Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Sừng Cứu Rỗi Đến Sau Giăng

Ngày 06 – Sừng Cứu Rỗi Đến Sau Giăng

by SU Việt Nam
30 đọc

Được đầy dẫy Đức Thánh Linh, Xa-cha-ri đã hát rằng Đức Chúa Trời sẽ cứu dân Ngài, tha thứ cho tội lỗi của họ và chiếu ánh sáng sự sống thông qua Chúa, là Đấng mà con trai Giăng của ông sẽ chuẩn bị.

Lu-ca 1:67-80 

67 Xa-cha-ri, cha đứa trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng:

68 “Ngợi tôn Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài,

69 Ngài đã dấy lên cho chúng ta, trong nhà Đa-vít, đầy tớ Ngài, một Đấng Cứu Thế đầy quyền năng!

70 Như Ngài đã dùng miệng các nhà tiên tri thánh phán hứa từ thuở xưa,

71 Ngài cứu chúng ta khỏi các kẻ thù, và khỏi tay mọi người ghen ghét chúng ta.

72 Ngài tỏ lòng thương xót tổ phụ chúng ta, và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài,

73 Như lời Ngài đã thề với Áp-ra-ham, là tổ phụ chúng ta,

74 Rằng khi chúng ta đã được giải cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ cho chúng ta được phục vụ Ngài không sợ hãi gì,

75 Trong sự thánh khiết và công chính trước mặt Ngài trọn đời mình.

76 Hỡi con trẻ, người ta sẽ gọi con là nhà tiên tri của Đấng Chí Cao; Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường cho Ngài,

77 Để dân Ngài nhờ sự tha tội mà biết sự cứu rỗi.

78 Bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta, mà ánh bình minh từ trên cao thăm viếng chúng ta,

79 Để soi sáng những người ngồi ở nơi tối tăm và trong bóng sự chết, cùng dẫn bước chúng ta vào nẻo bình an. 

80 Con trẻ lớn lên, tâm linh mạnh mẽ, sống nơi hoang mạc cho đến ngày xuất hiện trước dân Y-sơ-ra-ên.

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi lưỡi mềm ra, Xa-cha-ri được đầy dẫy Đức Thánh Linh và nói tiên tri. Giống như Ma-ri (1:46-55), Xa-cha-ri đã bày tỏ rằng Đức Chúa Trời đã bắt đầu sự cứu rỗi dân Y-sơ-ra-ên, và sự cứu rỗi lớn lao này là một sự làm thành trực tiếp lời hứa của Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham (c.67-75). Xa-cha-ri cũng nói tiên tri về Giăng Báp-tít, con trai ông, người sẽ là sứ giả của Đấng Mê-si-a và chuẩn bị con đường cho Ngài. Bài ca của Xa-cha-ri kết thúc bằng chân lý là Đức Chúa Trời sẽ chiếu ánh sáng cứu rỗi trên những người đang sống trong sự tối tăm (c.76-79).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.67 Lời tiên tri nói ra qua miệng của Xa-cha-ri sau khoảng thời gian im lặng của ông, đã công bố việc kết thúc sự im lặng của Đức Chúa Trời với dân Ngài. Sự sáng tạo của Đức Chúa Trời đã bắt đầu bằng Lời của Ngài. Ngay cả ngày nay, Đức Chúa Trời cũng kết thúc sự im lặng của Ngài thông qua Lời Ngài và sự thuận phục của chúng ta, và biến đổi sự chết và sự tuyệt vọng thành sự sống và hy vọng.

C.68-71 Đức Chúa Trời thành tín đã đến với dân Ngài bằng việc sai con trai Ngài qua dòng dõi của Đa-vít. Ngài đã đến để đem đến sự cứu chuộc trên dân Ngài, những người đã bị áp bức trong thời gian dài. Vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta nhiều đến nỗi Ngài đã sai Con Ngài để cứu chúng ta, chúng ta chỉ có thể hưởng ân điển cứu rỗi của Ngài khi chúng ta theo đuổi Đấng Christ để tiếp nhận Đấng Christ, mà không từ bỏ, dẫu cho hậu quả có thể lớn đến thế nào.

Tham khảo   

1:67 Xa-cha-ri, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giống như Ê-li-sa-bét (c.41), đưa ra một lời tiên tri (c.68-79), một câu đơn trong bản văn tiếng Hy Lạp. Nó thường được gọi là “Bài ca tạ ơn” lấy từ từ đầu tiên của nó trong bản Van-gết tiếng La-tinh.

1:76-77 Tri thức này được Giăng Báp-tít mang đến, chuẩn bị con đường cho sự đến của Đức Chúa Jêsus. Tri thức như thế không chỉ đơn thuần là lý thuyết hoặc dựa trên kinh nghiệm, mà mang tính kinh nghiệm sâu sắc, dẫn đến kết quả là sự thay đổi cơ bản của tấm lòng và cách ăn nết ở (chẳng hạn “sự ăn năn”; so sánh với 3:7-8). Sự cứu rỗi và sự tha thứ … tội lỗi (so sánh với 3:3) bày tỏ bản chất của sự cứu chuộc được Đấng Christ mang đến.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, cảm tạ Ngài vì đã cứu chúng con. Xin hãy giúp chúng con phục vụ Ngài trong sự thánh khiết và sự công chính.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 18-20

Bình Luận:

You may also like