Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Bàn Tay Vô Hình Của Đức Chúa Trời

Ngày 21 – Bàn Tay Vô Hình Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Cánh đồng mà Ru-tơ bắt đầu mót lúa tình cờ lại là ruộng của Bô-ô, một người họ hàng của Na-ô-mi. Bô-ô, người biết được tình yêu thương của Ru-tơ dành cho mẹ chồng, quan tâm để cô có thể mót trong cánh đồng của ông một cách an toàn.

Ru-tơ 2:1-13 

1 Na-ô-mi có một người bà con bên chồng tên là Bô-ô, một người có quyền thế và giàu có, thuộc gia tộc của Ê-li-mê-léc. 2 Ru-tơ, người Mô-áp, thưa với Na-ô-mi: “Xin cho con ra ngoài ruộng để mót lúa. Con sẽ theo sau người nào sẵn lòng cho con mót.” Na-ô-mi trả lời: “Con gái của mẹ, con cứ đi!” 3 Vậy Ru-tơ đi theo sau các thợ gặt và mót lúa trong một đám ruộng kia. Nàng may mắn gặp được đám ruộng của Bô-ô, thuộc gia tộc Ê-li-mê-léc. 4 Lúc ấy, Bô-ô từ Bết-lê-hem đến. Ông chào các thợ gặt: “Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng anh em!” Họ đáp lại: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông!” 5 Bô-ô hỏi người đầy tớ trông coi thợ gặt rằng: “Cô gái trẻ kia là con của ai thế?” 6 Người đầy tớ trông coi thợ gặt trả lời: “Đó là một thiếu phụ người Mô-áp từ xứ Mô-áp trở về cùng với Na-ô-mi. 7 Nàng có nói với chúng tôi rằng: ‘Xin cho phép tôi đi sau các thợ gặt để mót và lượm những gié lúa.’ Cô ta đến từ sáng và đứng mót cho đến bây giờ, chỉ nghỉ dưới chòi một lát.” 8 Bô-ô nói với Ru-tơ: “Nầy con gái ta, hãy nghe! Chớ đi mót trong ruộng khác và cũng đừng rời khỏi chỗ nầy. Hãy ở với các tớ gái ta 9 và xem họ gặt trong ruộng nào thì hãy đi theo sau họ. Ta đã cấm các đầy tớ ta đụng đến con. Nếu có khát, hãy đến uống nước mà các đầy tớ ta đã chứa sẵn trong các chum.” 10 Ru-tơ quỳ sấp mặt xuống đất mà thưa: “Vì sao con được ơn trước mặt ông khiến ông quan tâm đến con vốn là một người ngoại quốc?” 11 Bô-ô đáp: “Người ta có thuật cho ta nghe mọi điều con đã làm cho mẹ chồng con từ khi chồng con chết, và việc con lìa cha mẹ, quê hương mình để đi đến một dân tộc mà con không biết trước. 12 Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều con đã làm. Cầu xin Ngài ban thưởng cho con dư dật vì con đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.” 13 Nàng thưa rằng: “Thưa chúa! Nguyện con cứ được ơn trước mặt chúa vì chúa đã an ủi và dùng lời tử tế nói với con là tớ gái chúa, dù con không ngang hàng với các tớ gái chúa!”

Suy ngẫm và hiểu

Ru-tơ đến mót lúa ở cánh đồng của Bô-ô, một người bà con của Ê-li-mê-léc, “một cách tình cờ”. Bô-ô chú ý đến Ru-tơ, và sau khi nghe được về sự quyết tâm tận hiến của Ru-tơ, người đã rời khỏi cha mẹ mình, thần của mình và những người cùng quê của mình để phục vụ mẹ chồng, ông đã làm tới mức tối đa để giúp cô. Đây là bàn tay của Đức Chúa Trời chăm sóc cho Ru-tơ, người đã tận hiến cách có trách nhiệm cho mẹ chồng của cô, Na-ô-mi, người ở trong những năm cuối của cuộc đời trống rỗng của bà. Qua điều này, Ru-tơ nhận được sự dũng cảm to lớn (c.1-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.6 Điều Đức Chúa Trời ưa thích là tấm lòng yêu mến, không phải tế lễ hy sinh; sự nhận biết Đức Chúa Trời, chứ không phải là các tế lễ thiêu. Dầu vậy, dân Y-sơ-ra-ên đã thay thế mối thông công thực sự bằng các tế lễ hy sinh và tế lễ thiêu, và không cố gắng phát triển một mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng của họ, điều không có sự nhận biết trải nghiệm cá nhân về Đức Chúa Trời, thì không khác gì việc họ thờ lạy thần Ba-anh. Không có mối thông công tích cực với Đức Chúa Trời, thì không có đức tin thật.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-7 Với một tấm lòng hào phóng mong phước của Đức Chúa Trời cho những người gặt lúa mì, Bô-ô nhìn Ru-tơ, người phụ nữ Mô-áp ngoại bang, một cách niềm nở. Khi ông làm như vậy, ông có thể nhìn thấy được những nhu cầu của Ru-tơ và đáp ứng chúng, một lần nữa với tình yêu thương trìu mến. Tương tự như vậy, chúng ta cũng nên nhìn vào những người khác với tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, nhận biết và đáp ứng những nhu cầu của họ. Ai là Ru-tơ, người góa phụ từ một đất nước ngoại quốc mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta chú ý và chăm sóc ngày nay?

Tham khảo   

2:1 họ hàng… Bô-ô. Độc giả được cho biết các nhân vật sẽ sắp sửa khám phá ra điều gì. Có giá trị (tiếng Hê-bơ-rơ hayil, nghĩa đen, “có giá trị hoặc có sự xuất sắc”) có nghĩa là đặc tính, sự giàu có, vị trí, hoặc sức mạnh. Điều tương tự được nói về Ru-tơ (3:11).

2:7 Đề nghị của Ru-tơ được lượm …giữa các bó lúa được biết chỉ qua sự mô tả của người gặt (so sánh với c.2). Cô tiếp tục (tiếng Hê-bơ-rơ ‘amad; nghĩa đen, “đứng”) có thể gợi ý rằng cô vẫn chưa mót lúa, nhưng còn đợi ở đó để người chủ cho phép (c.8), một việc mà người đốc công không thể làm được. Có khả năng hơn (như trong Bản Tiếng Anh Chuẩn), cô tiếp tục làm việc từ sáng sớm cho đến tận bây giờ.

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, khi Ngài đi trước chúng con, bên cạnh chúng con, cung cấp và dẫn dắt chúng con, xin hãy giúp chúng con hoàn thành những nhiệm vụ của chúng con với tấm lòng tin cậy.

Đọc Kinh Thánh trong năm: 2 Phi-e-rơ 1-3

Bình Luận:

You may also like