Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Đức Tin Trọn Vẹn

Ngày 30 – Đức Tin Trọn Vẹn

by SU Việt Nam
30 đọc

Bằng cách thỏa mãn các nhu cầu của dân chúng qua Lời của nước Trời và phép lạ từ năm cái bánh và hai con cá, Đức Chúa Jêsus đã cho thấy rằng Ngài là Đấng Mê-si-a, Đấng hằng ngày ban cho mọi người bánh hằng sống.

Lu-ca 9:10-17 

10 Các sứ đồ trở về trình với Đức Chúa Jêsus mọi việc họ đã làm. Ngài đem các sứ đồ đi riêng ra, đến một thành gọi là Bết-sai-đa. 11 Khi dân chúng biết được, thì đi theo Ngài. Đức Chúa Jêsus tiếp đón họ, giảng về vương quốc Đức Chúa Trời cho họ, và chữa lành cho những ai cần được chữa lành. 12 Lúc trời gần tối, mười hai sứ đồ đến thưa với Ngài: “Xin cho dân chúng về để họ đến các làng mạc và thôn quê chung quanh mà trọ và tìm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang vắng.” 13 Nhưng Ngài phán: “Chính các con hãy cho họ ăn.” Các sứ đồ thưa: “Chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá thôi, trừ phi phải đi mua thức ăn cho cả đoàn dân nầy.” 14 Vì có đến khoảng năm nghìn người nam, nên Ngài phán với các môn đồ: “Hãy bảo họ ngồi từng nhóm, mỗi nhóm năm mươi người.” 15 Các môn đồ làm theo lời và bảo mọi người ngồi xuống. 16 Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đồ để phân phát cho đoàn dân. 17 Mọi người đều ăn no nê. Họ thu lại được mười hai giỏ đầy những mẩu bánh thừa.

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Jêsus, Đấng đã phán bảo các môn đồ không chuẩn bị đồ ăn và lên đường đi rao giảng Phúc Âm bằng đức tin, bản thân Ngài cũng nương cậy Cha thiên thượng và cho năm ngàn người ăn trong một đồng bằng hoang vắng. Các môn đồ là những người đã kinh nghiệm sự cung ứng của Đức Chúa Trời trong hành trình rao giảng Phúc Âm của mình, lần này đã mải mê tính toán. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus cho phép họ vui hưởng bàn ăn trên trời tại cánh đồng hoang qua đức tin trọn vẹn (c.10-17).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.10-11 Mặc dù Đức Chúa Jêsus đã cố để cho các môn đồ nghỉ ngơi tại Bết-sai-đa, nhưng Ngài đã không quay lưng lại với đoàn dân đông đã theo Ngài đến đó. Ngài đã chăm sóc trước sau như một những người yếu đuối hơn Ngài. Trong thời đại này, nơi mà những từ “hy sinh” và “tận hiến” đang ngày càng trở nên xa lạ, liệu có phải sự sống của Chúa, Đấng yêu thương chúng ta bằng cách đặt xuống mọi sự cho chúng ta, là một sứ điệp vĩ đại mà chúng ta không được quên, hay không?

C.12-17 Trong khi các môn đồ đã tính toán một cách thực tế, thì Đức Chúa Jêsus tin và nương cậy nơi chân lý rằng Cha thiên thượng cung ứng, và cho 5,000 người ăn. Khi làm như vậy, Ngài đã trực tiếp cho thấy đức tin trọn vẹn mà Ngài đã đòi hỏi từ các môn đồ của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13 Nguồn của mọi năng lực là Chúa. Công việc mà chúng ta phải làm là thuận phục Lời Chúa, “chính các con hãy cho họ ăn”. Hãy đừng do dự; hãy làm công việc của Đức Chúa Trời ngay bây giờ.

Tham khảo

9:11 vương quốc Đức Chúa Trời. Sứ điệp của Đức Chúa Jêsus và các sứ đồ là đồng nhất (so sánh c.2, 6 với 4:43; 8:1). chữa lành cho những ai cần được chữa lành. Vì trong 9:6, “sự chữa lành” có sự nhấn mạnh hơn là đuổi quỷ; có lẽ nhu cầu đuổi tà ma ít phổ biến hơn là nhu cầu chữa lành.

9:16 ngước mắt lên trời. Với sự ngoại lệ “ngước lên”, một cử chỉ cầu nguyện, tất cả những hành động này (lấy, tạ ơn, bẻ ra, trao) được tìm thấy trong câu chuyện Bữa Ăn Cuối Cùng (Ma-thi-ơ 26:26; Mác 14:22; Lu-ca 22,19; so sánh cả với 1Cô-rinh-tô 11:23-24).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con chỉ sống bởi quyền năng và thẩm quyền của Ngài, và chỉ nương cậy nơi ân điển của sự cung ứng của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 5-7

Bình Luận:

You may also like