giê-ru-sa-lem, cho dù ý thức được sự đe dọa của sự chết, để làm thành kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời.Dẫu rằng những người ở Giê-ru-sa-lem sẽ khước từ và giết Đức Chúa Jêsus, nhưng những người tin và chào đón Ngài sẽ được cứu (c.31-35).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.31-35 Đức Chúa Jêsus biết rằng giống như họ đã giết các nhà tiên tri, những người Do Thái cũng sẽ giết Đấng Mê-si-a, Đấng đã đến để tụ họp các con cái Ngài. Bất chấp điều này, Ngài vẫn lên đường tiến đến cửa hẹp. Với tấm lòng của một thầy tế lễ, Ngài đã khóc than và đau buồn cho những người đã đưa sự đoán phạt đến trên chính mình. “Cửa hẹp” mà chúng ta là những người theo Chúa, phải vào bằng sự cầu nguyện, là gì?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22-24 Người nỗ lực vào cửa hẹp, sẽ vào được vương quốc Đức Chúa Trời. Con đường đó là con đường thập tự giá mà Đức Chúa Jêsus đã đi và là một con đường, trên đó chúng ta phải từ bỏ quyền lực của mình và đầu phục thẩm quyền của Chúa. Nó không hẹp bởi vì nó là con đường ăn năn khó khăn, mà bởi vì chúng ta phải bước đi theo kế hoạch của Cha, chứ không phải của chính chúng ta.

Tham khảo

13:24 Để “được cứu”, một người phải nỗ lực đi vào cửa hẹp.  Điều này có liên quan đến sự ăn năn (c.3, 5) và đức tin (8:12). Vìnhiều người…sẽ tìm cách vào đó mà không vào được.Cuối cùng sẽ đến lúc khi cơ hội để tin cậy nơi Đấng Christ sẽ bị cất đi.

13:28 Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp (so sánh với 20:37; Ma-thi-ơ 8:11; Công Vụ Các Sứ Đồ 3:13; 7:32) cùng tất cả các nhà tiên tri (11:50; 24:27; Công Vụ Các Sứ Đồ 3:18, 24; 10:43) đại diện cho Y-sơ-ra-ên tin nơi vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng những người nghe mà không tin Đức Chúa Jêsus sẽ bị ném ra hoặc bị loại ra.

Cầu nguyện: Cửa hẹp mà chúng con phải nỗ lực vào ngày hôm nay ở đâu?

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 11-14

Bình Luận:

You may also like