Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Phước Hạnh Và Lời Ngợi Khen Của Hai Người Nữ

Ngày 04 – Phước Hạnh Và Lời Ngợi Khen Của Hai Người Nữ

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời, Đấng đầy lòng thương xót, nhớ lại lời hứa của Ngài với chúng ta và thực hiện chúng. Cả Ê-li-sa-bét lẫn Ma-ri đều ngợi khen Đức Chúa Trời vì những phước hạnh đặc biệt của Ngài trên họ.

Lu-ca 1:39-56 

39 Trong những ngày ấy, Ma-ri đứng dậy, vội vã đi về miền núi, đến một thành của Giu-đa, 40 vào nhà Xa-cha-ri và chào Ê-li-sa-bét. 41 Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào thì thai nhi trong bụng liền nhảy nhót. Ê-li-sa-bét được đầy dẫy Đức Thánh Linh; 42 bà reo lên rằng: “Cô thật có phước trong giới phụ nữ, thai nhi trong bụng cô cũng được phước. 43 Do đâu tôi được vinh hạnh nầy, là mẹ của Chúa đến thăm tôi? 44 Vì kìa, khi tai tôi vừa nghe tiếng cô chào thì thai nhi trong bụng tôi liền nhảy mừng. 45 Phước cho cô đã tin, vì lời Chúa phán với cô sẽ được ứng nghiệm!”

46 Ma-ri nói: “Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa,

47Tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi, 48 Vì Ngài đã đoái thương thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài. Nầy, từ nay về sau, mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phước;

49 Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh,

50 Và Ngài thương xót những người kính sợ Ngài, từ thế hệ nầy qua thế hệ kia.

51 Ngài đã dùng tay Ngài làm những việc quyền năng; làm tan tác những kẻ có tư tưởng kiêu ngạo trong lòng.

52 Ngài đã truất ngôi những kẻ thống trị, và cất nhắc những người khiêm nhường lên.

53 Ngài đã làm cho người đói được đầy thức ngon, và đuổi kẻ giàu về tay không.

54 Ngài đã giúp đỡ Y-sơ-ra-ên, đầy tớ Ngài, và nhớ lại sự thương xót của Ngài,

55Như đã phán với tổ phụ chúng ta, với Áp-ra-ham và dòng dõi người đến muôn đời.”

56 Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét khoảng ba tháng, rồi trở về nhà mình. 

Suy ngẫm và hiểu

Khi Ma-ri viếng thăm Ê-li-sa-bét, thai nhi trong bụng Ê-li-sa-bét nhảy nhót vui mừng. Điều này cho thấy lời tiên tri rằng thai nhi của Ê-li-sa-bét sẽ chuẩn bị cho chức vụ của Đức Chúa Jêsus đã được ứng nghiệm (c.40-41, 44).

Ê-li-sa-bét, người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đã làm chứng rằng Ma-ri sẽ là mẹ của Đấng Mê-si-a, và Ma-ri đã ngợi khen Đức Chúa Trời vì làm vinh hạnh cho thân phận thấp kém của cô. Nhưng phước hạnh mà Ma-ri nhận được không phải chỉ cho cá nhân cô; mà đó là phước hạnh giáng trên tất cả dân của Đức Chúa Trời (c.42-56).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.51-53 Đức Chúa Trời đã làm tan lạc những kẻ có quyền lực và giàu có, lại còn kiêu ngạo trong lòng, nhưng tôn cao những người khiêm nhường và nghèo khổ nhưng có đức tin nơi sự chăm sóc của Chúa. Vì vậy, chúng ta không được ghen tỵ với sự thịnh vượng và thành công của những kẻ không kính sợ Đức Chúa Trời. Trước khi Đức Chúa Trời làm làm tan lạc chúng ta, chúng ta hãy học cách sống đời sống của mình trong sự trật tự của nước Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.41-45 Khi Ê-li-sa-bét thấy Ma-ri, Giăng, “được đầy dẫy Đức Thánh Linh” (1:15) nhảy nhót vui mừng trong bụng bà. Vào lúc đó, Ê-li-sa-bét cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh và bà gọi người mẹ trẻ hơn nhiều là “mẹ của Chúa” và chúc phước cho cô. Thực tế, khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, Ê-li-sa-bét đã không ganh tị với Ma-ri, người đã mang thai một con trẻ cao quý như thế. Bà chỉ bày tỏ sự vui mừng rằng sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời đang được thực hiện.

Tham khảo   

1:46-55 Theo truyền thống, bài ca của Ma-ri về sự ngợi khen trong những câu này từng được gọi là “Bài ca của Ma-ri”, một tiêu đề bắt đầu từ một từ (Linh hồn tôi ngợi khen, tán dương) theo bản Van-gết tiếng La-tinh. Bài ca của Ma-ri là bài thánh ca đầu tiên trong ba bài thánh ca trong Lu-ca 1-2, hai bài thánh ca khác là “Bài ca tạ ơn” (1:68-79) và “Bài ca nguyện của Si-mê-ôn” (2:29-32).

1:46-47 Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa. Bài thánh ca ngợi khen của Ma-ri (Bài ca của Ma-ri) theo thể thức chung của các bài Thi Thiên tạ ơn, bắt đầu bằng việc tạ ơn Đức Chúa Trời và sau đó nói lý do khiến một người tạ ơn. Bài ca của Ma-ri mang âm hưởng nội dung và thể thức của Thi Thiên 103:1. 

Cầu nguyệnChúa ôi, hôm nay xin giúp chúng con ngợi khen Ngài vì Ngài dõi theo chúng con, là những người có hoàn cảnh thấp kém.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 10-13

Bình Luận:

You may also like