Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Kêu Gọi Than Van Và Kêu Khóc

Ngày 27 – Kêu Gọi Than Van Và Kêu Khóc

by SU Việt Nam
30 đọc

Trước sự tấn công của cào cào, Giô-ên kêu nài dân sự than khóc và ăn năn. Sau đó ông khẩn thiết kêu cầu với Đức Chúa Trời.

Giô-ên 1:13-20 

13 Hỡi các thầy tế lễ, hãy mặc áo sô và than khóc! Hỡi những người phục vụ nơi bàn thờ, hãy khóc than! Hỡi những người phục vụ Đức Chúa Trời tôi, hãy đến mặc áo sô mà thức suốt đêm! Vì tế lễ chay và lễ quán không còn được dâng lên trong đền thờ Đức Chúa Trời các ngươi! 14 Hãy định ngày kiêng ăn! Hãy triệu tập một hội đồng trọng thể! Hãy tập hợp các trưởng lão và tất cả cư dân trong xứ tại đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi! Và hãy kêu cầu Đức Giê-hô-va! 15 Ôi ngày ấy! Vì ngày Đức Giê-hô-va đến gần. Nó đến như một cơn hủy diệt đến từ Đấng Toàn Năng. 16 Chẳng phải lương thực đã bị cất đi ngay trước mắt chúng ta, và niềm vui mừng hân hoan đã dứt khỏi nhà Đức Chúa Trời chúng ta sao? 17 Hạt giống đã teo đi dưới những cục đất; nhà kho tan hoang, vựa lẫm đổ nát, vì ngũ cốc đã cạn kiệt. 18 Kìa, súc vật rên rỉ thảm thương! Bầy bò thơ thẩn bối rối! Vì chúng không còn đồng cỏ nữa. Cả bầy chiên cũng khốn khổ. 19 Lạy Đức Giê-hô-va, con kêu cầu Ngài. Vì lửa đã thiêu nuốt các đồng cỏ nơi hoang mạc, ngọn lửa đã đốt sạch mọi cây cối ngoài đồng! 20 Những thú đồng cũng khao khát hướng về Ngài, vì các suối nước đã cạn khô, lửa đã thiêu nuốt các đồng cỏ nơi hoang mạc.

Suy ngẫm và hiểu  

Khi tiên tri Giô-ên báo trước về sự tấn công của cào cào đang đến, ông thúc giục dân sự mặc bao gai và than khóc. Ông yêu cầu họ kiêng ăn, triệu tập một hội đồng trọng thể, và kêu cầu với Đức Chúa Trời. Điều này là bởi vì cách duy nhất để tránh sự đoán phạt đang tới là xưng nhận tội lỗi của họ với Đức Chúa Trời và ăn năn (c.13-20).

Ngài ban cho tôi bài học gì? 

C.13-14 Giô-ên bảo các thầy tế lễ mặc bao gai, than khóc và kiêng ăn. Việc mặc bao gai và kiêng ăn là biểu tượng của sự ăn năn, và Giô-ên thúc giục các lãnh đạo tôn giáo ăn năn trước tất cả mọi người, bởi vì sự bại hoại của Y-sơ-ra-ên trước tiên là trách nhiệm của những nhà lãnh đạo.

C.15 “Ngày ấy” là ngày phán xét đối với một số người, nhưng đối với những người khác nó lại là ngày của sự cứu rỗi. Chúng ta đang chuẩn bị cho “ngày ấy” như thế nào? Hãy chuẩn bị cho “ngày ấy” thông qua đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Jêsus và nơi đời sống mà Ngài đã sống.

C.19-20 Sau khi dân Y-sơ-ra-ên ăn năn, Giô-ên vẫn khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Khi ở trong khủng hoảng, thay vì rơi vào sự tuyệt vọng, chúng ta phải đến trước Đức Chúa Trời, Đấng cứu giúp duy nhất của chúng ta. Khi chúng ta đối diện với khủng hoảng,chúng ta như thế nào? Chúng ta kêu cầu với Đức Chúa Trời bao nhiêu?

Tham khảo 

1:14 Biệt riêng và nhóm lại là những nhiệm vụ tiếp theo của các thầy tế lễ. một kỳ kiêng ăn…kêu cầu. Những việc kiêng ăn trong thời Cựu Ước được thực hiện như là một dấu hiệu của sự than khóc, ăn năn, hạ mình, và như là một phương tiện tìm kiếm sự giúp đỡ, sự hướng dẫn, hoặc sự tha thứ của Đức Chúa Trời (Các Quan Xét 20:26; 1Sa-mu-ên 7:6; 2 Sa-mu-ên  1:12; Ê-xơ-ra 8:21-23; Nê-hê-mi 1:4; 9:1; Đa-ni-ên 9:3).

1:18 bầy súc vật rên xiết. Từ Hê-bơ-rơ chỉ “rên xiết” là ’asham, và ở đây nó có nghĩa là “chịu sự trừng phạt” hoặc “mang tội lỗi”. Ý tưởng đó phải là vạn vật đau khổ vì tội lỗi của Y-sơ-ra-ên. Cũng có thể đọc điều này như là một hình thức shamem, “bị tàn phá”.

Cầu nguyệnLạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con biết rằng giải pháp duy nhất là Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 10-13

Bình Luận:

You may also like